Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä 

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (ruotsinkielinen käännös puuttuu)

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä (englanninkielinen käännös puuttuu)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4002

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 

Suoritetaan integroituna kurssiin Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 

Suoritetaan integroituna kurssiin Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

 

Tunnistaa yhteistyössä muodostuvia rooleja ja osaa hyödyntää roolien jakoa ongelman ratkaisussa ryhmässä työskennellessä. Opiskelija osaa hyödyntää eri työskentelyrooleja eri tehtäviin, edistää päämäärätietoista yhteistyötä ja puuttua rakentavasti henkilöristiriitoihin.


10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot

Kurssi suoritetaan integroituna fysiikan perusopintojen laboratoriotöihin (5 op), molempien kurssisuoritukset kirjataan yhtäaikaa.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

ks. fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

ks. fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä

Asiantuntijan eri roolit työelämässä. Ongelman ratkaisu ryhmässä, tehtävät ja eri roolien määrittäminen.

Henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen ja työroolien harjoittelu.

Henkilöristiriitojen rakentava ratkaiseminen.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

Opintojakson alussa luentomuotoinen opetus (yliopistopedalehtori), ryhmässä suoritettavien Fysiikan perusopintojen laboratoriotöiden yhteydessä itsenäinen havainnointi ja raportointi (assistenttien ohjauksessa), palaute työskentelystä (yliopistopedalehtorit)

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja raportointia. Arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels