Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II

Grundkurs i observationell astronomi II

Basics of Observational Astronomy II

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2045

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53915 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan toisaalta suurenergia-astrofysiikan ja toisaalta radioastronomian käsitteistöön ja havaintomenetelmiin. Opiskelijat oppivat röntgensäteilyn syntymekanismit sekä röntgenalueen keskeiset astronomiset kohteet ja havaintolaitteet. Opiskelijat oppivat käytännössä analysoimaan uusimpia röntgenspektrimittauksia, niin että he myös ymmärtävät miten kohteiden ominaisuudet voidaan määrittää havaintojen pohjalta. Kurssilla harjoitellaan myös radioalueen molekyyliviivaspektrien analysointia ja opiskelijat oppivat miten näistä tuloksista johdetaan kohteiden fysikaaliset ominaisuudet. Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat myös radiointerferometrian periaatteet.

 

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja havaintojen analyyysiin liittyvillä käytännön harjoituksilla ja/tai kurssikokeella.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 

Tähtitieteen perusteet -kurssit tai vastaavat tiedot.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I tiedot ovat eduksi mutta eivät välttämättömiä.

13. Opintojakson sisältö

 

  • Säteilyprosessit
  • Suurenergiset säteilylähteet
  • Suurenergia-astrofysiikan detektorit
  • Röntgenalueen spektroskooopisten havaintojen käsittely
  • Radioteleskoopit ja vastaanottimet
  • Radioalueen spektroskopia ja viivaspektrien analyysi
  • Radiointerferometria


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentomonisteet (kurssin verkkosivulla). Lisälukemisena mm. Wilson, Rohlfs, Huttemeister: Tools of Radio Astronomy


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely ja viikoittain palautettavat laskuharjoitukset. Havaintojen käsittelyyn liittyvät itsenäiset harjoitustyöt.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosana määräytyy laskuharjoitusten sekä havaintojen käsittelyyn liittyvien käytännön harjoitusten ja/tai loppukokeen perusteella. 

 


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels