Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

Grundkurs i observationell astronomi I

Basics of Observational Astronomy I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2044

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53909 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Järjestetään joka vuosi syyslukukaudella (koko syyslukukausi I-II periodi).

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneella on perustiedot optisen tähtitieteen havaintovälineistä ja -menetelmistä:

  • Tietää miten ilmakehä vaikuttaa havaintoihin ja miten modernilla tekniikalla vaiktusta voi minimoida
  • Tuntee eri kaukoputkityypit ja tietää niiden vahvuudet ja heikkoudet
  • Tietää miten optisessa tähtitieteessä käytettävät ilmaisimet (valomonistinputki ja CCD-kamera) toimivat
  • Tuntee tärkeimmät CCD-kameran kuvan reduktiovaiheet
  • Tuntee tärkeimmät havaintotekniikat, eli fotometrian, spektrometrian, polarimetrian ja astrometrian
  • Tietää mihin tutkimukseen käytetään eri havaintomenetelmiä


- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496


10. Opintojakso toteutus

Kurssiin sisältyy 28 h lähiopetusta, yksi havaintoilta sekä 6 laskuharjoitusta. Kurssin suorittamiseksi pitää saada vähintään 30% laskuharjoituspisteistä sekä saada riittävä määrä pisteitä lopputentistä.

-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Tähtitieteen perusteet I.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi:

Havaitsevan tähtitieteen pk II


-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä:

Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssit

13. Opintojakson sisältö

Kurssilla opitaan perustiedot optisista kaukoputkista. Ilmaisimista keskitytään erityisesti CCD-kameraan ja siihen liittyvään kuvankäsittelyyn. Havaintotekniikoista käydään läpi fotometria, polarimetria, spektrometria sekä astrometria. Kussakin näissä otetaan esimerkkejä siitä, miten näitä käytetään tähtitieteen tutkimuksessa. Kurssilla käsitellään myös lyhyesti erityisesti suuriin nykyaikaisiin teleskooppeihin liittyvät tekniset ratkaisut, kuten aktiivinen ja adaptiivinen optiikka, mosaiikkipeilit sekä interferometria. Lisäksi käsitellään optisia avaruusteleskooppeja. Kurssiin sisältyy havaintodemonstraatio laitoksen teleskoopilla.


-kuvaus opintojakson sisällöstä


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)

Nilsson, Takalo & Piironen: Havaitseva tähtitiede (Ursa)

Luentokalvot


-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistentille jotka pisteyttää ne.

 


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssin arvosana määräytyy lopputentistä ja laskuharjoituksista saatavien pisteiden summasta. Laskuharjoituksista voi saada 0-6 pistettä ja tentistä max. 30 pistettä. Muuten sovelletaan fysiikan opetuksen pelisääntöjä.
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin


17. Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Tentin voi suorittaa myös englanniksi ja ruotsiksi.
-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels