Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Tähtitieteen perusteet I

Grunderna i astronomi I

Basics of Astronomy I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2041

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53861 Tähtitieteen perusteet I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tähtitieteen peruskäsitteistön ja omaa yleiskuvan tähtitieteen tutkimuskentästä ja tutkimusmenetelmistä. Opiskelija tuntee tähtitieteessä käytetyt koordinaatistot ja eri aallonpituusalueilla käytettyjen havaintolaitteiden periaatteet. Opiskelija tuntee säteilyyn ja taivaanmekaniikkaan liittyvät käsitteet ja pystyy suorittamaan näihin liittyviä peruslaskuja. Opiskelija tuntee aurinkokunnan kohteiden fysikaaliset ominaisuudet.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja matematiikan tiedot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I tiedot ovat eduksi mutta eivät välttämättömiä. Sivuaineopiskelijoille suositellaan myös Tähtitieteen perusteet II -kurssin suorittamista, jotta opiskelija saa kattavan kuvan kaikista tähtitieteen tutkimusaloista.

13. Opintojakson sisältö

  • Tähtitieteelliset koordinaatistot
  • Ajan mittaaminen ja ajanlasku
  • Havaintolaitteet sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituusalueilla
  • Säteilysuureet ja magnitudijärjestelmät
  • Tähtitieteellisisten kohteiden säteilymekanismit
  • Taivaanmekaniikan perusteet (Keplerin lait)
  • Aurinkokunta ja eksoplaneetat

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssikirja on Hannu Karttunen ym.: Tähtitieteen perusteet, kirjan 5. tai uudempi laitos

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä ja osittain itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 130 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arvosana määräytyy laskuharjoitusten (30%) ja loppukokeen (70%) perusteella.

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 

  • No labels