Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet

Grunder i atmosfärens flödesdynamik

Introduction to Atmospheric Flow Dynamics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2033

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53622 Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet, 10 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

10 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

Kurssin myötä opiskelija oppii dynaamisen meteorologian keskeiset teoriat sekä käsitteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ilmakehän virtausta kuvaavat yhtälöt ja niiden sisältämien termien fysikaalisen merkityksen. Hänelle muodostuu käsitys siitä miten suuruusluokka-analyysillä täydellisiä säilymisyhtälöitä pystyy suodattamaan ja täten johtamaan yksinkertaistetut yhtälöt erityisesti suuren mittakaavan ilmiöille. Kurssin myötä opiskelija oppii soveltamaan näitä yhtälöitä erilaisiin meteorologisiin tilaiteisiin ja ratkaisemaan ilmakehän virtaus- ja termodynamiikkan liittyviä yksinkertaisia tehtäviä.


10. Opintojakso toteutus

 

Kurssi suoritetaan arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kahdella kurssikokeella.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

  

Derivointi ja integrointi, piste- ja ristitulo sekä gradientti, divergenssi ja roottori (esim. kursseilta Matemaattiset apuneuvot I-II). Lisäksi fysiikan kursseilta inertiaali- ja epäinertiaali-koordinaatistot sekä aidot ja näennäisvoimat ja aaltoliikettä kuvaavat perussuureet: aallonpituus, taajuus, amplitudi ja vaihenopeus. Kurssilta Ilmakehän termodynamiikka erityisesti kuivan ilman termodynamiikka.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

 

 

13. Opintojakson sisältö

 

- Ilmapaketteihin vaikuttavat aidot ja näennäisvoimat.

- Hydrostaattisen tasapaino, ilmakehän pystysuuntainen painejakauma, paine pystykoordinaattina ja geopotentiaali.

- Eulerilainen ja Lagrangelainen tarkastelutapa sekä advektion käsite.

- Liikeyhtälö vektorimuodossa sekä komponenteittain täydellisessä muodossa pallokoordinaatistossa.

- Liikeyhtälön suuruusluokka-analyysi, geostrofinen approksimaatio ja Rossby-luku.

- Jatkuvuusyhtälö eri muodoissaan.

- Ilmakehän termodynamiikka, potentiaalilämpötilan määritelmä ja staattinen stabiilius.

- Perusyhtälöt painekoordinaatistossa.

- Terminen tuuli, barokliinisyys ja barotrooppisuus

- Luonnollisen koordinaatiston tasapainovirtaukset: geostrofinen tuuli, syklostrofinen tuuli ja gradienttituuli.

- Trajektorit ja virtaviivat.

- Kinemaattinen menetelmä pystyliikkeen ja pintapainetendenssin määrittämiseen.

- Ageostrofisen tuulen yhtälö, erityisesti isallobaarinen ja advektiivinen ageostrofinen tuuli.

- Sirkulaatio, absoluuttinen ja suhteellinen pyörteisyys.

- Potentiaalipyörteisyyden määritelmä ja vaikutus ilmakehän virtauksiin.

- Pyörteisyysyhtälö.

- Sekundäärisirkulaatio (Ekmanin pumppaus) ilmakehän rajakerroksessa.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 

Holton ja Hakim (2012, 5th edition): An Introduction to Dynamic Meteorology


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan osittain opintopiirissä assistenttien tuella. Opintopiirissä esitetään myös selventäviä esimerkkitehtäviä. Laskuharjoitukset palautetaan ja ne pisteytetään. Kurssin kokonaistyömäärä on 270 (2 x 135) tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 

Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi  • No labels