Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet

Grunderna i meteorologi och väderobservation

Introduction to Meteorology and Weather Observations

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2031

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 535026 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet , 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee meteorologiaa tieteenalana, hänellä on käsitys meteorologian peruskäsitteisistä, tutkimuskysymyksistä, ja lähestymistavoista. Hänellä on myös käsitys meteorologiasta oppiaineena ja sen perus- ja aineopintojen sisällöistä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa laskea ilmakehän virtaus- ja termodynamiikkaan liittyviä yksinkertaisia tehtäviä, hallitsee ilmakehän yleisen kiertoliikkeen periaatteet, ja tuntee ilmaston- ja ilmastonmuutoksen perusteet. Opiskelija osaa tunnistaa pilvisuvut ja -lajit. Kurssi on suunnattu Fysikaalisten tieteiden pääaineopiskelijoille.

10. Opintojakso toteutus

Kurssiin kuuluu kaksi viikottaisia luentokertaa ja yhdet laskuharjoitukset.

Kurssi suoritetaan joko kurssikokeella ja laskuharjoituksilla tai vaihtoehtoisesti tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssia suositellaan toisen opintovuoden kevääseen, jolloin opiskelijalla on suoritettuna fysiikan perusopinnot. Muiden opintosuuntien opiskelijoille riittävät minimissään lukion pitkä matematiikka ja lukiotasoiset mekaniikan sekä termofysiikan perusteet.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin tietoja voi vahvistaa muilla Meteorologian perusopintokursseilla.

13. Opintojakson sisältö

1. Meteorologia tieteenalana, 2. Maapallon energiatase ja ilmasto, 3. Säteilynkulku ilmakehässä, 4. Ilmakehän yleisen kiertoliikkeen perusteet, 5. Ilmakehän perusyhtälöt ja niiden yksinkertaistukset, 6. Vesi ilmakehässä, 7. Stabiilisuuskäsitteet, 8. Sadeprosessit, 9. Sään ennustaminen, 10. Ilmastonvaihtelut

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Luentokalvot, muut oppimateriaalit ja videot julkaistaan Moodle -sivulla.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset luennot ja laskuharjoitukset. Luennoilla on ex tempore -tehtäviä, videoita, ja pilvien tunnistamisen harjoittelua.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssin arvostelupisteistä 5/6 tulee loppukokeesta ja 1/6 laskuharjoituksista. Arvosanaan 1/5 täytyy saavuttaa kurssikokeessa 45% ja arvosanaan 5/5  85% kokeen kokonaispisteistä. Laskuharjoituspisteet voivat korottaa arvosanaa,

17. Opetuskieli

-kotimaiset kielet suomi/ruotsi

 

 

 

 

  • No labels