Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa

Fysikens matematiska metoder IIa

Mathematical Methods of Physics IIa

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2012

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53725 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

 

Opintojakson keskeinen tavoite on oppia ratkaisemaan ensimmäisen ja toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöitä. Tavoitteena on oppia tunnistamaan eri yhtälötyypit ja niihin soveltuvat ratkaisumenetelmät. Kurssilla analysoidaan yleisimpien fysiikan ongelmien differentiaaliyhtälöiden ratkaisujen ominaisuuksia. Kurssin suorittanut opiskelija osaa ratkaista algoritmisesti differentiaaliyhtälöt sekä kiinnittää yleisen ratkaisun yksikäsitteisesti alku- ja reunaehtojen avulla.


10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot

Kurssi suoritetaan joko arvosteltaviksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

FYS2011 Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä

 

Ensimmäisen kertaluvun osittaisdifferentiaaliyhtälöt (ODYt), karakteristiset käyrät/pinnat

 

Toisen kertaluvun kvasilineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, luokittelu, eri ratkaisumenetelmät, ODY:t äärellisessä alueessa, Greenin funktio

 

Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt, erikoispisteet, ratkaisujen lineaarinen riippumattomuus, Wronskin menetelmä, epähomogeeniset DY:t, sarjamenetelmä

 

Erikoisfunktiot ja niiden ominaisuudet, generoiva funktio, palautuskaavat


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

 

Kaikki pakollinen materiaali löytyy kurssimonisteesta.  Vaihtoehtoinen kurssikirja englanniksi: G. Arfken & H.J. Weber & F.E. Harris: Mathematical Methods for Physicists (7th ed.), Elsevier Academic.

 

Lisämateriaalia:

C. Cronström: Fysiikan matemaattiset menetelmät II, Limes ry 2006.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

Viikottaiset luennot, opiskelijain itsenäinen työskentely, viikoittain palautettavat laskuharjoitukset, joita lasketaan joko laskupajoissa assistenttien tuella pienryhmissä tai itsenäisesti. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

Käytetään arvosteluasteikkoa 0-5. Loppuarvosanasta 20-25 % määräytyy laskuharjoituspisteiden perusteella. 


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

 

 

 

 


  • No labels