Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II

Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten II

Physics' Intermediate Studies Laboratory Exercises II

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2009

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 530145 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa mallintaa fysikaalista ilmiötä ja tuottaa teorian avulla kokeellisesti tutkittavia ennusteita. Hän osaa kerätä ja analysoida kokeellista dataa sopivia ohjelmistoja käyttämällä. Opiskelija osaa sovittaa funktion kokeelliseen dataan ja arvioida sovitusparametrien tarkkuudet. Hän osaa soveltaa kokeellisia tuloksia ja teorettista mallia yhdessä fysikaalisen systeemin toiminnan ennustamiseen.  Hän osaa kirjoittaa tutkimuksestaan tieteellisen raportin.


10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan laboratoriotöistä kirjoitettavilla selostuksilla ja laskuharjoituksilla.

 
11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

FYS2008 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Lämmönsiirron mekanismit ja fysikaalisen systeemin lämpötilajakauman aika- ja paikkariippuvuuden mallintaminen. 

Faradayn ilmiön mallintaminen klassisen sähkömagnetismin keinoin.

Kokeellisten reunaehtojen soveltaminen teoreettisen mallin ennusteeseen.

Funktion epälineaarinen sovittaminen kokeelliseen dataan ja sovitusparametrien tarkkuuden arviointi monte-carlo menetelmällä.

Teorian parametrien epätarkkuuden vaikutus ennusteiden tarkkuuteen.

 

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin luentoprujut toimivat materiaalina. 

Data-analyysissä voi käyttä oppikirjoina esim.

  • Bevington & Robinson: Data reduction and error analysis for the physical sciences, McGraw-Hill
  • Taylor: An introduction to error analysis, University science books
  • Berendsen: A students guide to data and error analysis, Cambridge

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottain pienryhmäopetus jossa saa tukea laskuharjoitusten ratkaisemiseen, kokeiden suunnitteluun sekä analyysiin. Joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset pisteytetään. Laboratoriotöistä palautetaan selostus, joka arvostellaan. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia. 


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssin arvosana määräytty kolmen osatyön ja laskuharjoitusten perusteella, kukin 1/4 painolla. Jokainen osatyö arvostellaan siihen liittyvää arvostelumatriisia käyttämällä. Kurssisuoritus edellyttää jokaisen osatyön suorittamista vähintään arvosanalla 1/5.

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi

 

 

  • No labels