Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I

Fysikens ämnesstudiers laboratoriearbeten I

Physics' Intermediate Studies Laboratory Exercises I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2008

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 530144 Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I , 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa kokeita tavallista laboratoriovälineistöä hyödyntäen. Hän osaa kerätä ja analysoida kokeellista dataa sopivia ohjelmistoja käyttämällä. Opiskelija hallitsee data-analyysin perusteet, kuten suoran sovittamisen ja sovitusparametrien tarkkuuden arvioinnin. Hän osaa esittää tuloksena tieteellisen raportin tai posterin muodossa.

10. Opintojakso toteutus

Kurssi suoritetaan laboratoriotöistä kirjoitettavilla selostuksilla / posterilla ja laskuharjoituksilla.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositellaan fysiikan perusopintojen, erityisesti FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt  ja  FYS1013 Tieteellinen laskenta I kurssien aikaisempaa suorittamista 

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Mittausjärjestelmän suunnitteleminen, koelaitteiston kalibroiminen, optimoiminen ja laitteiston tarkkuuden arviointi.

Gammasäteilyn havaitseminen tuikeilmaisimella, Poisson-statistiikka ja gammasäteilyn absorptio väliaineessa.

Toistokokeiden tilastollinen analyysi virheiden kasautuminen.

Kokeellisen datan jakauman tunnuslukuja, kuten keskiarvo ja varianssi. Suoran sovitus pienimmän neliösumman menetelmällä ja sovitusparametrien tarkkuuden arviointi. Khi^2 jakauman käyttö sovituksen hyvyyden arvioinnissa.

Tulosten graafinen esitys. Tieteellisen selostuksen / posterin laatiminen.

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin luentoprujut toimivat materiaalina. 

Data-analyysissä voi käyttä oppikirjoina esim.

  • Bevington & Robinson: Data reduction and error analysis for the physical sciences, McGraw-Hill
  • Taylor: An introduction to error analysis, University science books
  • Berendsen: A students guide to data and error analysis, Cambridge

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottain pienryhmäopetus jossa saa tukea laskuharjoitusten ratkaisemiseen, kokeiden suunnitteluun sekä analyysiin. Joka toinen viikko palautettavat laskuharjoitukset pisteytetään. Laboratoriotöistä palautetaan selostus / posteri joka arvostellaan. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia. 

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssin arvosana määräytty kolmen osatyön ja laskuharjoitusten perusteella, kukin 1/4 painolla. Jokainen osatyö arvostellaan siihen liittyvää arvostelumatriisia käyttämällä. Kurssisuoritus edellyttää jokaisen osatyön suorittamista vähintään arvosanalla 1/5.

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi

 

 

 

  • No labels