Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan mittausmenetelmät

Fysikens mätmetoder

Measurement Methods in Physics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2007

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53379 Fysiikan mittausmenetelmät I, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

On tarjolla, fysiikan luonnontieteen kandidaatti, elektroniikka ja teollisuusfysiikka / MATRES


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Toinen vuosi, 1. periodi


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

Syyslukukausi, 1. periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Edward Haeggström


9. Opintojakson osaamistavoitteet


-mitä opintojakson suorittanut osaa
- ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496

Opiskelija osaa hahmotella mittauskeinoja mittausteknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Opiskelija tietää tavalliset anturityypit joita mittauksissa käytetään, tietää periaatteet joilla ne kytketään sähköisesti tietokoneeseen, on nähnyt Labview-mittausohjelman, osaa arvioida mittauksen luottettavuuden.


10. Opintojakso toteutus


-toteutetaanko opintojakso lähiopetuksena vai onko mahdollisuus suorittaa etänä
-mikäli opintojaksolla tai sen joissain osissa on läsnäolovaatimuksia (esim. X% läsnäoloa
vaaditaan)
-suoritusmuodot

Luennot (lähiopetus), laskuharjoitukset, demonstraatiot, loppukoe


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään

Ei ole.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

Elektroniikka I + II

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä

Mittauskeinojen hahmottelu mittausteknisten ongelmien ratkaisemiseen.

Tavalliset anturityypit joita mittauksissa käytetään, periaatteet joilla ne kytketään sähköisesti tietokoneeseen, Labview-mittausohjelman, mittauksen luottettavuuden.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi

Luentomoniste

M. Sayer, A. Mansingh: Measurement, Instrumentation and Experiment Design in Physics and Engineering, Prentice-hall Of India 2005 (kurssikirja).

J. P. Bentley: Principles of Measurement Systems, Pearson Prentice Hall; 4 edition (January 2005).

Aaltonen, Kousa, Stor-Pellinen: Elektroniikan perusteet, uusin painos, Limes ry.

K. Silvonen, Elektroniikka ja puolijohdekomponentit, Otatieto 2009.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?

Luennot (lähiopetus), laskuharjoitukset, demonstraatiot, loppukoe


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin

Loppukoe, laskuharjoitustehtävät, demonstraatioihin osallistuminen


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

suomi ja englanti

 

 

 

  • No labels