Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten

Laboratory Exercises in Basic Studies of Physics 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS1005

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 

  • 530140 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op
  • A530140 Avoin yo: Perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

Opintojakso on tarjolla myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelman opiskelijat:  LuK-opintojen ensimmäisen opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

Muiden koulutusohjelmien opiskeljat: Koulutusohjelman opintojen ajoitusmallin suositusten mukaan. 

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Perusopintojen laboratoriotyöt alkaa on kestää koko lukuvuoden alkaen I periodissa ja loppuen IV periodin päätteeksi. 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Szabolcs Galambosi


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa käyttää tyypillisimpiä laboratoriolaitteita, osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida työnsä tulokset. 


10. Opintojakso toteutus

Laboratoriotöitä tehdään viikottain opetuslaboratoriossa pienryhmissä. Osatöistä, joita on yhteensä 12 kappaleetta, kirjoitetaan vaihtelevan laajuisia selostuksia, jotka arvostellaan.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Laboratoriotöiden aiheet liittyvät samanaikaisesti pidettäviin luentokursseihin FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleetFYS1002 Vuorovaikutukset ja aineFYS1003 Sähkömagnetismi sekä FYS1004 Säteilykentät ja fotonit joilla opittuja seikkoja joutuu soveltamaan laboratoriossa. 


13. Opintojakson sisältö

Kurssilla tutkitaan fysikaalisia ilmiötä kokeellisin menetelmin. Osatyöt käsittelevät mekaniikan, sähkömagnetismin ja -dynamiikan aiheita. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin kotisivulla löytyvät laboratoriotyöhjeet.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset laboratoriotyötapaamiset pienryhmissä. Tulosten analysointi yksin tai ryhmässä sekä itsenäinen raportin kirjoitus.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kunkin periodin töihin liittyy arvostelumatriisi, jonka perusteella periodin osatyöt arvostellaan. Arvosana määräytyy osatöiden keskiarvona asteikolla 0-5.

Huom! Syksyllä ja keväällä suoritetaan yhden osatyön ohessa myös kurssiin FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä liittyvä harjoite. Perusopintojen laboratoriotöistä ja Työelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (5 op + 1 op) vain yhdessä. 


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi 

 

 

 

  • No labels