Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op

Akademiskt skrivande (finska) 

Academic Writing (Finnish) 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK-AKTE2OP

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Koulusivistyskieli suomi: Akateemiset tekstitaidot (kasvatustieteellinen tiedekunta)

Skolutbildningsspråk svenska: Akademiskt skrivande (Språkcentrum)

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistaman suoritustapaan.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-

Akademiskt skrivande 2 sp

Studieavsnittets kod

Studieavsnittets valfrihet

Skolutbildningsspråk svenska: Akademiskt skrivande (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

Ordnandet av studieavsnitt

Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

2 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

Studieavsnittets kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text
 • kunna använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons
 • kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis).

 Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Kursinnehåll:

 • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och argumentera
 • hantering av källor
 • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

 • Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.
 • Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.
 • Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
 • Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet.

Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

 

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

Talkommunikation och social kompetens (finska) 

Communication and Interpersonal Skills (Finnish)

2. Opintojakson tunniste

KK-PUVU1OP

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Koulusivistyskieli suomi: Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Kielikeskus) tai koulutusohjelman oma opintojakso

Skolutbildningsspråk svenska: Retorik och kommunikation (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee omiin opintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.).

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta,
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä,
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 27 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa,
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot,
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot,
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen,
 • kuunteleminen ja argumentointi,
 • äänenkäyttö.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Sovitaan erikseen.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-


Retorik och kommunikation 1 sp

Studieavsnittets kod

 

Studieavsnittets valfrihet

Skolutbildningsspråk svenska: Retorik och kommunikation (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

Ordnandet av studieavsnitt

Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

1 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

Studieavsnittets kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
 • kunna tillämpa argumentationsteknik
 • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
 • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

 • grunderna i den klassiska retoriken
 • argumentation
 • tal- och presentationsteknik
 • talstruktur
 • olika typer av kommunikation.

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet.

Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

Vieras kieli 4 op

Vastuu: Kielikeskus

Viestintä ja kieliosaaminen -kokonaisuus

Toinen kotimainen kieli 3 op

Vastuu: Kielikeskus

Viestintä ja kieliosaaminen -kokonaisuus

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

DIGI-000A

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opiskelun alettua, orientaatiojakson tai I periodin, viimeistään II periodin aikana.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino

9. Opintojakson osaamistavoitteet

 • Tietokoneen käytön perusteet: Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee verkko-etiketin perusteet.
 • Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö: Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi opiskelija tietää, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla hän voi edistää opiskeluaan.
 • Tiedonhankinta: Opiskelija osaa käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Hän tuntee erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voi tehostaa työskentelyään. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat opiskelijalle tutuiksi.
 • Tietoturva ja tietosuoja: Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelun ja muun toiminnan kannalta. Lisäksi hän osaa vaikuttaa omaan tietoturvaansa tekemiensä valintojen kautta.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luvut 1, 2, 4 ja 5): http://blogs.helsinki.fi/tvt-ajokortti/

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

17. Opetuskieli

suomi, englanti

18. Lisätiedot

-

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

DIGI-000B

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suoritetaan DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio -opintojakson suorittamisen jälkeen. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden loppuun mennessä.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeessa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Pakollinen edeltävä opintojakso: DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio tai vastaava opintojakso muissa koulutusohjelmissa (DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A).

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luku 3): http://blogs.helsinki.fi/tvt-ajokortti/

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

17. Opetuskieli

suomi, englanti

18. Lisätiedot

-

Kypsyysnäyte

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Opintosuuntakohtaiset koodit.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

Kypsyysnäytteestä ei anneta erillisiä opintopisteitä.

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Suorittamalla kypsyysnäytteen koulusivistyksensä kielellä opiskelija osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisen erinomaisen kielitaidon.

10. Opintojakson toteutus

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandiohjelmissa äidinkielen tai vastaavien opintojen jälkeen.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Kypsyysnäyte on suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu opinnäytteen alaan liittyvä tieteellinen kirjallinen teksti.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kypsyysnäytteen hyväksyy suomea tai ruotsia taitava tehtävään nimetty opettaja.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Opettajuus ja viestintä 2op

Lärarskap och kommunikation

Teacherhood and communication

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK022

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskaavatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, eikä se ole tarjolla muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijoille. 
 • Opintojakso kuuluu osaksi varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kieli- ,viestintä- ja orientoivia opintoja.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
 • opintokokonaisuus on varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kieli - ja viestintä- ja orientoivia opintoja.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • opintojakso jakautuu ensimmäiseen ja kolmanteen opintovuoteen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • Ensimmäinen ja kolmas opiskeluvuosi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Lehtori Anita Virtanen


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 • tuntee varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen opetussuunnitelman
 • osaa jäsentää kasvatusnäkemystään ja opettajuuttaan
 • kykenee perustelemaan pedagogisia näkemyksiään ja keskustelemaan kasvatuksen kysymyksistä


10. Suoritustapa

 • Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin ja tehdä niihin liittyvät tehtävät.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 -

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-
 

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson sisältö:

 • Opetusohjelman lähtökohtia, opetussuunnitelmaa ja opiskelijan opintopolun rakentumista
 • kasvatusnäkemyksen olemusta ja kehittymistä
 • kasvatuksen ilmiöitä ja argumentaatiotaitoja

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • opintojakson opettajan osoittama ajankohtainen tieteellinen artikkeli


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointiasteikko: hyväksytty/täydennettävä


17. Opetuskieli

 • suomi


Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Yhteinen kuvaus?


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK700


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

 • Kasvatustieteiden kandiohjelma vastaa kokonaisuudesta
 • Opintokokonaisuus on pakollinen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille.


4. Opintokokonaisuuden taso

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
 • perusopinnot

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintokokonaisuus suoritetaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan ensimmäisenä opiskeluvuotena.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

 • Opintokokonaisuuden opintoja järjestetään kaikissa periodeissa. Osa opintojaksoista järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

25 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

 • Nina Sajaniemi


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvät perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot

- ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-
11. Opintokokonaisuuden sisältö

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

Pienten lasten pedagogiikka 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Oppimisen psykologia 5 op

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

 • Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.


14. Opetuskieli

 • suomi

 


Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Orientering till pedagogisk forskning

Orientation to Research Work in Education    

2. Opintojakson tunniste (koodi) 

EDUK001

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus 

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe 

Opintojakso suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella 

Opintojakso järjestetään koulutusohjelman opiskelijoille ensimmäisen opintovuoden I periodissa. 

Studieasnittet ordnas enligt studiestigen.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä   

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja 

Yliopistonlehtori Leila Pehkonen

Forskardoktor Pia Mikander

Lisäksi opintojaksolle osallistuu nimikkotutkijoita (kokeneet ja uudet) tiedekunnan eri painoaloilta.

9. Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.    

10. Opintojakson toteutus

Opintojakso koostuu luento-opetuksesta, siihen nivoutuvasta nimikkotutkijatyöskentelystä, ryhmätyöstä ja ryhmässä toteutettavista kirjallisista tehtävistä. Luennoille ja nimikkotutkijatyöskentelyyn sekä ryhmätyöhön osallistuminen on pakollista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.     

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 

-

13. Opintojakson sisältö 

Opintojaksolla

 • tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä,
 • tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
 • tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
 • perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa) 
  TAI
 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Suositeltava kirjallisuus:

 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 •  Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere. 
 • Opettajan ja nimikkotutkijoiden osoittama oheismateriaali tai mahdollinen eriytyvä materiaali / Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Ryhmätyöskentely auttaa opiskelijoita omaksumaan opintojakson keskeisiä teemoja yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden tutkimuksellisen kiinnostuksen ja nimikkotutkijan mukaan rakentuvissa pienryhmissä päästään keskustelemaan erilaisista näkemyksistä. Opiskelijat harjaantuvat yhteiseen tiedonmuodostukseen. 

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko   

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin. Arviointi perustuu opintojakson aikana pienryhmissä laadittuihin  oppimistehtäviin, yhteisöllisesti kirjoitettuihin blogiteksteihin sekä tutkijatenttiin.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens deltagande i gruppövningar och genomförda gruppuppgifter samt individuella skriftliga arbeten. 

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Oppimisen psykologia 5 op

Lärande och utveckling

Psychology of Learning and Development 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED002

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti. 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi

På svenska: Universitetslektor Monica Londén

 9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

10. Opintojakson toteutus

Aktivoiva luentokurssi, johon integroidaan ryhmäharjoituksia sekä verkko-oppimista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta,
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä,
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä,
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina,
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden,
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta,
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Suomenkielisen kurssin kirjallisuus:

  • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
  • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus (Soveltuvin osin)
  • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

 

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005).  Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. & Wagenaar, W. A. (2014). Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology (16th edition). Hampshire: Wadsworth Cengage Learning. (utvalda delar)

OCH

 • 2–5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Case-perustaiset osaamistehtävät, vuorovaikutteinen keskustelu, vertaispalaute, ennakkotehtävät, modernin digitaalisen teknologian käyttö. Ryhmätyötaitojen kehittämiseen harjaantuminen osana OTR-toimintaa.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu aktivoivien tehtävien sekä tapauspohjaisen verkkotentin arvosanan perusteella arviointiasteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kurssin tietojen soveltamista ja käsitteellistämistä. Opiskelijan tulee käyttää kurssin tietoja hyväkseen, kun hän ratkaisee tentissä esitettyjä haasteita ja kysymyksiä. Hän pohtii myös kurssilla oppimiaan tärkeimpiä asioita kurssitehtävien pohjalta. Arvioinnissa palkitaan opiskelijan omien oivalluksien syntymisestä.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op (Didaktiikka 2 op + 3 op eriytyvä osuus)

Planering, genomförande och utvärdering av undervisning I (ruotsinkielisen toteutuksen nimi Didaktik) 

Planning, Implementation and Assessment of Teaching I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Didaktiikan yhteisen osuuden koodi PED003

Eriytyville osuuksille opintosuuntakohtaiset koodit

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opettajan pedagogisia opintoja suorittaville (lukuun ottamatta luokanopettajan opintosuunnan kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehtoa) ja ruotsinkielisen yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan (allmän- och vuxenpedagogik) opiskelijoille. Valinnaisena sen voivat sisällyttää opintoihinsa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat.

Opintojakson yhteisestä osiosta vastaa luokanopettajan opintosuunnan yleisdidaktiikka (suomenkielinen toteutus) ja ruotsinkielinen luokanopettajakoulutus (ruotsinkielinen toteutus).

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opettajan pedagogisten opintojen alkaessa, sillä se muodostaa pohjan myöhemmille opettajaopinnoille.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella 

Opintojakso järjestetään ensimmäisen opintovuoden I periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op (2 op yhteinen osuus + 3 op eriytyvä osuus)

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Didaktiikan professori (ma.)

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
 • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
 • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
 • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson toteutus eriytyy eri opintosuunnissa ja aineenopettajakoulutusten pedagogisissa opinnoissa seuraavasti:

Aineenopettajakoulutukset

Erityispedagogiikan opintosuunta

Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnat: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkasteluun kotitalouden ja käsityön opetuksen ja oppimisen näkökulmista.

Lastentarhanopettajan opintosuunta 

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkastelun luokanopettajan työn näkökulmasta.

 Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia

Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik

Studieinriktningen för barnträdgårdslärare

Studieinriktningen för klasslärare

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
 • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna
 • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
 • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
 • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus opettajan osoituksen mukaan:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

TAI

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Lisäksi ryhmässä käsiteltäviä artikkeleita erikseen sovittavalla tavalla.

Oheiskirjallisuutta:

 • Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.
 • Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.
 • Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.
 • Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.
 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm: Natur och kultur.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo. 
 • 3–4 aktuella vetenskapliga artiklar

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luento-opetus, ryhmäopetus ja kouluhavainnoinnit sekä omatoimisia ryhmiä.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko 

Kokonaisarvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella. 

Ryhmäosuus arvioidaan hyväksytty/hylätty. Hyväksyttävä suoritus edellyttää aktiivista osallistumista ryhmäopetukseen ja annettujen kirjallisten tehtävien suorittamista.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, opintosuuntakohtainen osuus Varhaispedagogiikka  3op


2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED0031

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus 

 • eriytyvä osa on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille

4. Opintojakson taso 

 • kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, perusopinnot 

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe 

 • opintojen ensimmäinen vuosi  

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/ periodin tarkkuudella 

 • ensimmäisen vuoden 1.-3. periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä 

 • 3 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja 

 • Professori Lasse Lipponen

9. Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 •  ymmärtää varhaiskasvatuksen osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmän kokonaisuutta
 • tutustuu oppimista ja opettamista koskeviin teorioihin ja niiden merkitykseen varhaiskasvatuksessa
 • tutustuu varhaiskasvatusta ohjaavien asiakirjojen pedagogisiin velvoitteisiin ja mahdollisuuksiin
 • osaa havainnointien pohjalta tarkastella päiväkodissa tapahtuvaa kasvatusta ja opetusta ympäristön, lapsiryhmän ohjauksen näkökulmista ja varhaiskasvatuksen opettajan asiantuntijuuden kannalta

10. Opintojakson toteutus 

 • Luennot, tentti, ryhmätunnit ja ryhmätehtävät. Suoritusmuotona tentti ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 •  varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisia perusteita, oppimisen ja opettamisen kysymyksiä varhaiskasvatuksessa sekä varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja
 • varhaiskasvatuksen opettajan ammattia ja asiantuntijuutta sekä päiväkodissa tehtävää yhteistyötä
 • havainnointia, päiväkotiympäristön pedagogisia mahdollisuuksia ja haasteita sekä lapsiryhmän ohjausta

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 

 • Karila, K., & Lipponen, L. (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: vastapaino.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko 

 • Arviointiasteikko 0–5. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen.

17. Opetuskieli

 • suomi

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder

Social, Cultural and Philosophical Foundations of Education

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED001

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kerran kevät- ja syyslukukaudella suomeksi ja lisäksi kerran englanniksi ja kerran ruotsiksi.

I ja III periodit.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Heini Paavola

Yliopistonlehtori Jari Salminen

Yliopistonlehtori Eeva-Leena Onnismaa

På svenska: Universitetslektor Jan-Erik Mansikka

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

10. Opintojakson toteutus

Luentokurssi ja siihen liittyvä kirjatentti sekä ryhmäopetus. Luentokurssi on mahdollista korvata kirjatentillä.

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kirjallisuus osoitetaan seuraavasta luettelosta:

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä, 13–85; 153–175; 186–214; 233–282.
 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.
 • Ryhmissä käsiteltävät kaksi artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli) Artikkelit ovat referee-artikkeleita. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Englanninkielinen kirjallisuus:

 • Bailey, R., McCarthy, C., Carr, D. & Barrow, R. (2010). (Eds.) The SAGE Handbook of Philosophy of Education. London, UK: Sage Publications. Available through the University library.
 • Cuban, L. & Tyack, D. (1995). Tinkering toward utopia. A century of public school reform. London, UK: Harvard University Press.
 • Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland. New York, NY: Teachers College Press.
 • In addition, three articles from contemporary journals for the group teaching sessions chosen by the lecturer.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Madsen, B. (2006). Socialpedagogik : Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur.
 • Sahlberg, Pasi. 2012. Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.
 • Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur
 • I kurslitteraturen ingår därtill 2-5 artiklar eller bokkapitel enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Vierailut, opiskelijan kirjoittamat kommentaarit ja niistä saatava palaute.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kokonaisarvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

Ryhmäosuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända uppgifter samt studentens deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Pienten lasten pedagogiikka

Småbarnspedagogik

Toddler Pedagogy

2. Opintojakson tunniste (koodi)

 • EDUK701

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijat.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8) 

 •  alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso, lastentarhanopettajan opintosuunnassa opintojakso kuuluu perusopintoihin 

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintojakso suoritetaan Lastentarhanopettajan opintosuunnassa ensimmäisenä opintovuonna. Muissa opintosuunnissa vuositaso on opiskelijan valinnan mukainen.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • 4. periodi 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 5op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Nina Sajaniemi


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: 

 • osaa eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta 

   
 • osaa toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä 

   
 • osaa havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä  


10. Opintojakso toteutus

 •  Toteutetaan lähiopetuksena. Suoritusmuodot: Osallistuminen luento- ja ryhmäopetukseen, kirjallisen tentin suorittaminen. 


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

 

Opintokokonaisuudessa käsitellään 

 • alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen erityispiirteitä 

   
 • siirtymävaihetta kotoa päiväkotiin 

   
 • lastentarhanopettajan roolia taaperopedagogiikan toteuttamisessa 

   
 • vertaisryhmän merkitystä pienimmille päiväkotilapsille 

   
 • pienimpien lasten havainnoimista 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kalliala, M. (2008). Kato mua! Kohtaako aikuinen lapsen päiväkodissa? Helsinki: Gaudeamus 

   
 • 3-4 opettajan osoittamaa tieteellistä artikkelia 


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 • Aktivoivat tehtävät ja case-analyysit 


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. Tentti perustuu luentomateriaaliin ja opintojakson kirjallisuuteen.  


17. Opetuskieli

 • suomi


Kasvatustieteen aineopinnot 45 op


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK710


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuusEDUK710

 • Kasvatustieteiden kandiohjelma vastaa kokonaisudesta
 • Opintokokonaisuus on pakollinen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille.


4. Opintokokonaisuuden taso

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
 • aineopinnot


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintokokonaisuus suoritetaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan toisena ja kolmantena opiskeluvuotena.


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

 • Opintokokonaisuuden opintoja järjestetään kaikissa periodeissa. Osa opintojaksoista järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

45 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

 • Nina Sajaniemi


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyvät aineopinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt ja täydentänyt tietojaan ja taitojaan

- ihmisen kehityksestä, oppimisesta ja vuorovaikutuksesta

- opetuksesta ja ohjaamisesta

- koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista

- työelämästä sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta

- kasvatustieteellisestä tutkimuksesta 


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 • Opiskelijan suositellaan suoritettavan ennen tätä kokonaisuutta Kasvatustieteen perusopinnot 25op


11. Opintokokonaisuuden sisältö

 • Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op
 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II 5 op
 • Harjoittelut 15 op
 • Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
 • Kandidaatin tutkielma ja seminaari 10 op


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

 • Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.


14. Opetuskieli

 • suomi

 

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

Stöd för lärande

Support for Learning and Well-being

 (Kirjallisuusmuutos hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11.12.2018)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED004

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti periodeissa III ja IV.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Juho Honkasilta

Ruotsinkielisestä opintojaksosta vastaa yliopistonlehtori Minna Törmänen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen käytänteistä,
 • oppimisvaikeuksista ja käyttäytymisen häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja pedagogisista ratkaisuista varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen,
 • toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa, joissa on erilaisia oppijoita,
 • toimia kiusaamisen ja syrjäyttävän toiminnan ehkäisemiksi,
 • toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

10. Opintojakson toteutus

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset keskustelut sekä vertaisarvioidut ennakkotehtävät.

Ruotsinkielinen toteutus: föreläsningar, gruppövningar, studiebesök, muntliga och skriftliga arbeten eller andra uppgifter.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen liittyviä teemoja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aikuisopetuksen konteksteissa (mm. kehitykselliset häiriöt, lukivaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt),
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitystä ja mahdollisuuksia eri ikävaiheissa,
 • motivaation, vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä oppimisessa ja hyvinvoinnissa,
 • ympäristön ja toimintakulttuurien muokkaamisen mahdollisuuksia.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 •  Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-Kustannus.
 •  Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-kustannus, e-kirja.
 •  Salmivalli, C. (2016). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja. TAI Repo, L. 2015. Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. PS-kustannus
 •  Salmela-Aro K. & Aunola, K. (2018). Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus e-kirja
 •  Artikkelikokelma, NMI-Bulletin ym. lehdistä

Ruotsinkielinen toteutus:

 • Barow, T. (2013). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
 • Sandström, M.,  Stier, J & Nilsson, L (2014). Inkludering – möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.
 • Jahnukainen, M. (2012). (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (utom s. 299–332) 404 s.
 • Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen H. & Vehmas S. (2009). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.
 • Artiklar och material enligt föreläsarens anvisningar.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset keskustelut sekä vertaisarvioidut ennakkotehtävät.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Tapauspohjainen verkkotentti, arviointi asteikolla 0–5.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på aktivt deltagande, de skriftliga arbeten och utförda kursuppgifter.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsinkielisille opintosuunnille ruotsi

18. Lisätiedot

-


Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta 5 op

Riittääkö tähän yhteisen osuuden ru ja en vai tekeekö kukin omat?

2. Opintojakson tunniste (koodi)

 • PED005

3. Opintojakso on pakollisuus

 •  opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori/eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8) 

 •  alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

 •  Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen  opintojaksoa : Harjoittelut 15op: osa 1: Eheyttävä harjoittelu 8op 

6. Opintojakson järjestämisajankohta

 •  Opintojakso järjestetään syyslukukaudella ensimmäisessä periodissa.

7. Opintojakson laajuus:

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Lehtori Anita Virtanen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa havainnoida lasta ja lapsiryhmää ja peilata havaintojaan kehityksellisiin ja kasvatuksellisiin näkökulmiin
 • osaa havainnoida lasta ja lasten välistä vuorovaikutusta sekä käyttää erilaisia havainnointimenetelmiä
 • osaa hyödyntää lapsesta ja lapsiryhmästä tekemiään havainnointitietoja toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin välineenä
 • ymmärtää tulevan tehtäväkenttänsä tieto- ja viestintätekniikan käytön vaatimukset sekä kykenee kehittämään tieto- ja viestintätekniikan taitojaan osana varhaiskasvatuksen opettajan ttä ja pedagogiikkaa. 

 • hallitsee perustiedot varhaiskasvatuksen suunnittelusta ja osaa soveltaa suunnittelumalleja käytäntöön
 • osaa suunnitella eri-ikäisten lasten toimintaa tavoitelähtöisesti
 • hallitsee perustiedot varhaiskasvatuksen arvioinnista ja tuntee erilaisia arviointikäytäntöjä

10. Opintojakson toteutus

 • Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso suoritetaan luentoina, ryhmätunteina, suunnittelutehtävinä ja kirja- ja luentotenttinä.

11. Edeltävät opinnot

 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

 Opintojaksolla käsitellään

 •   lapsihavainnointia ja sen merkitystä lapsituntemuksessa ja vertaisvuorovaikutuksessa sekä kehittää taitojaan tieto- ja viestintätekniikassa
 •  varhaiskasvatuksen suunnittelukäytäntöjä ja –malleja , opetussuunnitelmatyöskentelyä, tavoitteiden asettamista ja erilaisia arvioinnin tapoja

Lisäksi opintojaksolla 

 •   analysoidaan ja arvioidaan hankittua tietoa kasvatus- ja kehityspsykologisia sekä tieto- ja viestintäteknologisia näkökulmia hyödyntäen

14. Kirjallisuus

  Opintojaksoon kuuluu pakollisena teokset:

 • · Reunamo, J. (2007). Tasapainoinen varhaiskasvatus - Erilaisia tapoja suhtautua muutokseen. Helsinki: WSOY

sekä toinen seuraavista:

 •   Heikka, J., Hujala, E., & Turja, L. (2009). Arvioinnista opiksi: havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel
 •   Nummenmaa, A.R., Karila, K., Joensuu, M., & Rönnholm, R. (2007). Yhteisöllinen suunnittelu päiväkodissa. Kehittämisstrategiana ongelmaperustainen työssä oppiminen. Tampere: Tampereen Yliopistopaino

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 • Opiskelija harjoittelee havainnointia case-perustaisilla osaamistehtävillä ja reflektoi havainnoinnin suorittamista menetelmänä vuorovaikutteisten keskustelujen avulla. 
 •  Opiskelija tutustuu itseopiskellen eri tason varhaiskasvatussuunnitelmiin ja tekee ryhmässä niiden pohjalta ongelmalähtöisesti projektityöskentelyn avulla eri ajanjaksojen suunnitelmia päiväkotikontekstiin. 
 •  Opiskelija harjoittelee ryhmässä toimimista eri rooleissa. Hän arvioi systemaattisesti omaa ja ryhmänsä yhteistyötä vuorovaikutuksessa sanallisesti ja kirjallisesti. Opiskelija arvioi opintojakson tavoitteita, sisältöjä, aktiviteetteja ja menetelmiä asiantuntijuuden kehittymisen kannalta. 
 •  Opettaja työstää osaamistehtäviä ja organisoi ryhmäkeskusteluja sekä osallistuu aktiivisesti arviointiin huomioiden oman osuutensa ryhmän toimintaan.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

 Arviointiasteikko 0–5.Opintojakso arvioidaan käyttäen jatkuvaa arviointia ja palautetta sekä vertaispalautetta. Lisäksi opiskelija saa numeroarvioinnin kirja- ja luentotentistä

17. Opetuskieli 

 •   suomi


Kandidaatintutkielma (6 op) ja seminaari (4 op)

Kandidatavhandling och seminarium

Bachelor´s Thesis

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Opintosuuntakohtaiset koodit.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään sekä syyslukukaudella periodeissa I–II että kevätlukukaudella periodeissa III–IV.

Lastentarhaopettajan opintosuunnassa opintojakso järjestetään pääsääntöisesti kolmannen opintovuoden  I ja III periodeissa, sekä tutkintoaan nopeuttaville toisen vuoden III ja kolmannen vuoden I periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

Kandidaatintutkielma 6 op, seminaari 4 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Janne Varjo ja Elina Kontu

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa

 • asettaa tieteenalansa tutkimustehtävän,
 • jäsentää tutkimuskohdetta käsitteellisesti,
 • kasvatustieteellisen tutkimusaineiston hankinnan yleiset periaatteet,
 • tehdä tutkimusmenetelmällisiä valintoja perustellusti ja kriittisesti erityisesti omaa tutkielmaansa varten,
 • analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa,
 • laatia kirjallisen tutkimusraportin,
 • hallita tutkimusprosessia,
 • arvioida kasvatustieteellisiä tutkimuksia,
 • antaa rakentavaa suullista ja kirjallista palautetta muiden opiskelijoiden kanditutkielmista,
 • toimia hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

10. Opintojakson toteutus

 • opintojaksoon sisältyy pakollista opiskelijan läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta, ohjausta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä sekä opiskelijoiden vertaistyöskentelyä
 • opiskelija laatii kandidaatintutkielman kasvatustieteellisestä tutkimustehtävästä ja saa tutkielman tekemiseen ohjausta kandiseminaarin opettajalta, mahdolliselta tutkijaohjaajalta sekä seminaariryhmän opiskelijoilta
 • kandidaatintutkielma on yksilötyö
 • kandidaatintutkielma voi olla empiirinen tutkimus tai systemaattisesti toteutettu kirjallisuuskatsaus
 • opiskelija keskustelee tiedeyhteisössä omasta sekä toisten opiskelijoiden tutkielmista tutkimusprosessin eri vaiheissa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kohti tutkivaa työtapaa täytyy olla suoritettuna seminaaria aloittaessa.
Akateemiset tekstitaidot, Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I täytyvät olla suoritettuina tai meneillään seminaaria aloittaessa.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opiskelija tekee kandidaatin tutkielman ja osallistuu aktiivisesti seminaarityöskentelyyn.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Strömqvist, S. (1999 eller nyare upplaga). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.
 • Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Christensen, P., & Allison, J. (Red.). (2008). Research with children: Perspectives and practices (2a uppl.). New York: Routledge. Los Angeles: Sage. 
 • Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). Doing research with children: A practical guide (3e uppl.). Los Angeles: Sage. 
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Seminaarityöskentely, tiedonhankinnan kurssit.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Seminaarin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista.

Kandidaatintutkielman arvioinnissa käytetään tiedekunnan arviointilomaketta (https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY305856). Lomakkeessa on seitsemän arvioinnin kohteena olevaa asiaa osaamistavoitteiden suunnassa, jotka huomioidaan tutkielman arvosanaa määriteltäessä. Lopullinen arvosana ei välttämättä ole osien keskiarvo. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa aiheen vaikeusaste. Jos jokin osista arvioidaan arvosanalla 0, työ ei ole valmis tarkastukseen jätettäväksi.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

  

 

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvantitativa forskningsmetoder I

 Quantitative Research Methods I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK003

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintopolun mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Apulaisprofessori Risto Hotulainen

Yliopistonlehtori Reijo Byman

På svenska: Universitetslektor Nina Santavirta

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

10. Opintojakson toteutus

Luennot, omatoiminen työskentely, harjoituksiin osallistuminen.

Opintojakson toteutus voi vaihdella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kasvatustieteen perusopinnot sekä Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin. Hän perehtyy keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Uusintakuulustelun kirjallisuus

 

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (tredje upplagan). Malmö: Liber Förlag
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi muodostuu luentoihin ja harjoitustehtäviin perustuvasta lopputyöstä tai tentistä asteikolla 0–5. Suoritustavasta päättää kurssin opettaja.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studenten genomföra och godkända uppgifter samt deltagande i gruppövningar.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvalitativa forskningsmetoder I

Qualitative Research Methods I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK002

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintopolun mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Jaana Pesonen

Professori Mirjam Kalland (ruotsinkielinen toteutus)

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla. 

10. Opintojakson toteutus

Luennot, harjoitusryhmät ja tutkimusryhmät. 

 Opintojakson tarkoitus on innostaa opiskelijoita laadullisen tutkimuksen soveltamiseen. Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen. 

Harjoitusryhmissä harjoitellaan tutkimusryhmässä toimimista. Tutkimusryhmässä keskustellaan, kirjoitetaan, luetaan ja viedään pienimuotoinen tutkimusprosessi läpi.  

Opintojakson toteutus voi vaihdella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavat opinnot: kasvatustieteen perusopinnot ja Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä keskeisiä teemoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 

Pakollinen kirjallisuus: 

 • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Suositeltava kirjallisuus:

 •  Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.


Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

 • Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys (andra upplagan). Stockholm: Liber.
 • Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.
 • Johansson, B. & Karlsson, M. A. (red.). (2013). Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennot, kirjoittaminen, lukeminen ja ryhmäkeskustelut, tutkimusryhmässä työskentely.

Suoritus kulminoituu reflektiiviseen tutkimuspäiväkirjaan, jossa on kaksi osiota, luentoja koskeva tieteellinen essee sekä tutkimusryhmässä laadittu tutkimusprosessin tarkastelu. 


På svenska: Studieavsnittet ordnas i form av föreläsningar. Individuella och/eller grupparbeten stöder studentens lärande.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja kirjalliseen loppuraporttiin asteikolla 0–5.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens genomförda och godkända skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

 

Harjoittelut 15op, osa 1: Eheyttävä harjoittelu 8 op

Integrerad praktik

Integrated practice

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK711

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojaksosta vastaa kasvatustieteen kandidaatinohjelma. Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, eikä se ole tarjolla muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijoille.  Opintojakso kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan aineopintoihin. Opintojakso sisältää 5op opettajan pedagogisia opintoja.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
 • opintokokonaisuus on varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan aineopintoja

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Toisen opiskeluvuoden syksy

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään syyslukukaudella, periodi 2.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 8op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Lehtori Anita Virtanen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Osaa havainnoida lasta ja lapsiryhmää.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatusta ja opetusta lähtökohtanaan lapsi, lapsiryhmä ja opetussuunnitelma.
 • Osaa soveltaa teoriaopintoja käytännön toimintaan.
 • Ymmärtää kasvatusnäkemyksen merkityksen ammatillisen kehittymisen kannalta ja osaa reflektoida omaa toimintaansa ja sen perusteita.

10. Suoritustapa

 • Aktiivinen osallituminen pareittain suoritettavaan harjoitteluun päiväkodissa ja harjoitteluun liittyvien tehtävien tekeminen.
 • Luento- ja ryhmäopetus sekä ohjaus.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 • Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi I 5 op , Varhaispedagogiikka toiminnassa 5 op ja Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi II 5op. Eheyttävä harjoittelu toteutetaan kasvatustieteen aineopintojen ja varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintojen yhteistyönä.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opiskelijalle suositellaan osallistumista varhaiskasvatuksen sisältöopintojen musiikin-, kuvataiteen-, käsityön- ja liikunnan pedagogiikka opintojaksoihin ennen harjoittelua.

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • havainnointia
 • kasvatus- ja opetustoiminnan suunnittelua, toteutusta ja arviointia
 • kasvatusnäkemystä
 • varhaiskasvatuksen opettajan eettistä vastuuta

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointiasteikko: hyväksytty/täydennettävä

17. Opetuskieli

 • suomi

Harjoittelut 15 op, osa 2: Syventävä harjoittelu 7 op

Practical studies 15 cr, part 2: Advanced practice period

Praktiska studier 15 sp, del 2: Fördjupad praktik


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK712

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojaksosta vastaa kasvatustieteen kandidaatinohjelma. Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, eikä se ole tarjolla muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijoille.  Opintojakso kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan aineopintoihin. Opintojakso sisältää 5op opettajan pedagogisia opintoja.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
 • opintokokonaisuus on varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan aineopintoja

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • kolmannen opiskeluvuoden syksy tai kevät

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään kevät-, ja syyslukukaudella

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 7 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopistonlehtori Alisa Alijoki ja yliopistonlehtori Annu Brotherus

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan kokonaisvaltaisen vastuun lasten pedagogisesta toiminnasta ja roolin tiimin pedagogisena johtajana.
 • Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvatustoimintaa lasten tarpeet huomioon ottaen.
 • Osaa havainnoida lapsiryhmän sosiaalista vuorovaikutusta ja tukea ryhmän yhteisöllisyyttä.
 • Ymmärtää varhaiskasvatuksen (ja päivähoidon) hallinnon ja yhteistyöverkostojen merkityksen.
 • Kykenee jäsentämään omaa kasvatusajatteluaan sekä reflektoimaan ratkaisujaan ja niiden perusteita.
 • Ymmärtää varhaiskasvatuksen opettajan työn eettiset perusteet ja yhteiskunnallisen merkityksen.

10. Suoritustapa

 • Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun päiväkodissa ja harjoitteluun liityvien tehtävien tekeminen
 • Luento- ja ryhmäopetus sekä yksilöohjaus

 11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 • Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna Harjoittelut 15 op, osa 1: Eheyttävä harjoittelu 8 op

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö 

Opintojaksolla käsitellään:

 • varhaiskasvatuksen opettajan pedagogista työtä ja kokonaisvastuuta
 • kasvatustoiminnan suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä muun kasvatushenkilöstön kanssa pohjautuen opetussuunnitelmiin, lapsiryhmään ja yksilöihin
 • tiimin pedagogista johtajuutta ja moniammatillista yhteistyötä
 • varhaiskasvatuksen (ja päivähoidon) hallintoa ja yhteistyöverkostoja
 • kasvatusnäkemystä ja käyttöteoriaa 
 • varhaiskasvatuksen opettajan eettistä vastuuta

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 Arvostelusteikko: hyväksytty/täydennettävä

17. Opetuskieli

 • suomi


Varhaiskasvatuksen sisältöopinnot 60 op


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)


EDUK720


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


Kasvatustieteiden kandiohjelma, varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta.

Opintokokonaisuus on pakollinen varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille. Opintokokonaisuutta ei voi suorittaa muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijat.


4. Opintokokonaisuuden taso-alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

-


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuuden opintoja järjestetään kaikissa periodeissa. Kukin opintojakso järjestetään kerran lukuvuodessa.


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

60 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

 • Jonna Kangas


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijalla on ammatillisia valmiuksia varhaiskasvatuksen sekä varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen kuuluvan kuusivuotiaiden esiopetuksen sisältöalueiden opettamiseen.

 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 

 • ymmärtää eri sisältöalueiden erityisyyden ja niiden merkityksen lasten kokonaisvaltaisessa toiminnassa
 • osaa käyttää erilaisia pedagogisia työtapoja eheyttävästi
 • osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa sisältöalueita yhdistävästi
 • osaa ohjata lapsia monipuoliseen yhteistoimintaan ottaen huomioon heidän yksilölliset erityistarpeensa
 • osaa hyödyntää lastenkulttuurin eri muotoja opetuksessaan
 • osaa hahmottaa pedagogisia tavoitteita ja oppimisprosessia laaja-alaisesti


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-


11. Opintokokonaisuuden sisältö

 

Esi- ja alkuopetus 5op

Varhaispedagogiikka toiminnassa 5op

Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5op

Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka 5 op

Matematiikan pedagogiikka 5op

Ympäristö- ja luontokasvatuksen pedagogiikka 5op

Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka 5op

Lastenkirjallisuus ja draama 5op

Kuvataiteen pedagogiikka 5op

Musiikin pedagogiikka 5op

Käsityön pedagogiikka 5op

Liikunnan pedagogiikka 5op

 


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.


14. Opetuskieli

suomi

Esi- ja alkuopetus 5 op

Förskole- och nybörjarundervisning

Preschool and elementary education

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK721

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojaksosta vastaa kasvatustieteen kandidaatinohjelma. Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan sekä luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, eikä se ole tarjolla muiden opintosuuntien tai koulutusohjelmien opiskelijoille. Opintojakso kuuluu varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa Varhaiskasvatuksen sisältöopinnot 60op-kokonaisuuteen.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • suoritetaan varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntauksessa toisena lukuvuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • Järjestetään kevätlukukaudella 3. periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Jaana Pesonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • esi- ja alkuopetusta osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää
 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä kuvaavia teorioita
 • esi- ja alkuopetuksen erityispiirteitä ja opetuksen lähtökohtia
 • esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä
 • esi- ja alkuopetusta vaihtoehtopedagogiikkojen näkökulmasta (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta)
 • oppilaan oppimispolun jatkumon peruskoulussa (luokanopettajan opintosuunta)

10. Opintojakso toteutus

Osa 1: Luentokurssi ja kirjallinen tentti

Osa 2: Ryhmäopetus ja annettavat tehtävät

Päivitetty suorittaminen (kevät 2020): https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37807

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 • ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Kasvatustieteen perusopinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen kehitysvaiheita ja nykytilaa maamme kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä.
 • esi- ja alkuopetusta ohjaavia säädöksiä.
 • esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimista ja kehitystä kuvaavia keskeisiä teorioita.
 • esi- ja alkuopetuksen pedagogisia lähtökohtia ja oppimisympäristöjä.
 • vaihtoehtopedagogiikkojen pedagogisia ratkaisuja (varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta)
 • koulupolkusiirtymiä ja monialaisia yhteistyöverkostoja (luokanopettajan opintosuunta).

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus

 • Kronqvist, E-L., & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä polku varhaiskasvatuksesta kouluun. Helsinki: WSOYpro.
 • Ajankohtaisia tiedeartikkeleita (saatavilla e-aineistoina), 30 sivua.

Oheiskirjallisuus:

 • Pyhältö, K., & Vitikka, E. (2013). Oppiminen ja pedagogiset käytännöt varhaiskasvatuksesta perusopetukseen. Oppaat ja käsikirjat no. 2013:9. Helsinki: Opetushallitus.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 •  Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

17. Opetuskieli

 • suomi

Varhaispedagogiikka toiminnassa 5 op

Verksamhet i småbarnspedagogik

Action learning in Early Childhood Education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK722

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintokokonaisuus on pakollinen kaikille kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen opintosuunnan opiskelijoille. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöalueidenopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintojakso suoritetaan toisena opiskeluvuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään syyslukukaudella 1.–2. periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopistonlehtori Jonna Kangas

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää perustoimintojen, leikin ja oppituokioiden ominaispiirteet varhaiskasvatuksen toimintatapoina
 • Osaa tarkastella toimintatapoja ikäkausididaktisesta näkökulmasta
 • Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan pedagogisesti päivittäistä toimintaa leikin, oppituokioiden sekä perushoidon toimintatapoja hyödyntäen. 
 • Kykenee toteuttamaan tavoitteellisesti ja monipuolisesti perustoimintojen, leikin, ja oppituokioiden tilanteita toiminnallista pedagogiikkaa hyödyntäen käytännössä
 • Kykenee havainnoimaan ja analysoimaan pienten lasten toimintaa sekä opettajan toimintaa lapsiryhmässä suhteessa pedagogiseen suunnitelmaan

10. Opintojakso toteutus

 • Opintojaksolla järjestetään luento- ja ryhmäopetuksena, sekä pakollisena demostraatiotehtävinä.
 • Luento-opetus ja kurssikirjallisuus suoritetaan online-tenttinä tai erillisenä perinteisenä tenttinä (opiskelija valitsee toisen suoritusmuodon kurssin alussa). Lisäksi ryhmätunnit (sisältäen tieteelliset artikkelitehtävät) suoritetaan ja arvioidaan numeerisesti. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 • Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan Kasvatustieteen perusopinnot.

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • pienen lapsen oppimista ja opettamista perushoidossa, leikissä, pienissä työtehtävissä ja oppituokioissa sekä harjoitellaan näiden toimintatapojen soveltamista käytännössä
 • perushoidon, leikin, pienten työtehtävien ja oppituokioiden ominaispiirteitä tavoitteiden asettelussa, toiminnan sisällöissä ja menetelmissä huomioiden lasten ikä- ja kehitystaso

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Van Hoorn, J., Monighan Nourot, P., Scales, B., & Rodriquez Alward, K. (2014). Play at the center of the curriculum. (6th ed.) New Jersey: Pearson Prentice Hall. (luvut 1–6)
 • Koivula, M., Siippainen, A., & Eerola-Pennanen, P. (2017). Valloittava varhaiskasvatus. Oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia. Tampere: Vastapaino. (tai e-kirja http://login.libproxy.helsinki.fi/login?url=https://www.ellibslibrary.com/hy/9789517686532 (luvut 1-3, 5-10, 12,17-20)
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset tieteenalaa tukevat artikkelit (3 kpl)

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 • Opintojaksolla ovat käytössä opiskelijan osaamistavoitteita tukevat aktiiviset ja yhteisölliset toimintatavat.
 • Opettaja tarkastelee luennoilla varhaispedagogiikaa toiminnallisesta näkökulmasta, perustoimintojen, leikin ja oppituokioiden näkökulmista. Opintojaksolla korostuu teorian ja käytännön välinen yhteys.
 • Ryhmätunneilla opiskelijat harjoittelevat varhaispedagogiikan toimintamuotojen suunnittelua, toteuttamista ja soveltamista demostraatiotehtävin.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1–5. Arviointi koostuu tentin arvosanasta sekä ryhmätuntien arvosanasta.

Arvosanan määräytymisen perusteet:

Hylätty. Opiskelija ei tavoita pedagogiikan ilmentymistä. Tenttivastausta ei ole rajattu ja se on kopioitu suoraan kirjasta (ulkoamuistettuja faktoja). Pohdintaa ei esiinny.

Arvosana 1-2 Vastaus on puutteellinen, virheellinen tai liian laaja. Opiskelija luettelee ja listaa pyydettyä määritelmää yleisellä tasolla, mutta ei tavoita ilmiön keskeisiä ominaispiireitä, eikä pysähdy pohtimaan syitä tai seurauksia. Kriittinen ja tai pedagoginen ote puuttuu.

Arvosana 3 Opiskelija on onnistunut rajaamaan vastauksensa kohtalaisesti, mutta ei riittävän napakasti. Vastauksessa pyritään vastaamaan liian laajasti tai liian suppeasti pedagogisen toiminnan ilmiöön. Vastauksen näkökulma on yksipuolinen. Kriittinen tarkastelu on ohutta, tai perustuu mututuntumaan. Vastauksen akateeminen kieli on virheellistä tai ohutta.

Arvosana 4 Opiskelija on rajannut vastauksensa napakasti ja onnistuu pitämään tekstin yhdenmukaisena, loogisesti etenevänä ja sujuvana. Argumentit esitetään perustellusti ja niitä tarkastellaan kriittisesti ja rakentavasti. Tekstin akateeminen kieli on asianmukaista ja syvällistä. Pohdinta ja kriittinen tarkastelu liitetään tiiviisti valittuihin teoreettisiin ja pedagogisiin näkökulmiin

Arvosana 5 Opiskelija on rajannut vastauksensa napakasti ja onnistuu pitämään tekstin yhdenmukaisena, loogisesti etenevänä ja sujuvana. Argumentit esitetään perustellusti ja niitä tarkastellaan kriittisesti ja rakentavasti. Tekstin akateeminen kieli on asianmukaista ja syvällistä. Pohdinta ja kriittinen tarkastelu liitetään tiiviisti valittuihin teoreettisiin näkökulmiin. Esseessä esitetty pohdinta tuo uusia näkökulmia pedagogisten käsitteiden tarkasteluun.

17. Opetuskieli

 • suomi

Lapsen kehityksen moninaisuus ja varhaisvuosien erityiskasvatus 5 op

The diversity of development and early childhood special education

Utveclingens diversitet och special pedagogik för små barn.

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK723

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan  opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintojakso suoritetaan kolmantena opintovuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään syyslukukaudella

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopistonlehtori Alisa Alijoki, yliopistonlehtori Nina Sajaniemi

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää itsesäätelyn merkityksen kehityksessä ja oppimisessa
 • osaa analysoida lasten käyttäytymisen taustalla olevia prosesseja
 • tunnistaa lasten erityisen tuen tarpeet
 • osaa tehdä lasten erityisen tuen suunnitelman ja toteuttaa sitä inklusiivisesti
 • osaa hyödyntää kehityspsykologista ja erityispedagogista tietoa toimiessaan lasten kanssa
 • osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa kaikkien perheiden kanssa

10. Opintojakso toteutus

 • opintojakso toteutetaan lähiopetuksena ja se koostuu luennoista ja ryhmäopetuksesta. Opiskelijan tulee osallistua ryhmätunteihin.
 • Kirjallinen ryhmätentti


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 • Oppimisen psykologia 5 op

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • lapsen kehityksen moninaisuutta 
 • kehityksen ja oppimisen erityispiireitä
 • erityispedagogisia käytänteitä ja interventioita 
 • inklusiivista kasvatusta
 • rakentavaa vuorovaikutusta

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Peltonen, L., & Huotilainen, M. (2017). Tunne aivosi. Helsinki: Otava
 • Opettajan osoittamat ajankohtaiset tieteenalaa tukevat artikkelit (3 kpl)

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Arviointiasteikko on 0-5.  Arviointi koostuu tentin arvosanasta.

17. Opetuskieli

 • suomi


Matematiikan pedagogiikka 5 op

Matematik pedagogik

Mathematics pedagogy

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK724

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään 3. periodissa

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopistonlehtori Jonna Kangas

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattis-loogisen ajattelun kehittymisen
 • tuntee varhaisvuosien matematiikan keskeiset sisältöalueet
 • kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • osaa suunnitella eheyttävästi matemaattis-loogiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa suhteessa opetussuunnitelmiin

10. Opintojakso toteutus

 •  Opetus toteutetaan luento- ja ryhmäopetuksena

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

 • lapsen matemaattinen ajattelu ja sen kehittyminen
 • luokittelua, vertailua, järjestykseen asettamista, suhdekäsitteitä, lukukäsitettä, mittaamista, geometriaa, aikaa ja tilastoja
 • matematisen  osaamisen tukemista
 • matemaattis-looginen ajattelu ja tiedekasvatus varhaiskasvatuksessa
 • matematiikka varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman perusteissa
 • matematiikan eheyttäminen muiden sisältöjen kanssa

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kajetsky, T., & Salminen, M. (2018). Uusi matikasta moneksi.  Lasten Keskus.
 • Van Hoorn, J., Monighan Nourot, P., Scales, B., & Rodriquez Alward, K. (2014). Play at the center of the curriculum. (6th ed.) New Jersey: Pearson Prentice Hall. (luvut 7 ja 9)
 • Vuorio, J-M. (2010). Matematiikka varhaiskasvatuksessa. Teoksessa R. Korhonen, M-L. Rönkkö,  & J-A. Aerila. (toim.), Pienet oppimassa – Kasvatuksellisia näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (s. 135–153). Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.  (teos pyritään jakamaan sähköisenä opiskelijoille)

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luento- ja ryhmäopetus, demonstraation suunnittelu ja opettajana toimiminen, toiminnalinen ja aktiviinen oppiminen opetus- ja havainnollistamisvälineiden käytössä. Ohjelmointityöpaja, tiedekasvatuksen työpaja sekä tutustumisvierailu kuuluvat kurssiin. 

Matematiikan sisältöainesta integroidaan muihin sisältöaiheisiin.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen.

17. Opetuskieli

 • suomi


Ympäristö- ja luontokasvatuksen pedagogiikka 5 op

Miljö- och naturvetenskaps pedagogik

Environmental Education and Primary Science

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK725

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan k opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • opintojakso suoritetaan ensimmäisenä lukuvuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään kevätlukukaudella

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Markus Hilander

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia

 • Ymmärtää varhaislapsuuden ympäristö-, luonto- ja tiedekasvatuksen merkityksiä lapsen monipuoliselle kehitykselle sekä maapallon elinkelpoisuuden säilymiselle
 •  Ymmärtää ja soveltaa varhaislapsuuden ympäristö-, luonto- ja kestävän kehityksen kasvatuksen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä
 • Innostaa ja tukea lapsen positiivisen ympäristösuhteen kehittymistä
 • Soveltaa ympäristö- ja luontokasvatuksen keskeisiä periaatteita erilaisissa  oppimisympäristöissä

10. Opintojakso toteutus


Opintojakso toteutetaan pääosin ryhmä- ja luento-opetuksena. Lisäksi opintojaksolle kuuluu omatoimista- ja pienryhmätyöskentelyä, opintokäyntejä sekä oppimistehtäviä. Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä esseen tai tentin ja tehtävien tekeminen on edellytys opintojakson suorittamiselle.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • Varhaislapsuuden ympäristö- ja luontokasvatuksen sekä kestävän kehityksen että tiedekasvatuksen pedagogisia lähtökohtia
 • Ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia päivähoidossa
 • Ympäristö- ja luontosuhteen lähtökohtia varhaislapsuudessa
 • Ympäristö- ja luontokasvatuksen oppimisympäristöjä ja niiden merkitystä lapselle

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Parikka-Nihti, M., & Suomela, L. (2014). Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Kurssin oppimateriaaleina käytetään lisäksi alan ajankohtaista pedagogista kirjallisuutta, verkkomateriaaleja sekä tutkimusartikkeleita.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla ovat käytössä opiskelijan osaamistavoitteita tukevat aktiiviset ja yhteisölliset ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät toimintatavat. Luennoilla avataan ympäristö- ja luonto- sekä tiedekasvatuksen keskeistä käsitteistöä, varhaislapsuuden ja ympäristö- ja luontokasvatuksen käytännön ja teorian välisiä suhteita sekä mahdollisuuksia. Opintojakson opiskelijaryhmien yhteisölliset tehtävät liittyvät ympäristö- ja luontokasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen alle kouluikäisille oppijoille. Kirjallisuuteen ja luentoihin sekä kurssitehtäviin liittyvän esseen tai tentin kautta opettaja arvioi ympäristö- ja luonto- sekä tiedekasvatuksen teorian, käsitteiden ja menetelmien hallintaa sekä pedagogista soveltamista. Tehtävien kautta on tavoitteena kehittää opiskelijoiden ympäristö- ja luontokasvatukseen liittyviä taitoja kuin myös pedagogisia reflektiotaitoja. Opintojaksolla toteutettavaa kontaktiopetusta tukee verkko-oppimisympäristö.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointiasteikko on 0-5. Arviointi koostuu esseen/lopputentin arvosanasta sekä annettujen tehtävien suorittamisesta. Opintojaksolla arvioidaan tieteenalan teoreettisten lähtökohtien, keskeisten käsitteiden sekä niiden käytäntöön soveltamisen tietämystä. Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen opintojakson luentoihin ja ryhmäopetukseen sekä annettujen tehtävien toteuttaminen.

17. Opetuskieli

 • suomi


Kielen ja vuorovaikutuksen pedagogiikka 5 op

Pedagogy of Language and interaction (communication)

Pedagogig  för Språket och interaction

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK726

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • opintojakso suoritetaan toisena opiskeluvuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään kevätlukukaudella, 3. periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Lehtori Marja-Liisa Nurmilaakso

9. Opintojakson osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee kielen ja vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen perusteet
 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyden varhaiskasvatuksen kokonaisuudessa
 • osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden, sukeutuvan luku- ja kirjoitustaidon sekä varhaisen monilukutaidon kehitystä
 • osaa huomioida varhaiskasvatuksen muuttuvat kielelliset ympäristöt ja monikulttuurisuuden

10. Opintojakso toteutus

 • opintojakso toteutetaan luentoina ja ryhmäopetuksena, joille osallistutaan aktiivisesti

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään :

 • pienen lapsen kielen kehitystä, kielellistä tietoisuutta, sukeutuvaa luku- ja kirjoitustaitoa sekä monilukutaidon alkeita
 • vuorovaikusta ja kielellisiä valmiuksia esikielellisestä vaiheesta aina koulun alkuun saakka
 • pienten lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimis- ja opettamismenetelmiä

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Nurmilaakso, M., & Välimäki, A-L. (2011). Lapsi ja kieli. Lapsen kielen kehittyminen varhaiskasvatuksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 13. Helsinki: Yliopistopaino. (saatavilla myös e-kirjana)
 •  Whitehead, M. R. (2010). Language and Literacy in the Early Years 0-7. Thousand Oaks CA: SAGE Publi-cations. Ltd; Fourth Edition. ( saatavilla myös e-kirjana)

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Arviointi perustuu kirjallisessa tentissä suoriutumiseen. tentti pohjautuu luentomateriaaleihin, kirjallisuuteen ja ryhmissä käsiteltäviin teemoihin. Arviointiasteikko on 0-5.

17. Opetuskieli

 • suomi


Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka 5 op

Etisk uppfostran och åskådningsfostran

Moral education and worldview education

 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

 EDUK727

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan  opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 •  Opintojakso suoritetaan toisena opintovuonna.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 •  järjestetään kevätlukukaudella

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Saila Poulter


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen yhtenä varhaiskasvatuksen sisältöalueena. 
 • on sisäistänyt eettisen ja katsomuskasvatuksen merkityksen ja lähtökohdat varhaiskasvatuksessa.
 • on saanut valmiuksia toteuttaa eettistä kasvatusta ja katsomuskasvatusta erilaisissa oppimisympäristöissä.

10. Opintojakso toteutus


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään:

 • eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksessa
 • katsomuskasvatuksen merkitystä ja lähtökohtia suomalaisessa varhaiskasvatusjärjestelmässä
 • eettisen kasvatuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa
 • kasvatuskulttuurin muuttumisen vaikutuksia eettiseen kasvatukseen
 • yhteiskunnan moniuskontoisuuden ja uskonnottomuuden vaikutuksia katsomuskasvatuksen toteuttamiseen

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 •  Puolimatka, T. (1999). Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat. Minuuden rakentamisen filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä. 
 •  Ubani, M., Poulter, S., & Kallioniemi, A. (2015). Uskonto lapsuuden kulttuureissa (s. 1–55, 81–207, 229–265, 330–371). Helsinki: Lasten keskus.   

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 Omatoiminen ryhmätyöskentely, ennakkotehtävät ryhmätunneille, kerrontaharjoitukset ja arvoanalyysi

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 •  Luento- ja ryhmäopetus, tentti tai essee. Arviointi: Opintojakson arvosana perustuu luento-osuuden ja kirjallisuuden kuulusteluun tai sitä vastaavaan esseeseen. Suoritus arvioidaan arviointiasteikolla 0–5

17. Opetuskieli

 •  suomi

 

Kuvataiteen pedagogiikka 5 op

Visual Arts Education

Bildkonstpedagogik

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK729

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöalueiden opintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • opintojakso alkaa 2. periodilla ja pättyy 3. periodilla

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Hanna Niinistö

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lapsen kuvataiteellisen kehityksen erityispiirteet sekä oppimisen tavoitteet ja sisällöt suhteessa kuvataiteeseen, muuhun visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön
 • tunnistaa kuvataidekasvatuksen traditioihin perustuvat toiminnan vaihtoehdot varhaiskasvatuksessa
 • osaa jäsentää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja ja soveltaa niiden keskeisiä menetelmiä ja toimintatapoja
 • osaa tukea laaja-alaista kulttuurista osaamista sekä monilukutaitoa lapsen kokemusmaailma huomioon ottaen

10. Opintojakso toteutus

 • Toteutetaan lähiopetuksena. Suoritusmuodot: Aktiivinen osallistuminen opintojaksoon ja tuntitehtävien toteuttamiseen, kuvalliskirjallinen oppimispäiväkirja sekä essee tenttikirjallisuudesta.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö


Opintojaksossa käsitellään

 • taidekasvatuksen toteuttamisen tapoihin sekä kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoihin liittyviä tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä
 • kuvataiteen kokemuksellisen, tutkivan ja ilmaisullisen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin prosesseja

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K., & Torkki, K. (2014). Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Helsinki: Lasten keskus
 • Rusanen, S. (2007). Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen (s. 62–72, 78–114). Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. Saatavilla: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11894
 • Oheismateriaalina käytetään ajankohtaisia taidepedagogisia artikkeleita sekä digitaalista verkkoaineistoa.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana arviointiasteikolla 0–5 muodostuu opetukseen osallistumisesta ja kurssin oppimistehtävien suorituksista.

17. Opetuskieli

 • suomi

Musiikin pedagogiikka 5 op

Musikpedagogik 5op

Music education 5op

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK7210

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso ärjestetään syyslukukaudella 1.-2. periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia

 • ymmärtää alle kouluikäisen lapsen musiikillisen kehityksen erityispiirteet ja musiikillisen oppimisen tavoitteet ja sisällöt
 • ymmärtää ja jäsentää varhaisiän musiikkikasvatukseen soveltuvia musiikin tyylejä, musiikin kieltä ja muotoja 
 • soveltaa musiikkipedagogiikan menetelmiä ja musiikin välineistöä varhaiskasvatuksessa ja
 • suunnitella ja toteuttaa musiikkikasvatusta alle kouluikäisille lapsille.

10. Opintojakso toteutus

Opintojakso toteutetaan pääosin luento- ja ryhmäopetuksena. Lisäksi opintojaksolle kuuluu omatoimista työskentelyä, verkko-opiskelua sekä oppimistehtäviä.

Aktiivinen osallistuminen kontakti- ja verkkopohjaiseen opiskeluun ja tentin sekä tehtävien tekeminen on edellytys opintojakson suorittamiselle.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 •  alle kouluikäisen lapsen musiikillista kehitystä ja musiikkikasvatuksen erityispiirteitä varhaiskasvatuksessa
 • musiikin peruskäsitteitä, keskeistä musiikkikasvatusohjelmistoa ja välineistöä
 • alle kouluikäisille lapsille soveltuvia leikinomaisia musiikillisia työtapoja ja sekä tutustutaan lastenlaulujen säestämiseen.
 • digitaalisia materiaaleja ja lapsille soveltuvaa luovaa musiikkitoimintaa.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Lindeberg, A-M., & Ruokonen, I. (2017). Musiikki varhaiskasvatuksessa käsikirja. Helsinki: Classicus.

Ruokonen, I. (2016). Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Helsinki: Finn Lectura.

Kurssin oppimateriaalina käytetään lisäksi alan ajankohtaisia pedagogisia artikkeleita ja tutkimusartikkeleita.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla ovat käytössä opiskelijan osaamistavoitteita tukevat aktiiviset ja yhteisölliset musisoimiseen ja musiikkikasvatuksen suunnitteluun liittyvät toimintatavat.

Opettaja avaa luennoilla musiikin varhaiskasvatuksen tieteenalan ja teorian käytännönvälistä suhdetta,

johon liittyviä valmiuksia ja pedagogisia taitoja opiskelijoiden suunnittelemat ja toteuttavat harjoitustehtävät tukevat.

Opintojaksolla opiskelijaryhmien yhteisölliset tehtävät liittyvät musiikkikasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen alle kouluikäisille oppijoille.

Kirjallisuuteen pohjaavan tentin ja kurssitehtävien kautta opettaja arvioi tieteenalan teorian ja käsitteiden hallintaa sekä pedagogista soveltamista.

Tehtävien kautta on tavoitteena kehittää opiskelijoiden musiikillisia yhteistyötaitoja kuin myös musiikkipedagogisia reflektiotaitoja.

Opintojaksolla toteutettavaa kontaktiopetusta tukee yleensä verkko-oppimisympäristö ja sulautettu oppiminen.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0–5. Arviointi koostuu lopputentin arvosanasta sekä annettujen tehtävien suorittamisesta.

Opintojaksolla arvioidaan tieteenalan teoreettisia tietoja ja käsitteitä sekä niiden käytännön pedagogisten sovellusten tietämystä. 

Arviointiin vaikuttaa aktiivinen osallistuminen opintojakson luentoihin ja ryhmäopetukseen, sekä annettujen tehtävien toteuttaminen.

17. Opetuskieli

 • suomi

Käsityön pedagogiikka 5 op

Slöjd pedagogik

Pedagogy of craft

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK7211

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan  opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, Varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opintovuonna.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään kevätlukukaudella 4. periodissa

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Päivi Fernström

Yliopistonlehtori Antti Hilmola

Yliopistonlehtori Manne Kallio

Yliopistonlehtori Kaiju Kangas

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia

 • ymmärtää monimateriaalisen, kokonaisen käsityöprosessin merkitys osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä varhaiskasvatuksessa
 • suunnitella ja toteuttaa kokonaisia käsityöprosesseja varhaiskasvatuksessa

10. Opintojakso toteutus

 • Luento- ja ryhmäopetus sekä kurssin oppimistehtävän hyväksytty toteuttaminen.
 • Suoritusmuodot: Aktiivinen osallistuminen ryhmätunneille ja oppimistehtävän toteuttamiseen.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • varhaiskasvatukseen soveltuvia keskeisiä käsityön sisältöjä, menetelmiä ja välineitä
 • käsityön integrointia varhaiskasvatuksen eri aihekokonaisuuksiin ja teema-alueisiin

 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Opetushallitus. Soveltuvin osin.
 • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2016). Opetushallitus. Soveltuvin osin.
 • Karppinen, S. (2009). Kädentaidot ja käsityökasvatus. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L. Välimäki (toim.), Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa: iloa, ihmettelyä ja tekemistä (s. 56–65). Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla: https://www.julkari.fi/handle/10024/80314.
 • Pöllänen, S., & Kröger, T. (2004). Näkökulmia kokonaiseen käsityöhön. Teoksessa J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen (toim.), Tutkiva opettajankoulutus – taitava opettaja (s. 160–172). Savonlinna: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: http://sokl.uef.fi/verkkojulkaisut/tutkivaope/polla_kroger.htm. Soveltuvin osin.
 • Yliverronen, V. (2015). Esikoululaisten käsityösuunnittelu: mielikuvitusta, eläytymistä ja leikkiä. Teoksessa A. Nuutinen, P. Fernström, S. Kokko & H. Lahti (toim.), Suunnittelusta käsin. Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua (s. 67–79). Helsinki: Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden julkaisuja 36. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153027
 • Muu kurssin aikana ilmoitettava kirjallisuus ja verkko-oppimateriaali

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana arviointiasteikolla 0–5 muodostuu opetukseen osallistumisesta ja kurssin oppimistehtävien suorituksista

17. Opetuskieli

 • suomi


Liikunnan pedagogiikka 5 op

Pedagogik i fysisk fostran

Pedagogy of physical education

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK7212

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan  opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, Varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • opintojakso alkaa 2. periodissa ja päättyy 4. periodissa

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopisto-opettaja Anna-Liisa Kyhälä

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää ja tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt ja osaa hyödyntää ja käyttää niitä pohjana liikuntakasvatuksen suunnittelussa
 • ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen kannalta ja osaa tukea lasta niiden kehittämisessä. 
 • tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen- ja kehonhallinnan- ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua. 
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolista, kaikki lapset huomioivaa, pätevyyden kokemuksia kehittävää, ohjattua ja vapaata liikuntaa erilaisille lapsille ja lapsiryhmille
 • tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää ja muokata erilaisia liikunnan oppimisympäristöjä ja ymmärtää yhteistyön merkityksen eri toimijoiden kesken

10. Opintojakso toteutus

 • Toteutetaan lähiopetuksena
 • suoritusmuodot: Luento- ja ryhmäopetus, annettujen tehtävien suorittaminen sekä tentti tai essee kirjallisuuden pohjalta.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

* varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt

* lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin

* varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot

* vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi

* varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt

* yhteistyö eri tahojen kanssa

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Opintojakson arvosana muodostuu opintotehtävien ja tentin tai esseen perusteella.

17. Opetuskieli

 • suomi

Lastenkirjallisuus ja draama 5 op

Barnlitteratur och drama

Children's literature and drama


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK728

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 • Opintojakso on pakollinen kasvatustieteen kandidaatinohjelman varhaiskasvatuksen opettajan  opintosuunnan opiskelijoille.
 • Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien tai opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

 • alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6, Varhaiskasvatuksen sisältöopintojen kokonaisuus

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

 • opintojakso suoritetaan toisena opintovuonna

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 • järjestetään syyslukukaudella 1. periodissa

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

 • 5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 • Yliopistonlehtori Kauko Komulainen, yliopistonlehtori Tapio Toivanen, yliopistonlehtori Sirke Happonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää lastenkirjallisuuden ja draaman merkityksen elämyksiä tuottavina, kulttuurisina ja yksilön kehitykseen vaikuttavina tekijöinä sekä osana lasten leikkejä
 • ymmärtää lastenkirjallisuuden merkityksen taiteenlajina ja vuorovaikutuksen muotona sekä oppimisen kohteena ja välineenä
 • ymmärtää draamakasvatuksen teoreettisia perusteita, toimintamuotoja ja työtapoja, ja osaa soveltaa niitä varhaiskasvatuksessa
 • osaa käyttää lastenkirjallisuutta luovasti ja monipuolisesti varhaiskasvatuksessa
 • osaa innostaa lasta tarinoiden, sanojen ja kuvien maailmaan myös draaman keinoin
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja reflektoida varhaiskasvatukseen soveltuvia draamatuokioita ja -prosesseja

10. Opintojakso toteutus

 • opintojakso toteutetaan lähiopetuksena   
 • suoritusmuodot: luennot ja ryhmät ja kirjallinen kurssitehtävä

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • luetaan lastenkirjallisuutta runoista kuvakirjoihin ja saduista lastenromaaneihin
 • käsitellään lastenkirjallisuuden tärkeimpiä kehityslinjoja
 • harjoitellaan ja suunnitellaan monipuolisia tapoja käyttää ja soveltaa lastenkirjallisuutta varhaiskasvatuksessa erityisesti draaman, mutta myös liikunnan, musiikin ja kuvataiteen keinoin
 • perehdytään varhaiskasvatukseen sopivien draamatyötapojen ja toimintamuotojen teoreettiseen ja ryhmätoiminnalliseen soveltamiseen

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Kaunokirjallisuus:

 • lastenkirjoja, erityisesti runoja, satuja ja kuvakirjoja vastuuopettajan ilmoituksen mukaan.

Teoriakirjallisuus:

 • Suojala, M., & Karjalainen, M. (2001). Avaa lastenkirja!: johdatus lastenkirjallisuuden lajeihin ja käyttöön. Helsinki: Lasten Keskus.
 • Toivanen, T. (2010). Kasvuun! Draamakasvatusta 18-vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro.

Oheiskirjallisuus:  

Ajankohtaisia artikkeleita tai osia esim. seuraavista teoksista opintojakson vastuuhenkilön ilmoituksen mukaan:

 • Huhtala, L., Grünn, K., Loivamaa, I., & Laukka, M. (toim.) (2003). Pieni suuri maailma: Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia. Helsinki: Tammi.
 • Heikkilä-Halttunen, P. (2015). Lue lapselle: opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Jyväskylä: Atena.
 • Rastas, A. (2013). Kaikille lapsille: lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 • Kirjallinen työ, johon kuuluu osana lastenkirjallisuuteen pohjautuva draamasovellus.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointi perustuu kirjalliseen työhön sovellusosioineen.


17. Opetuskieli

 • suomi


valinnaiset opinnot 35 op

Valitse vähintään 10 op kasvatustieteen kandiohjelman valinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista.  Muut valinnaiset opinnot (25op) voit ottaa kasvatustieteen kandiohjelmanvalinnaisista kasvatustieteellisistä opinnoista, kasvatustieteiden kandiohjelman valinnaisista tieteenalaopinnoista, tieteenalaopintoja tukevista opinnoista tai mistä tahansa muista yliopistollisista opinnoista.

 • No labels