Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op

Akademiskt skrivande (finska) 

Academic Writing (Finnish) 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK-AKTE2OP

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Koulusivistyskieli suomi: Akateemiset tekstitaidot (kasvatustieteellinen tiedekunta)

Skolutbildningsspråk svenska: Akademiskt skrivande (Språkcentrum)

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistaman suoritustapaan.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-

Akademiskt skrivande 2 sp

Studieavsnittets kod

Studieavsnittets valfrihet

Skolutbildningsspråk svenska: Akademiskt skrivande (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

Ordnandet av studieavsnitt

Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

2 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

Studieavsnittets kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text
 • kunna använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons
 • kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis).

 Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Kursinnehåll:

 • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och argumentera
 • hantering av källor
 • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

 • Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.
 • Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.
 • Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
 • Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet.

Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

 

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

Talkommunikation och social kompetens (finska) 

Communication and Interpersonal Skills (Finnish)

2. Opintojakson tunniste

KK-PUVU1OP

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Koulusivistyskieli suomi: Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Kielikeskus) tai koulutusohjelman oma opintojakso

Skolutbildningsspråk svenska: Retorik och kommunikation (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee omiin opintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.).

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta,
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä,
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 27 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa,
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot,
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot,
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen,
 • kuunteleminen ja argumentointi,
 • äänenkäyttö.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Sovitaan erikseen.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-


Retorik och kommunikation 1 sp

Studieavsnittets kod

 

Studieavsnittets valfrihet

Skolutbildningsspråk svenska: Retorik och kommunikation (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

Ordnandet av studieavsnitt

Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

1 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

Studieavsnittets kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
 • kunna tillämpa argumentationsteknik
 • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
 • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

 • grunderna i den klassiska retoriken
 • argumentation
 • tal- och presentationsteknik
 • talstruktur
 • olika typer av kommunikation.

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet.

Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

Vieras kieli 4 op

Vastuu: Kielikeskus

Viestintä ja kieliosaaminen -kokonaisuus

Toinen kotimainen kieli 3 op

Vastuu: Kielikeskus

Viestintä ja kieliosaaminen -kokonaisuus

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

DIGI-000A

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opiskelun alettua, orientaatiojakson tai I periodin, viimeistään II periodin aikana.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino

9. Opintojakson osaamistavoitteet

 • Tietokoneen käytön perusteet: Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee verkko-etiketin perusteet.
 • Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö: Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi opiskelija tietää, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla hän voi edistää opiskeluaan.
 • Tiedonhankinta: Opiskelija osaa käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Hän tuntee erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voi tehostaa työskentelyään. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat opiskelijalle tutuiksi.
 • Tietoturva ja tietosuoja: Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelun ja muun toiminnan kannalta. Lisäksi hän osaa vaikuttaa omaan tietoturvaansa tekemiensä valintojen kautta.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luvut 1, 2, 4 ja 5): http://blogs.helsinki.fi/tvt-ajokortti/

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

17. Opetuskieli

suomi, englanti

18. Lisätiedot

-

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

DIGI-000B

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suoritetaan DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio -opintojakson suorittamisen jälkeen. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden loppuun mennessä.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeessa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Pakollinen edeltävä opintojakso: DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio tai vastaava opintojakso muissa koulutusohjelmissa (DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A).

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luku 3): http://blogs.helsinki.fi/tvt-ajokortti/

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

17. Opetuskieli

suomi, englanti

18. Lisätiedot

-

Kypsyysnäyte

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Opintosuuntakohtaiset koodit.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

Kypsyysnäytteestä ei anneta erillisiä opintopisteitä.

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Suorittamalla kypsyysnäytteen koulusivistyksensä kielellä opiskelija osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisen erinomaisen kielitaidon.

10. Opintojakson toteutus

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandiohjelmissa äidinkielen tai vastaavien opintojen jälkeen.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Kypsyysnäyte on suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu opinnäytteen alaan liittyvä tieteellinen kirjallinen teksti.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kypsyysnäytteen hyväksyy suomea tai ruotsia taitava tehtävään nimetty opettaja.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

 

Drama 2 sp


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK431

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

-EQF-nivå 6
Språk- och kommunikationsstudier


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Vårterminen

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 sp

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Hannah Kaihovirta


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten  

 • känna till dramapedagogikens teoretiska och estetiska grunder samt dramapedagogikens betydelse för undervisningen, särskilt i ämnet modersmål och litteratur 
 • känna till dramapedagogik i skola, kultur och samhälle
 • kunna grunderna för dramapedagogiska begrepp, konventioner och metoder
 • kunna planera, genomföra och reflektera över dramapedagogiska lärprocesser som en del av skolans undervisning, med särskilt fokus på ett normkritiskt mångfaldsperspektiv  
 • kunna använda drama mångsidigt och kreativt i olika läroämnen och i en helhetsskapande undervisning 

 

10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar och övningar som relateras till relevanta ämnesdidaktiska kurser .

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

Under kursen behandlas teoretiska och estetiska grunder, metoder och arbetsformer inom dramapedagogik. Praktiska gruppövningar ges stort utrymme och studenterna får övning i att fungera som handledare under drama- och lärprocesser. Dramapedagogiska arbetssätt vid behandling av skönlitteratur ges särskilt utrymme liksom användningen av drama och teater för estetiska och betydelseskapande lärprocesser.  Kursens innehåll relateras till ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur (valda delar)

 • Denhart, R.  & Denhart, J.V. (2008). Konsten att leda. En fråga om timing, rytm och kommunikation. Lund: Studentlitteratur. 
 • Grünbaum, A. & Lepp, M. (2005). DRACON i skolan. Drama, konflikthantering och mediering. Studentlitteratur.
 • Heggstad, K. M. (2014). 7 vägar till drama: grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur.  
 • Lindstrand, F.  & Selander. S. (Eds.)(2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. 
 • Rasmusson, V. & Erberth, B. (2016)(4:de upplagan, reviderad upplaga). Undervisa i pedagogiskt drama. Studentlitteratur.
 • Samt 2-3 artiklar och material enligt föreläsarens anvisningar.  

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Dramaövningar, dokumentation, gruppdiskussion och reflektioner  


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Presentation och portfolio. Godkänt /underkänt


17. Opetuskieli

svenska

 

Grundstudier i pedagogik 25 sp


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)


EDUK400

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Studiehelheten är obligatorisk för inriktningen för klasslärare


4. Opintokokonaisuuden taso


Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Studenterna rekommenderas avlägga studiehelheten under det första studieåret

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

25 sp

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Efter avlagda grundstudier i pedagogik ska studenten

 • kunna redogöra för de centrala frågeställningarna och teoritraditionerna inom pedagogik
 • ha utvecklat och kunna reflektera över sin pedagogiska grundsyn

 


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen
11. Opintokokonaisuuden sisältö

Introduktion till pedagogik 5 sp

Utveckling och lärande 5 sp

Didaktik 5 sp

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder 5 sp

Orientering till pedagogisk forskning 5 sp


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Vitsordet för grundstudierna i pedagogik bestäms av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt skalan 1-5.


14. Opetuskieli

Svenska

 

 

 

 

Introduktion till pedagogik 5 sp


Studieavsnittets kod

EDUK 401

Studieavsnittets valfrihet


Studieavsnittet är obligatoriskt för studenter vid studieinriktningen för klasslärare, barnträdgårdslärare samt allmän- och vuxenpedagogik.

Studieavsnittet ingår i de valbara studierna i allmän- och vuxenpedagogik för andra studenter.

Studieavsnittets nivå


Kandidatnivå= lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6/ 

Grundstudier i pedagogik

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnitt


Studenten rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret.

Ordnande av studieavsnitt

Höstterminen

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Professor Mirjam Kalland

Studieavsnittets kunskapsmål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till centrala pedagogiska begrepp och frågeställningar och kunna relatera dem till flerspråkighet, mångfald och social rättvisa inom utbildning och undervisning
 • förstå fostrans och utbildningens betydelse på ett samhälleligt plan och vara medveten om sin roll som samhällelig aktör
 • förstå betydelsen av en skola där det råder mångfald vad beträffar livsåskådning, socioekonomisk bakgrund, kultur och språk
 • vara medveten om normkritiska förhållningssätt inom utbildning
 • känna till centrala styrdokument så som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt känna till möjliga samarbetsorganisationer som arbetar för global medvetenhet och fostran för demokrati och mänskliga rättigheter
 • förstå hur styrdokument som konventionerna för mänskliga rättigheter och barnets rättigheter samt styrdokument om stöd för personer med funktionsnedsättning påverkar verksamheten i skolan.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar och övningar.

I studieavsnittet ingår också genomförande av den individuella studieplanen ISP (HOPS - Henkilökohtainen opintosuunitelma).

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Under kursen behandlas utbildningens roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt aktuella frågeställningar. Finländsk utbildningshistoria ställs i relation till aktuella pedagogiska frågor och mångfaldsperspektiv. Skolans uppdrag och utveckling betraktas utgående från hur internationella och nationella aktörer via policy, politik och lagstiftning reglerar och styr utbildningen. 

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur 

 • Dufour, B., & Curtis, W. (2011). Studying education: An introduction to the key disciplines in education studies. Open University Press. (e-bok, Kap. 3 och 7)
 • Hartsmar, N. & Liljefors Persson, B. (red.). (2013). Medborgerlig bildning: Demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle. Lund: Studentlitteratur. (Kap. 1-6, 10)
 • Jobér, A. (2015). Social klass i skolan: det kompensatoriska uppdraget. Natur & Kultur (166 s, valda delar).
 • Rinne, R, Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteeseen. PS-Kustannus. (Inte Kap. 5-6, 8)
 • Sahlström, F. Forsman, L. Hummelstedt-Djedou, I., Pörn, M. Rusk, F. & Slotte-Lüttge, A (2013). Mångkulturalitet och identitetskonstruktion som en del av skolan. I Språk och identitet i undervisningen – inga konstigheter. Stockholm: Liber

 • 1-5 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Föreläsningar, grupparbeten och/eller skriftliga arbeten.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studieavsnittet bedöms enligt skalan 0-5 på basis av genomförda skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten.

Undervisningsspråk

Svenska

 

 

 

Lärande och utveckling 5 sp

Oppimisen psykologia

Psychology of Learning and Development 


Studieavsnittets kod

PED002


Studieavsnittets valfrihet

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som genomför pedagogiska studier för lärare 60 sp.


Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).


Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Genomförs enligt studieinriktningens studieplan.


Ordnandet av studieavsnittet

Studieavsnittet ordnas enligt studieinriktningarnas studieplan. 


Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp


Ansvarig lärare för studieavsnittet

Universitetslektor Nina Sajaniemi

På svenska: Universitetslektor Monica Londén


Studieavsnittets kunskapsmål

Efter avslutad kurs har de studerande

 • grundkunskaper om lärandets fenomen och processer
 • grundkunskaper om utveckling som en process som formas av biologi, psykologi och kultur
 • grundkunskaper om förhållandet mellan interaktion, lärande och beteende.

Kan de studerande

 • fungera målmedvetet och konstruktivt i interaktionssituationer
 • reflektera över och utveckla det egna tillvägagångssättet med hjälp av inlärningspsykologisk och utvecklingspsykologisk information
 • tillämpa teknologi i gemensamt kunskapsskapande.


Studieavsnittets form

En aktiverande föreläsningskurs med grupparbeten och e-lärande.

 

Tidigare studier eller kunskaper

-


Rekommenderade valfria studier

-


Studieavsnittets innehåll

I studieavsnittet behandlas:

 • Lärande ur den pedagogiska psykologins och inlärningsforskningens synvinkel.
 • Lärandets och utvecklingens övergripande karaktär och betydelse i referensramen för uppfostran och utbildning.
 • Hjärnans utveckling och flexibilitet och hur den påverkas av sociala och kulturella faktorer.
 • Utvecklings- och lärandeprocesser som starkt sammanbundna processer.
 • Interaktionens dynamik både vetenskapligt och som reflektion över det egna beteendet.
 • Lärarens eget beteende och utveckling som en viktig del av den pedagogiska interaktionen.
 • Aktiverande och undersökande workshops som stöd för insiktsfullt lärande och uppbyggande av motivation.

 

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005). Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Smith, E., Nolen-Hoeksema, S. (2009), Introduction to psychology. Cengage Learning. (utvalda delar)

OCH

 • 2-5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015) Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

 

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Fallstudieuppgifter, interaktivt samtal, kamratrespons, förhandsuppgifter, användning av modern digital teknologi. Att utveckla sin förmåga att arbeta i grupp med självständiga grupparbeten.


Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på de studerandes godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

I bedömningen läggs speciell vikt på hur de studerande tillämpar och konceptualiserar kursens innehåll. Problemen och frågorna i tentamen ska lösas med hjälp av kunskaper från kursen. De studerande reflekterar också på basis av kursuppgifterna över de viktigaste ämnena som tagits upp under kursen. I bedömningen belönas de studerande för egna insikter.


Undervisningsspråk

Finska, svenska, engelska

 

 

Didaktik 5 sp

(2 sp + 3 sp inriktningsspecifikt)

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I 5 op (Didaktiikka 2 op + 3 op eriytyvä osuus)

Planning, Implementation and Assessment of Teaching I


Studieavsnittets kod

Kod för den gemensamma delen Didaktik PED003


Studieavsnittets valfrihet

Studieavsnittet är obligatoriskt för de som avlägger pedagogiska studier för lärare (med undantag av inriktningsalternativet pedagogisk psykologi för klasslärare) och för studerande inom den svenskspråkiga inriktningen allmän- och vuxenpedagogik.


Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).


Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Det rekommenderas att studieavsnittet genomförs i början av de pedagogiska studierna eftersom det bygger en grund för påföljande lärarstudier.


Ordnandet av studieavsnittet

Studieavsnittet ordnas under det första studieårets första period.


Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp (2 sp gemensam del + 3 sp inriktningsspecifikt)

 

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Professor i didaktik (t.f.)

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning)


Studieavsnittets kunskapsmål

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

 • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens kunskap och kompetens,
 • förstå processen undervisning–studier–lärande,
 • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde,
 • förstå undervisningens betydelse för uppfostran och undervisningens etiska egenskaper

Studieavsnittets form

Studieavsnittet genomförs olika beroende på studieinriktning.


Studieinriktningen för allmän- och vuxenpedagogik


Studieinriktningen för barnträdgårdslärare 


Studieinriktningen för klasslärare 

Aineenopettajakoulutukset

Erityispedagogiikan opintosuunta

Kotitalousopettajan ja käsityönopettajan opintosuunnat: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkasteluun kotitalouden ja käsityön opetuksen ja oppimisen näkökulmista.

Lastentarhanopettajan opintosuunta 

Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede: eriytyvässä osuudessa paneudutaan opintojakson sisältöjen tarkastelun luokanopettajan työn näkökulmasta.

 Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia


Tidigare studier eller kunskaper

-


Rekommenderade valfria studier

-


Studieavsnittets innehåll

I studieavsnittet behandlas:

 • Grundläggande begrepp och förhållandet mellan teori och praktik inom undervisning samt grunderna för självständigt pedagogiskt tänkande.
 • Planering, förverkligande och utvärdering av undervisning och studier, ur teoretisk synvinkel och med hjälp av läroplanen.
 • Teoretiska perspektiv då det gäller att undervisa olika typer av studerande, integration av studiematerial och yrkesövergripande samarbete.
 • De studerandes egna utgångspunkter och uppfattningar av lärande och reflektion över dessa.
 • Målsättning och interaktion inom processen undervisning–studier–lärande med hjälp av analys av iakttagelser från fältarbete.


Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur:

Enligt lärarens anvisning:

 • Pruuki, L. (2008). Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita.
 • Kansanen, P. (2004). Opetuksen käsitemaailma. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Andra artiklar som behandlas i grupp enligt instruktion.

Referenslitteratur:

 • Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.
 • Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.
 • Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.
 • Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.
 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo. 
 • 3–4 aktuella vetenskapliga artiklar

 

Referenslitteratur:

 • Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.
 • Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.
 • Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.
 • Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.
 • Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.
 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Föreläsningsundervisning, gruppundervisning och skolobservationer samt självständiga grupparbeten.


Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på de studerandes godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.


Undervisningsspråk

Finska, svenska och engelska

 

 

 

 

Didaktik,  egen del


2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED0031

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Grundstudier i pedagogik. Pedagogiska studier för lärare.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Höstterminen


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

3sp ( egen del)


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Birgit Schaffar-Kronqvist (svenskpråkig undervisning) 


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

Efter avslutad kurs   

  

 • Kan studenten redogöra för aktuella didaktiska frågeställningar i olika lärmiljöer och analysera undervisning utgående från läroplansteoretiska perspektiv, särskilt i förhållande till mångfald. 
 • Kan studenten planera undervisning i olika lärsituationer och motivera val av undervisningsform i olika ämnen  på basis av aktuell didaktisk forskning 
 • Har studenten  kunskap om och kan reflektera över olika utvärderingsformer
 • har studenten en grundläggande förståelse för hur de ska bemöta elever med olika förutsättningar och särskilda behov. 

 


10. Opintojakso toteutus

 Kursen bygger på arbetsformen problembaserat lärande (PBL). Observation i skolklass. Skriftliga uppgifter.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

 

Under kursen behandlas undervisning och lärande i ett mångkulturellt samhälle. Kursen avser att utveckla deltagarnas förmåga att planera undervisning och kritiskt och analytiskt förhålla sig till didaktiska frågeställningar. Teman som ingår i kursen är olika undervisningsformer, lärande, pedagogiskt arbete och utvärdering samt hur man bemöter elever med särskilda behov. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. 

  

eller 

  

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.   


OCH


3-4 aktuella vetenskapliga artiklar 

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Observation i skolklass.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 

De individuella skriftliga uppgifterna utvärderas enligt skalan godkänd/underkänd. Gruppernas gemensamma PBL-arbete utvärderas enligt särskilda bedömningsgrunder. Bedömning enligt skalan 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder 5 sp

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet

Social, Cultural and Philosophical Foundations of Education


Studieavsnittets kod

PED001


Studieavsnittets valfrihet

Studieavsnittet är obligatoriskt för de studerande som genomför pedagogiska studier för lärare 60 sp.


Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).


Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Genomförs enligt studieinriktningens studieplan.


Ordnandet av studieavsnittet

Ordnas både på vår- och höstterminen på finska, samt en gång på engelska och en gång på svenska.


Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp


Ansvarig lärare för studieavsnittet

Universitetslektor Heini Paavola

Universitetslektor Jari Salminen

Universitetslektor Eeva-Leena Onnismaa

På svenska: Universitetslektor Jan-Erik Mansikka


Studieavsnittets kunskapsmål

Efter avslutat studieavsnitt ska de studerande

 • kunna analysera utbildningsinstitutionernas historiska uppbyggnad och institutionernas mångfacetterade och värdebundna koppling till samhället,
 • känna igen utbildningspolitiska fenomen inom pedagogiken och kunna analysera fenomenens inbördes förhållanden,
 • vara insatt i de grundläggande begreppen inom pedagogikens filosofi och kunna tillämpa dem i pedagogiska fenomen,
 • förstå kulturell mångfald i det finländska samhället,
 • kunna problematisera den diskriminering, ojämlikhet och de orättvisor som finns inom pedagogiken,
 • förstå uppväxt- och utbildningsomgivningen och hur aktörer inom dessa påverkar uppbyggandet av elevens identitet.


Studieavsnittets form

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten.

Kursen är en föreläsningskurs med litteraturtentamen och gruppundervisning. Det är möjligt att ersätta föreläsningskursen med litteraturtentamen. Kursens tentamen för delen om mångkulturalism utförs som Moodle-tent och gruppundervisningen som självständigt arbete i grupper.


Tidigare studier eller kunskaper

-


Rekommenderade valfria studier

-


Studieavsnittets innehåll

Studieavsnittet

 • behandlar huvuddragen i finsk pedagogisk historia och utbildningshistoria, samt de viktigaste aktuella förändringarna i utbildningspolitik,
 • granskar faktorer som påverkar utbildningsinstitutionernas verksamhet, utveckling och kontinuitet,
 • gör de studerande bekanta med grunderna i pedagogikens filosofi,
 • diskuterar hur värderingar och attityder uppstår och hur var och ens kulturella bakgrund påverkar det egna tänkandet och agerandet,
 • behandlar grunderna i kritisk mångkulturell pedagogik och funderar på deras koppling till pedagogikens metoder,
 • granskar sociala och (inter-)kulturella perspektiv inom pedagogiken med hjälp av innovativa och postmoderna tillvägagångssätt.

Studieavsnittets litteratur

Litteraturen tas från följande lista enligt föreläsarens anvisningar

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä, 13–85; 153–175; 186–214; 233–282.
 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.
 • Två artiklar som behandlas i grupp (ca 10 sidor/artikel). Artiklarna är referee-artiklar. Artiklarna och kommentarinstruktionerna meddelas i början av studieavsnittet.

Litteratur på engelska:

 • Bailey, R., McCarthy, C., Carr, D. & Barrow, R. (2010). (Eds.) The SAGE Handbook of Philosophy of Education. London, UK: Sage Publications. Available through the University library.
 • Cuban, L. & Tyack, D. (1995). Tinkering toward utopia. A century of public school reform. London, UK: Harvard University Press.
 • Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland. New York, NY: Teachers College Press.
 • Tre artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Madsen, B. (2006). Socialpedagogik : Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur.
 • Sahlberg, Pasi. 2012. Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.
 • Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur
 • I kurslitteraturen ingår därtill 2-5 artiklar eller bokkapitel enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.


Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Besök, kommentarer skrivna av de studerande och den feedback som fås från dessa.


Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända uppgifter samt de studerandes deltagande i grupparbeten.


Undervisningsspråk

Finska, svenska, engelska

 

 

Orientering till pedagogisk forskning 5 sp 

Kohti tutkivaa työtapaa

Orientation to Research Work in Education    Studieavsnittets kod


EDUK001Studieavsnittets valfrihet


Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.Studieavsnittets nivå


Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet


Studieavsnittet genomförs under det första studieåret.Ordnandet av studieavsnittet


Studieavsnittet ordnas enligt studieplanen.Studieavsnittets omfattning i studiepoäng


5 spAnsvarig lärare för studieavsnittet


Professor Leena Krokfors


Universitetslektor Leila Pehkonen


Forskardoktor Pia Mikander


Dessutom deltar forskare (erfarna och nya) från fakultetens olika fokusområden.Studieavsnittets kunskapsmål


Efter avslutat studieavsnitt:


 • har de studerande förmågan att analysera grunderna i och den samhälleliga betydelsen av pedagogisk vetenskapsfilosofi,
 • förstår de studerande pedagogikens förhållande till närliggande vetenskaper,
 • förstår de studerande utgångspunkterna för pedagogisk kunskap,
 • förstår de studerande pedagogisk forskning och dess grundläggande begrepp,
 • förstår de studerande pedagogiska forskningsprocesser, problemställningar inom forskningen och metodiska lösningar,
 • har de studerande förutsättningar för akademiska studier och för att utveckla ett undersökande tankesätt,
 • har de studerande i praktiken bekantat sig med det pedagogiska vetenskapssamhället och forskningen vid den egna fakultetenStudieavsnittets form


Studieavsnittet består av föreläsningsundervisning, arbete som anknyter till undervisningen tillsammans med forskare, grupparbeten och skriftliga uppgifter som utförs i grupp. Det är obligatoriskt att delta i föreläsningarna, arbetet med forskarna och grupparbetena.Tidigare studier eller kunskaper


Inga tidigare studier eller kunskaper krävs.Rekommenderade valfria studier


-Studieavsnittets innehåll


I studieavsnittet


 • granskas pedagogiken som ett mångvetenskapligt system,
 • granskas de metodologiska grunderna för pedagogisk kunskap och kunskapens karaktär, betydelse och produktionen av pedagogisk kunskap,
 • bekantar man sig i praktiken med pedagogiskt forskningsarbete,
 • introduceras de studerande i tillvägagångssätt inom pedagogisk forskning och forskarsamfundet.Rekommenderad eller obligatorisk litteratur


Obligatorisk litteratur:


 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (valda delar enligt anvisning från den ansvariga läraren)


ELLER


 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.


Rekommenderad litteratur:


 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere. 
 • Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar.Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet


Arbetet i grupp hjälper de studerande att ta till sig studieavsnittets viktiga teman tillsammans med andra studerande. De studerande delas in i små grupper enligt den forskning som intresserar med en forskare i varje grupp. I grupperna får man diskutera olika perspektiv och ståndpunkter. De studerande övar sig i gemensam kunskapsbildning.Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala


Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på de studerandes deltagande i gruppövningar och genomförda gruppuppgifter samt individuella skriftliga arbeten. Undervisningsspråk


Finska, svenska, engelska


 

Ämnesstudier i pedagogik 40 sp


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK410

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Studiehelheten är obligatorisk för inriktningen för klasslärare


4. Opintokokonaisuuden taso


Kandidatnivå=lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra och tredje studieåret

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

40 sp

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Efter genomgången studiehelhet har studeranden fördjupat sin kännedom om utbildningens centrala delområden och metodologiska förhållningssätt samt har lärt sig praktiska färdigheter i lärararbetet genom praktikperioder. Studenten är därtill förtrogen med forskningsprocessens olika skeden, efter att ha deltagit i seminariearbete och självständigt utfört en mindre studie.

 

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Grundstudier i pedagogik

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Stöd för lärande 5 sp

Bedömning och etik i undervisning 5 sp

Ämnespraktik 10 sp

Kvalitativa forskningsmetoder I  5 sp

Kvantitativa forskningsmetoder I 5 sp

Kandidatavhandling och seminarium 10 sp

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Vitsordet för ämnesstudierna i pedagogik bestäms av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 1-5. Vitsordet i kandidatavhandlingen beaktas inte i bedömningen.

14. Opetuskieli

Svenska

 

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

Stöd för lärande

Support for Learning and Well-being

 (Kirjallisuusmuutos hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11.12.2018)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED004

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti periodeissa III ja IV.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Juho Honkasilta

Ruotsinkielisestä opintojaksosta vastaa yliopistonlehtori Minna Törmänen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen käytänteistä,
 • oppimisvaikeuksista ja käyttäytymisen häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja pedagogisista ratkaisuista varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen,
 • toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa, joissa on erilaisia oppijoita,
 • toimia kiusaamisen ja syrjäyttävän toiminnan ehkäisemiksi,
 • toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

10. Opintojakson toteutus

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset keskustelut sekä vertaisarvioidut ennakkotehtävät.

Ruotsinkielinen toteutus: föreläsningar, gruppövningar, studiebesök, muntliga och skriftliga arbeten eller andra uppgifter.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen liittyviä teemoja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aikuisopetuksen konteksteissa (mm. kehitykselliset häiriöt, lukivaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt),
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitystä ja mahdollisuuksia eri ikävaiheissa,
 • motivaation, vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä oppimisessa ja hyvinvoinnissa,
 • ympäristön ja toimintakulttuurien muokkaamisen mahdollisuuksia.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 •  Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-Kustannus.
 •  Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-kustannus, e-kirja.
 •  Salmivalli, C. (2016). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja. TAI Repo, L. 2015. Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. PS-kustannus
 •  Salmela-Aro K. & Aunola, K. (2018). Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus e-kirja
 •  Artikkelikokelma, NMI-Bulletin ym. lehdistä

Ruotsinkielinen toteutus:

 • Barow, T. (2013). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
 • Sandström, M.,  Stier, J & Nilsson, L (2014). Inkludering – möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.
 • Jahnukainen, M. (2012). (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (utom s. 299–332) 404 s.
 • Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen H. & Vehmas S. (2009). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.
 • Artiklar och material enligt föreläsarens anvisningar.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset keskustelut sekä vertaisarvioidut ennakkotehtävät.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Tapauspohjainen verkkotentti, arviointi asteikolla 0–5.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på aktivt deltagande, de skriftliga arbeten och utförda kursuppgifter.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsinkielisille opintosuunnille ruotsi

18. Lisätiedot

-

 

Bedömning och etik i undervisningen 5 sp

Opetuksen etiikka ja arvointi

Evaluation and ethics in teaching


2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED005

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnesstudier i pedagogik. Pedagogiska studier för lärare.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret.


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Vårterminen


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • förstå betydelsen av bedömning som ett pedagogiskt verktyg i en flerspråkig, mångkulturell och socialt rättvis skola 

 • kunna utarbeta och tillämpa bedömningsprinciper och bedömningskriterier för undervisning 

 • förstå utvärderingens betydelse för den enskilda individen
 • tillämpa principerna för utvärdering och bedömning i enlighet med läroplanen
 • förstå och förklara grundläggande etiska principer och använda dem som redskap inom utvärdering
och bedömning 

 • ha utvecklat ett etiskt förhållningssätt till utvärdering utifrån egna pedagogiska värderingar och läroplanens värdegrund.
 • på en etisk nivå kunna reflektera kring mångfaldsperspektiv i utbildning 


10. Opintojakso toteutus

I undervisningen ingår föreläsningar, gruppövningar, övningsarbeten, studiebesök och ett skriftligt slutarbete eller annat enligt lärarens anvisningar.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Didaktik


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Innehåll 


 • Utvärdering av lärande i ett individ-, skol- och samhällsperspektiv
 • Etik i undervisningen och lärande
 • Principer för utvärdering och bedömning i enlighet med de nationella läroplansgrunderna 

 • Utarbetande av och mål för lärande och bedömningskriterier inom olika läroämnen 

 • Betydelsen av självutvärdering för elever.
 • Muntlig och skriftlig respons till elever, betygsättning av elevers lärresultat och provkonstruktion.
 • Etiska principer och förhållningssätt vad beträffar utvärdering och bedömning

 • Etiskt hållbar utvärdering och bedömningens begränsningar

 

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Atjonen, P. (2007). Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.  

 • Bunars, N. (2015). Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering. Stockholm: Natur & Kultur.    

 • Ekholm, M., & Scherp, H.- Å. (Red.). (2014).  Det goda lärandets grunder (kap 2-4). Malmö: Glerups.    

 • Hult, A., & Olofsson, A. (2011).  Utvärdering och bedömning i skolan: För vem och varför? Stockholm: Natur och Kultur.  

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 Bedömningen bygger på skriftliga och muntliga uppgifter och aktivt deltagande. Bedömning enligt skalan 0–5.

 


17. Opetuskieli


svenska

 

Ämnespraktik 10 sp

Monialainen harjoittelu

Practicum in subjects tougt in school


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK411

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnesstudier i pedagogik. Pedagogiska studier för lärare


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Vårterminen


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

10 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad praktik ska studenten 

 • kunna observera och beskriva skolans verksamhet ur ett flerspråkighets-, mångfalds- och ett socialt rättviseperspektiv 
 • kunna analysera och reflektera över sin undervisning och elevers lärande i relation till olika lärandeteorier
 • kunna planera, genomföra och reflektera kring undervisning med hänsyn till elevers olika utgångslägen, intressen och behov, samt med beaktande av ett jämlikhetsperspektiv (klass, kön, etnicitet, sexualitet, religion och funktionshinder)
 • kunna kritiskt granska och välja läromedel, inklusive digitala, i de olika läroämnena 
 • kunna visa social kompetens och empati i relation till elever, kolleger och föräldrar och uppfatta det som en del av sin läraridentitet 
 • kunna identifiera och synliggöra läroplanens mål och värdegrund i skolan, inklusive helhetsskapande undervisning
 • kunna förstå språkets roll i all undervisning och tillämpa en språkstärkande undervisning samt reflektera över språkbruk och språklig medvetenhet som en del av läraryrket


10. Opintojakso toteutus

Introduktionsföreläsning och reflektion i grupp efter praktiken. Praktik 7 veckor i en av de partnerskolorna. Observation i skolklass.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Didaktik, Svenska och litteratur, Matematikens didaktik, minst två av de estetiska ämnena samt minst 2 av andra ämnen inom ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildningen.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Praktiken innefattar grunderna i lärararbetet, skolans verksamhet ur ett flerspråkighets-, mångfalds- och ett socialt rättviseperspektiv, samt läroplanens förverkligande i skolan. Praktiken innefattar planering, genomförande och reflektion över undervisning med ett jämlikhetsperspektiv och med hänsyn till olika behov. Språkstärkande undervisning betonas. Praktiken synliggör läroplanens mål och värdegrund och innefattar både helhetsskapande undervisning och planering i lärarlag. kritisk Läromedel och digitala verktyg behandlas kritiskt.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Referenslitteratur

 • Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L. (2013). Skolspråk och lärande. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. http://www.oph.fi/publikationer/2013/skolsprak_och_larande
 • Kontula, Aino. Valda texter ur hela produktionen 2007- om skola, lärarskap och om att vara elev och förälder.
 • Skinnari, S. ( 2007. 2.painos). Pedagoginen rakkaus. Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. PS-kustannus.
 • Jyrhämä, R & Syrjäläinen, E. (2009) Ojaussuhde, ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa. Kasvatus 49 (5), s.417-431. http://www.helsinki.fi/~jyrhama/ohjaussuhde.pdf

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Praktikhandledning


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Godkänd / Underkänd

 


17. Opetuskieli


svenska

 

Kvalitativa forskningsmetoder I 5 op

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 

Qualitative Research Methods I


Studieavsnittets kod

EDUK002


Studieavsnittets valfrihet

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.


Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).


Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Enligt studiestigen


Ordnandet av studieavsnittet

Enligt studiestigen


Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp


Ansvarig lärare för studieavsnittet

Universitetslektor Jaana Pesonen

Professor Mirjam Kalland (svenskspråkig undervisning)


Studieavsnittets kunskapsmål

Målet är att syna utgångspunkterna och tillvägagångssätten i kvalitativ forskning med betoning på reflektion. De studerande lär sig om centrala teman inom kvalitativ forskning, om forskningsprocessens olika skeden och prövar på att planera och genomföra forskning (producera material). I studieavsnittet lär man sig också analys och tolkning samt utvärdering. Efter avslutad kurs känner de studerande till kvalitativa tillvägagångssätt och kan tillämpa dem och analysera vilken betydelse forskningen har och kunde ha. 


Studieavsnittets form

Föreläsningar, övningsgrupper och forskningsgrupper. 

Målet med studieavsnittet är att inspirera de studerande till att tillämpa kvalitativ forskning. I studieavsnittet introduceras de studerande i den kvalitativa forskningens centrala teman, till exempel kunskap och kunskapsbildning, material och analys, vetenskapligt skrivande, etik, politik och samhälle. 

I övningsgrupperna får man prova på att vara del av en forskningsgrupp. I forskningsgrupperna diskuterar man, skriver och läser, samt genomför en småskalig forskningsprocess.

Hur studieavsnittet förverkligas kan variera.


Tidigare studier eller kunskaper

Rekommenderade studier: grundstudierna i pedagogik och studieavsnittet Orientering till pedagogisk forskning.


Rekommenderade valfria studier

-


Studieavsnittets innehåll

Efter avslutad kurs känner de studerande till kvalitativa tillvägagångssätt och centrala teman som sammanbinder dem, och kan tillämpa dem och analysera vilken betydelse forskningen har och kunde ha.


Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Obligatorisk litteratur: 

 • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Rekommenderad litteratur:

 • De lärare som ansvarar för studieavsnittet anger rekommenderad tilläggslitteratur.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

 • Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys (andra upplagan). Stockholm: Liber.

 • Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.

 • Johansson, B. & Karlsson, M. A. (red.). (2013). Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studieavsnittet ordnas i form av föreläsningar. Individuella arbeten och/eller grupparbeten stöder de studerandes lärande.


Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på de studerandes genomförda och godkända skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten.


Undervisningsspråk

Finska, svenska, engelska

 

Kvantitativa forskningsmetoder I 5 sp

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I

Quantitative Research Methods I


Studieavsnittets kod

EDUK003


Studieavsnittets valfrihet

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.


Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).


Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Genomförs enligt studieinriktningen.


Ordnandet av studieavsnittet

Enligt studiestigen. 


Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

5 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Biträdande professor Risto Hotulainen

Universitetslektor Reijo Byman

På svenska: Universitetslektor Nina Santavirta


Studieavsnittets kunskapsmål

De studerande förstår grunderna i statistisk slutledning, kan planera en kvantitativ undersökning och känner till de centrala frågorna inom anskaffning av material. De studerande kan också beskriva och analysera material med hjälp av statistiska redskap och kan rapportera resultaten.


Studieavsnittets form

Föreläsningar, självständigt arbete, deltagande i övningar.

Hur studieavsnittet förverkligas kan variera.


Tidigare studier eller kunskaper

Grundstudier i pedagogik och studieavsnittet Orientering till pedagogisk forskning.


Rekommenderade valfria studier

-


Studieavsnittets innehåll

I studieavsnittet lär sig de studerande att göra och rapportera kvantitativa undersökningar, och bekantar sig med viktiga statistiska analysmetoder och statistisk slutledning.


Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

 • Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017). Tilastollisten menetelmien perusteet, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Vehkalahti, K. Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
 • Komulainen, E. & Karma, K. (2002). Tilastollisen kuvauksen perusteet käyttäytymistieteissä. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/tkpk/
 • Karma, K. & Komulainen, E. (2002). Käyttäytymistieteiden tilastomenetelmien jatkokurssi. Luku II, Tilastollinen päätöksenteko, 65–114. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktj/
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130
 • Rawlings, A. & Hotulainen, R. (2016). Opetusvideot Kvantiblogi-sivustolla: http://blogs.helsinki.fi/kvantiblogi/.

 

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (tredje upplagan). Malmö: Liber Förlag
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. uppl. Dubai: Oriental press, 31–130.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

-


Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända uppgifter samt deltagande i gruppövningar.


Undervisningsspråk

Finska, svenska, engelska

 

 

Kandidatavhandling (6 sp) och seminarium (4 sp)

Kandidaatintutkielma (6 op) ja seminaari (4 op)

Bachelor´s Thesis


Studieavsnittets kod

Studieinriktningsspecifika koder.

KLU: EDUK412
PED: EDUK913
SBP: EDUK113


Studieavsnittets valfrihet

Studieavsnittet är obligatorisk för alla studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.


Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen (EQF-nivå 6).


Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Enligt studieinriktningarnas studieplan.


Ordnandet av studieavsnittet

Studieavsnittet ordnas både på höstterminen i period I-II och på vårterminen i period III–IV.


Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

Kandidatavhandling 6 sp, seminarium 4 sp


Ansvarig lärare för studieavsnittet

Janne Varjo och Elina Kontu 

Cecilia Heilala (undervisning på svenska)


Studieavsnittets kunskapsmål

Efter studieavsnittet kan de studerande:

 • formulera en forskningsfråga inom det egna vetenskapsområdet,
 • abstrakt analysera forskningsfrågan,
 • de grundläggande principerna för anskaffning av pedagogiskt forskningsmaterial,
 • grundligt och kritiskt välja forskningsmetoder framförallt för sin egen avhandling,
 • analysera och tolka forskningsmaterial,
 • skapa en skriftlig forskningsrapport,
 • styra forskningsprocessen,
 • utvärdera pedagogiska undersökningar,
 • ge konstruktiv kritik för andra studenters kandidatavhandlingar muntligt och skriftligt,
 • agera i enlighet med god vetenskaplig sed.

Studieavsnittets form

 • Till studieavsnittet hör närundervisning som kräver närvaro, handledning, självständigt arbete och uppgifter där de studerande ger feedback åt varandra.
 • De studerande skriver en kandidatavhandling om en pedagogisk forskningsfråga och får handledning av kandidatseminariets lärare, eventuellt av en forskarhandledare och seminariegruppens studerande gällande utförandet av avhandlingen.
 • Kandidatavhandlingen skrivs självständigt.
 • Kandidatavhandlingen kan vara en empirisk undersökning eller en systematiskt utförd litteraturöversikt.
 • De studerande diskuterar inom vetenskapssamhället den egna forskningsprocessens och andra studerandes undersökningars olika skeden.


Tidigare studier eller kunskaper

Kursen Orientering till pedagogisk forskning ska vara utförd då seminariet inleds.
Akademiskt skrivande, Kvalitativa forskningsmetoder I och Kvantitativa forskningsmetoder I ska vara utförda eller ska utföras samtidigt som seminariet påbörjas.


Rekommenderade valfria studier

-


Studieavsnittets innehåll

De studerande skriver en kandidatavhandling och deltar aktivt i seminariet.


Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

De studerande hittar själv källmaterial till sin avhandling från relevant och aktuell forskning.

 • ·          
 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK. http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Strömqvist, S. (1999 eller nyare upplaga). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.
 • Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Christensen, P., & Allison, J. (Red.). (2008). Research with children: Perspectives and practices (2a uppl.). New York: Routledge. Los Angeles: Sage. 
 • Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). Doing research with children: A practical guide (3e uppl.). Los Angeles: Sage. 
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

 

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Seminariet, kurser i informationssökning.


Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Bedömning enligt skalan 0-5. För att seminariet ska godkännas krävs aktiv närvaro och att de givna uppgifterna utförts på ett godkänt sätt.

Vid bedömningen av kandidatavhandlingen används fakultetens bedömningsblankett. Blanketten innehåller sju punkter för de olika inlärningsmålen som beaktas då vitsordet för kandidatavhandlingen bestäms. Det slutgiltiga vitsordet är inte nödvändigtvis ett medeltal av delarna. Vid bedömningen beaktas bl.a. ämnets svårighetsgrad. Om någon del ges vitsordet 0, är avhandlingen inte klart att lämnas in.


Undervisningsspråk

Finska, svenska, engelska

 

Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning 70 sp


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK420

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Studiehelheten är obligatorisk för klasslärarstudenter.


4. Opintokokonaisuuden taso


Lägre högskoleexamen/EQF-nivå 6


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Studiehelheten rekommenderas åt första  och andra årets studenter.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Studiehelhet rekommenderas avlägga under det första och andra läsåren.


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

70 sp

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

 • ha förmåga att bekräfta alla elever och skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling
 • ha kunskap i de ämnen som undervisas i årskurserna 1-6 och förstå ämnenas betydelse för elevers kunskapsutveckling
 • ha kunskap om helhetsskapande undervisning och mångvetenskapliga lärområden samt planera och genomföra undervisning tillsammans med kollegor
 • kunna utvärdera och bedöma elevens prestationer och lärresultat
 • kunna använda digitala verktyg i skolans pedagogiska verksamhet samt kritiskt förhålla dig till olika mediers betydelse i dagens samhälle och skola
 • ha insikt om aktuella pedagogiska och didaktiska frågeställningar samt tillämpa kunskapen i sin egen undervisning
 • påvisa fördjupad förståelse för frågeställningar om mångfald och social rättvisa inom undervisning och utbildning
 • kunna utgå från språk och flerspråkighet som resurser i undervisningen
 • kunna begrunda etiska frågor i pedagogiken, samt vara insatt i och kunna agera i enlighet med de krav och förväntningar som ställs på en professionell lärare.

 


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen
11. Opintokokonaisuuden sisältö

Modersmålets didaktik 10 sp

 •     Svenska och litteratur 5 sp
 •     Läs- och skrivutveckling 5 sp

Finskans didaktik 5 sp

De främmande språkens didaktik 5 sp

Historiens och samhällslärans didaktik 5 sp

Religions och livsåskådningens didaktik 5 sp

Matematikens didaktik 10 sp

Omgivningslärans didaktik 10 sp

De estetiska ämnenas didaktik 20 sp

 •    Bildkonstens didaktik 5 sp
 •    Gymnastikens didaktik 5 sp
 •    Slöjdens didaktik 5 sp
 •    Musikens didaktik 5 sp

 

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Vitsordet för ämnesstudierna i pedagogik bestäms av det vägda medeltalet i de enskilda kurserna enligt bedömningen 1-5. Vitsordet i kandidatavhandlingen beaktas inte i bedömningen.

14. Opetuskieli

Svenska

 

 

MODERSMÅLETS DIDAKTIK 10 sp

Äidinkielen didaktiikka

Teaching the native language

 

Svenska och litteratur 5 sp

Ruotsinkieli ja kirjallisuus

Swedish language and literature


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK421


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Anna Slotte


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna analysera och redogöra för barns språkanvändning och språkutveckling med särskilt fokus på flerspråkiga miljöer
 • kunna planera och reflektera kring språkutvecklande undervisning med beaktande av elevers varierande förutsättningar, erfarenheter och språkbakgrund
 • känna till grunddragen i språkutveckling gällande svenska som andraspråk
 • kunna analysera och diskutera användning av barn- och ungdomslitteratur i undervisning, särskilt ur ett normkritiskt perspektiv
 • kunna utgå från multilitteracitet i planering av modersmålsundervisningen och relatera ämnet till helhetsskapande undervisning
 • känna till och kunna tillämpa bedömningsprinciper för ämnet svenska och litteratur
 • kunna planera, analysera och kritiskt reflektera över modersmålsämnet som helhet med utgångspunkt i styrdokument och aktuell ämnesdidaktisk teori.


10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar, övningar, diskussioner, muntliga och skriftliga arbeten.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö


 Under kursen behandlas ämnet modersmål och litteratur med särskilt fokus på undervisning i flerspråkiga och mångkulturella sammanhang. Följande områden ingår: barns muntliga och skriftliga språkanvändning och språkutveckling i ett första- och andraspråksperspektiv, litteraturdidaktik, multilitteracitet, digital kompetens och helhetsskapande undervisning. Också estetiska lärprocesser som en del av undervisningen i svenska och litteratur, det svenska språket ur tvärspråkligt perspektiv och andraspråksperspektiv samt språkutvecklande undervisning och  funktionell grammatikdidaktik ingår i kursen. Utrymme ges även till diskussioner om identitetsskapande genom språk, skönlitteratur och estetiska uttrycksformer i relation till barns och ungas språkliga och kulturella erfarenhetsvärldar.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Andersson, M.  & Druker, E. (2017). Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur. Lund: Studentlitteratur.  (280 s)
 • Danielsson, K. & Selander, S. (2014). Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (180 s). s. 10-76, 120-131.
 • Källström, R. (2012). Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur.
 • Lindstrand, F.  & Selander. S. (Eds.)(2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. Lund: Studentlitteratur. (s. 9-82, 153-172)
 • Westerholm, & Oker-Blom (2016) : Språk i rörelse - skolspråk, flerspråkighet och lärande (s. 4–81, 102-125). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 2016:4. http://www.oph.fi/download/180986_Sprak_i_rorelse.pdf.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter.


17. Opetuskieli

svenska

 

 

Läs- och skrivutveckling 5 sp

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen

Learning to read and write


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK422


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det  andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Anna Slotte


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Efter avlagt studieavsnitt ska studenten 

 • kunna beskriva och analysera barns läs- och skrivutveckling ur såväl första- som andraspråksperspektiv och relatera denna utveckling till olika undervisningsmetoder 
 • med utgångspunkt i styrdokument och ämnesdidaktisk teori kunna planera för och reflektera över läs- och skrivundervisning för elever med varierande erfarenheter och förutsättningar, innefattande en användning av digitala verktyg 
 • ha didaktisk kunskap om att producera, förstå och tolka olika slag av texter i olika medier och miljöer i ett flerspråkighets- och genreperspektiv, samt i förhållande till helhetsskapande undervisning
 • kunna analysera, bedöma och respondera olika elevtexter
 • kunna beskriva olika aspekter av läs- och skrivsvårigheter och ha beredskap att stödja elever i undervisningen. 


10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar, övningar, diskussioner, muntliga och skriftliga arbeten.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Svenska och litteratur


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Under kursen behandlas läs- och skrivutveckling hos barn med varierande förutsättningar utifrån såväl ett första- och andraspråksperspektiv, aktuell läs- och skrivforskning, metoder för läs- och skrivinlärning, respons och bedömning. Multilitteracitet, flerspråkighet och helhetsskapande undervisning är centrala utgångspunkter. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Alatalo, T. (2016). (red.) Läsundervisningens grunder. Stockholm: Gleerups. 
 • Laursen, H. P., Axelsson, M., Chenner, C. Ladegaard, U. & Lundqvist, U. (2015). Litteracitet och språklig mångfald. Lund: Studentlitteratur. 
 • Roe, A. (2014). Läsdidaktik efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups. 
 • Schmidt, C. (2016) Läsa, skriva och förstå texter. Lund: Studentlitteratur.
 • Wedin, Å. & Hedman, C. (2013). Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur. kap. 1, 2, 3, 4, 8 
 • En-två aktuella vetenskapliga artiklar. 


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0−5.

17. Opetuskieli

svenska

 

Finskans didaktik 5 sp

Suomenkielen didaktiikka

Teaching the Finnish language


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK423


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Marjo Savijärvi

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • känna till teorier och didaktiska tillämpningar för en kommunikativ, meningsfull språkundervisning med betoning på finska som andra inhemska språk och i modersmålsiniktad finska
 • kunna reflektera över grundläggande språkliga strukturer i finskan ur ett kontrastivt perspektiv och kunna analysera och kritiskt granska läromedel inom finskundervisningen
 • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som uppmuntrar eleverna till att kommunicera, också i autentiska språkmiljöer
 • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som bekräftar och stödjer elevernas identitet, uppmuntrar eleverna att värdesätta språk och stärker deras tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att använda dem


10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar, gruppövningar. Diskussioner, observation, muntliga och skriftliga uppgifter.


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

Under kursen

 • behandlas kommunikativ språkinlärning, multilitteracitet och ämnesintegrering som centrala delar i språkundervisningen med betoning på funktionell grammatikundervisning
 • studeras olika språkdidaktiska aspekter i ett flerspråkighetsperspektiv, tillämpad på finska som andra inhemska språk och på modersmålsinriktad finska.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Hansell, K. & Pörn, M. (2016). Klasstandem som modell för språkundervisning. I A. Westerholm, & G. Oker-Blom (red.): Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande (s. 156−165). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 2016:4. http://www.oph.fi/download/180986_Sprak_i_rorelse.pdf.
 • Nummela, Y. (2016). Modersmålsinriktad finskundervisning – ett dynamiskt verktyg för språkutveckling. I: A. Westerholm, & G. Oker-Blom (red.): Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande (s. 82−101). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 2016:4. http://www.oph.fi/download/180986_Sprak_i_rorelse.pdf.
 • Pörn, M. (2012). ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster…” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan. Kieliverkosto. http://www.kieliverkosto.fi/article/det-ar-latt-att-falla-i-ett-gammalt-monster/
 • Tainio, L. & Routarinne, S. (2012): Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu: luokanopettajaopiskelijat  lausetta hahmottamassa. Teoksessa P. Atjonen (toim.): Oppiminen ajassa − kasvatus tulevaisuuteen (s. 249−263). Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Tani, H. & Niisilä, L. (2010). Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Helsinki: Opetushallitus.
 • Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J. & Nissilä, J. (2016). Tilanne päällä! Näkökulmia S2-opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Studiebesök

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

 

De främmande språkens didaktik 5 sp

Vieraiden kielten didaktiikka

Teaching foreign languages


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK424


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Kirsi Wallinheimo

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna tillämpa språkdidaktisk teori på planering och genomförande av undervisning i främmande språk i grundskolans åk 3–6
 • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som uppmuntrar eleverna att kommunicera, också i autentiska språkmiljöer
 • kunna reflektera över relationen mellan språk, identitet och kultur, och språkundervisningens roll ur ett mångfaldsperspektiv
 • kunna planera och reflektera kring en språkundervisning som bekräftar och stödjer elevernas identitet, uppmuntrar eleverna att värdesätta språk och stärker deras tilltro till sin förmåga att lära sig språk och att använda dem
 • kunna analysera och kritiskt granska läromedel inom främmandespråksundervisningen
 • vara förtrogen med och reflektera kring bedömning av muntlig och skriftlig språkutveckling
 • kunna planera, analysera och kritiskt reflektera över främmandespråksundervisningen som helhet (samtliga lärokurser), med utgångspunkt i styrdokument och aktuell ämnesdidaktisk teori.

10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar, övningar, planering av kommunikativ övning och skriftligt arbete.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

På kursen behandlas språkdidaktik för främmande språk, med en betoning på kommunikativa färdigheter. Utgångspunkten är språkundervisning med ett mångfaldsperspektiv och relationen mellan språk, identitet och kultur är central. Multilitteracitet, digital kompetens och ämnesintegrering ses som centrala delar i språkundervisningen. Bedömning av språkutveckling och läromedelsanalys behandlas också under kursen.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Brown, S. & Larson-Hall, J (2012). Second Language Acquisition Myths. Applying Second Language Research to Classroom Teaching. Ann Arbor: The University of Michigan Press. (Valda delar)
 • Nordheden, I. & Paulin, A. (2013). (red.) Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter: en antologi om och för lärare i skolan. 978-91-7656-650-3. Stockholm: Liber. Kap. 1 (s- 15-29), kap. 8–10 (s. 125–176).
 • 2–4 aktuella vetenskapliga artiklar enligt lärarens anvisningar

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.

17. Opetuskieli


svenska

 

 

Historiens och samhällslärans didaktik 5 sp

Historian ja yhteiskuntaopin didaktiikka

Teaching history and social studies


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK425

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det första eller andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna skapa en egen historiesyn
 • kunna analysera betydelsen av historia, förstå historiens roll i samtiden samt hur historisk kunskap kan användas för olika syften
 • förstå grunderna i politik som vetenskap och samhällslärans natur
 • kunna identifiera sätt att aktivera elever i den demokratiska beslutsprocessen i skolan och närsamhället samt integrera undervisningen i historia och samhällslära med andra skolämnen
 • kunna handleda elever i kritiskt tänkande
 • kunna planera och analysera lektioner i historia och samhällslära utgående från läroplanen, med varierande didaktiska metoder samt med användning av digital teknologi
 • ha förmåga att reflektera över hur undervisningen i historia och samhällslära kan främja en positiv syn på mångfald och social rättvisa


10. Opintojakso toteutus

Förelösningar, övningar och tentamen eller inlämningsuppgifter.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

Syftet med kursen är att de studerande lär sig reflektera över historians och samhällslärans funktion samt begrepp som historiebruk, historiemedvetande, samhällssyn och demokratifostran ur mångfaldsperspektiv. Under kursen diskuteras bland annat att historiska texter och samhällsbeskrivningar ska tolkas och analyseras utifrån sin kontext.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Lozic, V. (2011). Historieundervisningens utmaningar: Historiedidaktik för 2000-talet. (137 s)
 • Rantala, J. & Ahonen, S. (2015). Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus (s. 97-139, 188-220)
 • Långström, S. & Virta, A. (2012). Samhällskunskapsdidaktik. Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Studentlitteratur (s. 11-56, 113-256)
 • Mikander, P. (2016). Colonialist “discoveries” in Finnish school textbooks. Nordidactica.
 • Olsson, S. (2008). Rösträtt för barn – en kritik av kompetensens betydelse för demokratins funktionssätt. Tidskrift för politisk filosofi nr 2, årgång 12
 • de Ron, M. (2013). Språkutvecklande ämnesundervisning. Exempel från samhällsvetenskap. I: I. Nordheden & A. Paulin (red.) Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter: en antologi om och för lärare i skolan. 978-91-7656-650-3. Stockholm: Liber. Kap. 13 (s. 208–220).

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på tentamen eller inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

Religions och livsåskådningens didaktik 5 sp

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon didaktiikka

Religion and worldview education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK426

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Studieavsnittet är obligatoriskt för huvudämnesstuderande i klasslärarutbildningen och ger behörighet att undervisa evangelisk-luthersk religion samt kompetens att även undervisa i livsåskådningskunskap.

 

Religionsdidaktik är obligatoriskt för behörighet att undervisa evangelisk-luthersk religion i klasserna 1-6 i grundläggande utbildningen. En studerande som vill avlägga didaktikstudier i andra minoritetsreligioner (såsom den ortodoxa eller islamiska religionsundervisningens didaktik) ska kontakta den ansvariga för studiehelheten.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten  

 • ha förståelse för religions- och livsåskådningsundervisningens uppdrag och allmänbildande karaktär
 • känna till olika sätt att organisera religions- och livsåskådningsundervisningen och hur man kan värdera dem med tanke på jämlikhet, religionsfrihet och samvetsfrihet
 • vara förtrogen med den evangelisk-lutherska religions- och livsåskådningsundervisningens utgångspunkter, historiska bakgrund och centrala innehåll på olika åldersnivåer. Detta inbegriper en kännedom om de forskningstraditioner som religions- och livsåskådningsundervisningen grundar sig på
 • ha grundfärdigheter i olika undervisningsmetoder och kunna planera, genomföra och utvärdera religions- och livsåskådningsundervisning i en mångkulturell och flerspråkig lärmiljö
 • kunna i undervisningen stöda barnets sökande efter sin egen identitet, livsåskådning och etiska förhållningssätt
 • kunna förhålla sig till olika religioner och trosuppfattningar och mångfalden inom dem, och kunna beakta dem i skolan och undervisningen
 • kunna reflexivt granska den egna livsåskådningen i relation till undervisningen
 • kunna förhålla sig till olika etiska frågeställningar liksom de mänskliga rättigheterna i undervisningen, samt kunna stöda eleverna till att utveckla ett demokratiskt medborgarskap och en hållbar livsstil


10. Opintojakson toteutus

Föreläsningar, gruppövningar och tentamen.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö 

Under kursen behandlas 

 • religions- och livsåskådningsundervisningens allmänbildande uppdrag och karaktär, samt jämförelser med andra internationella modeller på religions- och livsåskådningsundervisning.
 • religions- och livsåskådningsundervisningen i perspektiv av religionsfrihet och mänskliga rättigheter.
 • kulturell och livsåskådningsmässig mångfald som en del av religion- och livsåskådningsundervisningen, eleverna och skola
 • teoretisk kunskap kring barnets livsåskådningsmässiga och etiska frågeställningar, och olika sätt varmed undervisningen kan stöda barnets egna livsåskådningsmässiga utveckling och mångskiftande identitet.
 • särdragen i undervisningen i evangelisk-luthersk religion och livsåskådning, deras historia, nutid, centrala frågeställningar. samt deras innehåll i klasserna 1-6 .
 • olika didaktiska närmandesätt och metoder: undervisningsplanering, arbetssätt och utvärdering.
 • olika sätt att stöda elevens sökande efter sin personliga identitet och livsåskådning, och främja utvecklingen av en etisk och moralisk känslighet, ett demokratiskt medborgarskap och hållbar livsstil.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Berglund, J. & Gunner, G. (2011). Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber, Valda delar, högst 70 sidor).
 • Cush, D. & Robinson, C. (2014). Developments in religious studies: towards a dialogue with religious education. British Journal of Religious Education, 36 (1), 4–17. Doi: 10.1080/01416200.2013.830960.
 • Juuso, H. & Tomperi, T. (2013). Filosofi i framtidens skola. I Schaffar, B. (red.) Filosofins didaktik: filosofiska betraktelser om att lära sig tänka, 245–265. Stockholm: Thales.
 • Sakaranaho, T., & Salmenkivi, E. (2009). Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus Suomessa. Teologinen aikakauskirja 114(5), 450–470.
 • https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16248/Sakaranaho.pdf?sequence=1
 • Ubani, M. (2013). Peruskoulun uskonnonopetus. Jyväskylä: PS-kustannus. (208 sidor)
 • Zilliacus, H & Kallioniemi, A. (2016). Secular Ethics Education as an Alternative to Religious Education – Finnish Teachers’ Views. Journal of Beliefs and Values, 37(2), 131–139. doi: 10.1080/13617672.1185231
 • Högst 2 artiklar enligt föreläsarens anvisningar

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Studiebesök


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på en tentamen som grundar sig på föreläsningar och litteratur eller annan av läraren hänvisad skriftlig prestation. Bedömning enligt skalan 0-5.

17. Opetuskieli

svenska

 

 

Matematikens didaktik 10 sp

Matematiikan didaktiikka

Mathematics education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK427

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

10 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten 

 • förstå matematikens hierarkiska struktur 
 • förstå matematikens betydelse ur ett individuellt och mångkulturellt perspektiv 
 • vara förtrogen med det centrala innehållet och didaktiska perspektiv i grundskolans matematik, inklusive en särskild beredskap för undervisning i språkligt och kulturellt heterogena elevgrupper.
 • ha färdigheter att undervisa matematik enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen genom att utnyttja olika arbetsmetoder och undervisningsteknologi 
 • vara förtrogen med bedömningen av elevens kunskap, färdigheter och attityder samt differentieringen av undervisningen 
 • kunna granska matematiken ur olika perspektiv genom att skapa sammanhängande helheter. 


10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar och övningar.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

 Under kursen granskas matematikens didaktik och matematiskt lärande ur synvinklar som matematiskt tänkande, funktionalitet, lärsvårigheter och attityder. Genomgående betonas språkets roll i matematiken och en undervisning som främjar jämlikhet och social rättvisa.

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund: Studentlitteratur.
 • Danielsson, K. & Selander, S. (2014). Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (180 s).
 • Sju till tio artiklar om motivation, matematiska svårigheter, affekter och mångfaldsfrågor inom matematiken. Artiklarna väljs årligen av föreläsaren.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Gruppundervisning och uppgifter som bestäms av föreläsaren. Studiebesök


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på tentamen och inlämningsuppgifter. Bedömning enligt skalan 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

Naturvetenskapernas didaktik 10 sp

Luonnontieteiden didaktiikka

Environmental studies education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK428

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

10 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

 


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • förstå och förhålla sig till naturvetenskap både ur ett tvärvetenskapligt och ett ämnesspecifikt perspektiv (biologi, geografi, fysik, kemi och hälsovetenskap)
 • kunna använda sig av olika metoder i olika lärmiljöer för att söka och bearbeta kunskap och sporra eleverna i deras lärandeprocess
 • förstå betydelsen av och utveckla tankeverktyg och praxis som leder till miljöansvar och gynnar en hållbar utveckling
 • begrunda naturvetenskapernas förutsättningar och samhälleliga påverkan samt förankring i såväl globala som mångkulturella sammanhang
 • ha beredskap att även som färdigutbildade utveckla sin egen kunskaps- och färdighetsbas inom naturvetenskap och etiskt reflektera över frågeställningar där naturvetenskap möter teknik, politik och kultur.


10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar, grupparbeten, övningar i fält och laboratorium,  samt studiebesök. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Under kursen behandlas

 • metoder för dels hur man arbetar med naturvetenskap ämnesöverskridande och dels med biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap ämnesspecifikt
 • didaktisk forskning om hur man sporrar elevernas vetgirighet och upptäcktsglädje och stimulerar dem till att vilja förstå omvärlden och måna om miljön
 • olika undervisningsmetoder, såsom fältundersökningar, exkursioner, laborationer, digital interaktion och många olika lärmiljöer, såsom fältstationer, laboratorier, museer, digitala miljöer, etc.
 • naturvetenskap och naturfenomen ur kognitiva, emotionella, etiska, estetiska, symboliska och värdemässiga rättviseperspektiv
 • naturvetenskapliga forskningsresultat genom att man kritiskt diskuterar och analyserar vetenskaplig kunskap och tar ställning till dess samhällsanknytning, pålitlighet och tillämpbarhet

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur 

 • Areskoug, M., Ekborg, M., Nilsson, K. & Sallnäs, D. (2015). Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken: metodik för lärare F-&. Malmö: Gleerups. 
 • Cantell, H. (toim.) (2015). Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Luvut 4 – 6: s. 49 – 107, 147 – 184. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 • Cantell, H., Rikkinen, H., & Tani, S. (2007). Maailma minussa - minä maailmassa. Maantieteen opettajan käsikirja. Helsinki: Helsingin yliopisto. 
 • Eloranta, V., Jeronen, E., & Palmberg, I. (toim.) (2005). Biologia eläväksi. Biologian didaktiikan käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. 
 • Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H., & Maijala, H. (toim.) (2009). Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 
 • Persson, T. & Persson, C. (2011). Hållbar utveckling: Människa, miljö och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 
 • Östklint, O., Johansson, S. & Anderberg, E. (2012). Fysik för lärare. Lund: Studentlitteratur. 
 • Aktuella artiklar, digitalt material och kompendier enligt lärarens anvisningar. 

 

Referenslitteratur 

 • Danielsson, K. & Selander, S. (2014). Se texten! - multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete (180 s). s. 83–99. 
 • Juuti, Kalle (toim.) (2016). Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä. PS-kustannus. 
 • Loxley, P., Dawes, L., Nicholls, L. & Dore, B. (2014). Teaching primary science: Promoting enjoyment and developing understanding. London: Routledge. 
 • Nordheden, I. (2013). Språkutvecklande ämnesundervisning. Exempel från naturvetenskap. I: I. Nordheden & A. Paulin (red.) Att äga språk. Språkdidaktikens möjligheter: en antologi om och för lärare i skolan. 978-91-7656-650-3. Stockholm: Liber. Kap. 12 (s. 194–207). 
 • Wickman, P.-E., & Persson, H. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan: en ämnesdidaktisk vägledning. Stockholm: Liber. 

 

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Övningar i fält och laboratorium, studiebesök

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Bedömningen baserar sig på skriftliga arbeten, praktiska övningsarbeten och/eller tent. Bedömningsskalan är 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

DE ESTETISKA ÄMNEN OCH GYMNASTIK 20 sp

Taito- ja taideaineet

 

Bildkonstens didaktik 5 sp

Kuvaamataidon didaktiikka

Visual arts education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK429

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Hannah Kaihovirta


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • ha en grundkännedom om bildkonst som fenomen och lärandepotential 
 • omfatta läroplan, målsättningarna med läroämnet bildkonst i förskoleklass och åk 1–6
 • kunna engagera, planera, genomföra och bedöma lärande i bildkonst med beaktande av mångfald och för att främja hållbar utveckling 
 
 • omfatta begrepp och teori inom bildkonst och visuell kultur
 • kunna relatera samt kommunicera mångfald, social rättvisa och flerspråkighet som betydelsebärande dimensioner i bildkonstundervisning 
 • ha förmåga att kritiskt granska budskap i visuella uttrycksformer  
 • kunna använda olika metoder, material och uttrycksformer i undervisningen av läroämnet bildkonst 
  
 • kunna reflektera kring bildkonstens betydelse för elevens identitetsskapande 
  
 • ha förmåga att diskutera bildkonstens roll som estetisk lärprocess och kommunikativt redskap i ett komplext och mångkulturellt samhälle 
  


10. Opintojakso toteutus

Kursen genomförs i samarbete med de övriga kurserna inom de estetiska ämnenas didaktik.  

Föreläsningar, litteraturstudier, workshops, användning av digital lärplattform, gästföreläsningar, seminarier, digitalt text- och bildbehandling. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

 • Kursen bearbetar frågor om bild, konst och kultur som kommunikation, meningsskapande och identitetsskapande ur ett kritiskt och erfarenhetsorienterat perspektiv.  
 • Kursen omfattar uttrycksformerna bildkonst, samtidskonst, fotografi, formgivning, arkitektur och rörlig bild samt utforskande av bildkonst som lärmiljö i historiska, kulturella och estetiska kontexter. 
 • Bildkonstens uppgifter behandlas utifrån perspektiven mångfald och social rättvisa.  
 • Inom kursen används olika redskap, material, tekniker och uttryckssätt.  

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Eisner, E. (2009). Reimagining Schools. Routledge.
 • Forsman, A.-C. (2006). Bildernas bok: handbok för bildkonstundervisningen i grundskolan. Helsingfors: Schildts. 

 • Kallio-Tavin, M. & Pullinen, J. (2015). Conversations on Finnish Art Education. Helsinki:Aalto Arts.
 • Noble, E. & Roxhage, A-S. (2009). Se mer! Samtidskonst och lärande. Helsinki:Aalto Arts.
 • Räsänen, M. (2015). Visuaalisen kulttuurin monilukukirja. Helsinki: Aalto Arts.
 • Samt aktuella rapporter och vetenskaplig publikationer inom området. 

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Multimodal dokumentation, studiebesök (till exempel till konstmuseer)


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Portfolio, presentation. Bedömning enligt skalan 0-5.  


17. Opetuskieli

svenska

 

 

Gymnastikens didaktik 5 sp

Liikunnan didaktiikka

Physical education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK4210

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Hannah Kaihovirta


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kan redogöra för en etiskt och pedagogiskt förverkligad skolgymnastik där fysisk-mototirsk aktivitet, kroppskännedom, jämlikhet och samhörighet betonas. 
 • kunna stödja elevens fysiska, sociala och psykiska utveckling och välmående genom en mångsidig och pedagogiskt förankrad gymnastikundervisning 
 • kunna förhålla sig kritiskt till betydelser som förknippas med idrott 
 •  kunna stöda elevens fysisk-motoriska utveckling och utvecklandet av en positiv kroppsuppfattning 
 • kunna identifiera särskilda behov och förutsättningar för fysisk aktivitet 
 • kunna fungera pedagogiskt och främja fysisk och psykisk trygghet i olika idrottsliga miljöer 
 • kunna reflektera kring kunskapsområdena hälsa och motoriskt lärande mot bakgrund av olika elevers olika förutsättningar, och mot bakgrund av genus, klass och etnicitet. 

10. Opintojakson toteutus

Undervisningen innehåller föreläsningar som även inkluderar expertföreläsningar, grupparbeten och praktiska uppgifter i anknytning till fysisk aktivitet. Undervisningsaktiviteterna sker i idrottshallar, i simhall och ute i naturen.  

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Under studieavsnittet behandlas ämnets historiska, ideologiska och teoretiska utgångspunkter, ämnesdidaktiska principer, fysisk-motorisk aktivitet och kroppskännedom samt betydelsen av jämlikhet, social rättvisa och samhörighet i skolgymnastiken.

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Grahn, K. (2008). Flickor och pojkar i idrottens läromedel: konstruktioner av genus i ungdomstränarutbildningen. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet (i urval enligt lärares anvisningar) 
 • Jaakkola, T., Liukkonen, J., & Sääkslahti, A. (2013). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS- kustannus. 
 • https://www.canadianscholars.ca/books/social-justice-in-physical-education
 • 2-3 aktuella vetenskapliga artiklar.  

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

 

Grupparbeten och praktiska uppgifter i anknytning till fysisk aktivitet. 


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

 

Portfolio. Bedömning enligt skalan 0-5. 


17. Opetuskieli


svenska

 

 

Slöjdens didaktik 5 sp

Käsityön didaktiikka

Sloyd education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK4211

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

 


7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Universitetslektor Hannah Kaihovirta


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Efter avslutad kurs ska studenten

 • förstå målsättningen med läroämnet slöjd i klass 1–6 och synliggöra läroplanens mål, inklusive helhetsskapande undervisning
 • kunna planera, genomföra och bedöma lärandet i slöjd med beaktande av mångfald och för att främja hållbar utveckling
 • förstå arbetsprocessen för slöjdens hantverk som en helhet, inklusive arbetstrygghet
 • kunna använda olika metoder, material och verktyg i undervisningen av läroämnet i både textil- och teknisk slöjd
 • kunna reflektera kring slöjdens betydelse för elevens utveckling av självtillit och självkänsla och förstå hantverk som en del av kulturarvet
 • kunna bedöma material och arbetssätt och relatera dessa till estetiska, ekologiska, sociala och etiska hållbara lösningar


10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar, övningar samt skriftligt arbete. Kursen genomförs i samarbete med de övriga kurserna inom de estetiska ämnenas didaktik.  

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

 

13. Opintojakson sisältö

Kursen innehåller planering enligt läroplanen för ämnet slöjd. Under kursen behandlas lärandet i slöjdprocessen samt undervisningens förberedelse och genomförande i ämnet. Under kursen bekantar sig studenterna med olika visuella, materiella och tekniska lösningar och framställningsmetoder och hur dessa kan användas i undervisning i textil- och teknisk slöjd ur perspektiv som omfattar hållbarhet, elevens livsmiljö, det lokala kulturarvet, olika gruppers kulturarv samt skolans kulturella mångfald.

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 • Mäkelä, E. (2011). Slöjd som berättelse – om skolungdom och estetiska perspektiv. (Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 41). Umeå: Print & Media, Umeå Universitet.
 • Hartvik, J. (2014). Det planlagda och det som visar sig: klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd. Åbo Akademi (Diss). Valda delar.
 • 1–2 aktuella vetenskapliga artiklar

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Övningar i både textil och teknisk slöjd.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Portfolio. Bedömning enligt skalan 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

 

Musikens didaktik 5 sp

Musiikin didaktiikka

Music education


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK4212

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


 Kursen är obligatorisk för klasslärarstudenter


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-EQF-nivå 6
Ämnen och ämneshelheter i grundläggande utbildning. Behörighetsgivande studier.


5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Studenterna rekommenderas avlägga kursen under det andra studieåret


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella
7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 sp


8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Hannah Kaihovirta


9. Opintojakson osaamistavoitteet

 

Efter avslutad kurs ska studenten 

 • kunna reflektera över musikens roll i samhället och se olika möjligheter som musikämnet erbjuder i relation till ämnesöverskridande verksamhet. 
 • kunna leda musikalisk verksamhet i skolan och anpassa verksamheten till olika situationer och sammanhang.
 • kunna förstå och ta i beaktande elevens musikalisk tänkande och utveckling i sin undervisning.

 • kunna se musikundervisningen möjligast brett i ljuset av elevernas identitetsutveckling, samhällets kulturella mångfald och elever med särskilda behov. 
 • kunna skapa pedagogiskt mångsidiga och flexibla studiehelheter i musik, som möjliggör olika arbetssätt, socialt sampel, gemensamt musicerande och andra gemensamma musikaktiviteter i musikundervisningen

 

10. Opintojakso toteutus

Föreläsningar och övningar.

 Kursen genomförs i samarbete med de övriga kurserna inom de estetiska ämnenas didaktik.  

 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot13. Opintojakson sisältö

Under kursen fördjupar sig studenten i den grundläggande musikundervisningens målsättningar och arbetssätt. Till detta hör kunskap om musikens grundelement och hur de kan tillämpas i undervisning, musiklyssnande, olika perspektiv på sång, instrumenthantering och musicerande i grupp samt förutsättningar för musikalisk kreativitet.

 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Obligatorisk litteratur

 

 • Kempe, A.-L., & West, T. (2010). Design för lärande i musik. Stockholm: Norstedt.

ELLER

 • Fagius, G. (2007). Barn och sång: om rösten, sångerna och vägen dit. Lund: Studentlitteratur. 
 • Juntunen, M.-L., Nikkanen, H., & Westerlund, H. (toim.) (2013). Musiikkikasvattaja - Kohti reflektiivistä käytäntöä. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Jordan-Kilkki, P. Kauppinen, E. & Viitasalo-Korolainen, E. (2012). Musiikkipedagogin käsikirja. Vuorovaikutus ja kohtaaminen musiikinopetuksessa. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat 2012:12. Juvenes Print- Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.

OCH

2-4 aktuella vetenskapliga artiklar

 

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Studiebesök.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Portfolio och tentamen. Bedömning enligt skalan 0-5.


17. Opetuskieli

svenska

 

valbara studier 30 sp

 

 

 

 

 

 • No labels