Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op

Akateemiset tekstitaidot (suomi) 2 op

Akademiskt skrivande (finska) 

Academic Writing (Finnish) 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK-AKTE2OP

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Koulusivistyskieli suomi: Akateemiset tekstitaidot (kasvatustieteellinen tiedekunta)

Skolutbildningsspråk svenska: Akademiskt skrivande (Språkcentrum)

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suoritetaan ennen kandidaatin tutkielman tekemistä tai viimeistään sen aikana oman opintosuunnan opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opinnoissa ja työelämässä tarvittavia äidinkielisen (suomi) kirjoittamisen taitoja. Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisten tekstien yleiset ominaispiirteet ja käytänteet,
 • osaa referoida, kommentoida ja argumentoida,
 • hallitsee lähteiden käytön,
 • osaa muokata tekstejään kirjoitusprosessin eri vaiheissa,
 • osaa ottaa lukijan huomioon ja vaikuttaa kirjoittamansa tekstin ymmärrettävyyteen,
 • osaa soveltaa oppimaansa opiskeluteksteihin, tutkimuskirjoittamiseen ja työelämän kirjoitusviestintään.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 54 tuntia, josta lähiopetuksen osuus on 16 tuntia.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat

 • tieteellisen tekstin ominaispiirteet,
 • työelämän kirjoittaminen,
 • referointi, kommentointi ja argumentointi,
 • lähteiden käyttö,
 • kirjoitusprosessin vaiheet, kirjoittamista tukevat työtavat, vertaispalautetyöskentely,
 • tekstin kommunikoivuus ja sujuvuus,
 • keskeiset kielenhuollon normit, kielioppaat kirjoittamisen tukena.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007/2012). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro.
 • Lisäksi erikseen sovittava kirjallisuus.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssisuorituksessa edellytetään annettujen tehtävien suorittamista ja aktiivista kurssityöskentelyä. Kurssisuorituksen arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä harjoitustyöhön tai muuhun vastuuopettajan vahvistaman suoritustapaan.

Opintojakso arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-

Akademiskt skrivande 2 sp

Studieavsnittets kod

Studieavsnittets valfrihet

Skolutbildningsspråk svenska: Akademiskt skrivande (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Det rekommenderas att kursen avläggs när studenterna skriver sin kandidatavhandling eller strax innan. Studieavsnittet kan dock avläggas tidigast på våren under det första studieåret. De olika kandidatprogrammen kan ge noggrannare information om när studieavsnittet bör avläggas.

Ordnandet av studieavsnitt

Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

2 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

Studieavsnittets kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas skriftliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till kriterierna för en vetenskaplig text
 • kunna argumentera, referera och kommentera i vetenskaplig text
 • kunna använda källor
 • kunna omarbeta texter i olika skeden av skrivprocessen, och ge kamratrespons
 • kunna skriva för och ta ansvar för textens mottagare samt skapa flyt i texten
 • kunna tillämpa det som han eller hon lärt sig inom studierna och på texter i arbetslivet.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 54 timmar, varav 20 timmar kontaktundervisning. Om studieavsnittet genomförs som flerformsundervisning, eller som en s.k. SKIS-kurs, är relationen mellan kontaktundervisningen och den egna arbetsmängden annorlunda, se http://www.plotti.fi/skis).

 Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Kursinnehåll:

 • den vetenskapliga textens struktur och egenskaper
 • skrivande inom arbetslivet
 • att referera, kommentera och argumentera
 • hantering av källor
 • processkrivning, arbetsformer som stöder skrivande, kamratrespons
 • textens flyt
 • språkliga normer i vetenskaplig text, användning av skrivguider som stöd för skrivandet.

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

 • Booth, Wayne C. m.fl. 2004. Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt. Studentlitteratur.
 • Svenska skrivregler. 2008. Skrifter utgivna av svenska språknämnden. Stockholm.
 • Svinhufvud, Kimmo. 2007. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen.
 • Strömqvist, Siv. 2105. Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet.

Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

 

Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 op

Talkommunikation och social kompetens (finska) 

Communication and Interpersonal Skills (Finnish)

2. Opintojakson tunniste

KK-PUVU1OP

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Koulusivistyskieli suomi: Puheviestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (Kielikeskus) tai koulutusohjelman oma opintojakso

Skolutbildningsspråk svenska: Retorik och kommunikation (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso on hyvä ajoittaa sellaiseen opintojen vaiheeseen, jossa se parhaiten tukee omiin opintoihin liittyviä puheviestintätehtäviä (alustukset, esitelmät, puheenvuorot, ryhmätyöskentely jne.).

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kevät- ja syyslukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on akateemisen asiantuntijan äidinkielisen (suomi) puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • suunnitella ja arvioida viestintää ja vuorovaikutusta,
 • toimia asiantuntevasti oman tieteen- ja ammattialansa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa,
 • hyödyntää saamaansa palautetta oman osaamisensa kehittämisessä,
 • tukea muiden opiskelijoiden oppimista palautteen avulla.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson kokonaistyömäärä on 27 tuntia. Lähiopetuksen ja muun työskentelyn määrä vaihtelee opintojakson toteutustavan mukaan.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi

 • suhdekeskeisyys vuorovaikutuksessa,
 • esiintymistaito ja seminaarikeskustelutaidot,
 • ryhmä- ja yhteistyötaidot,
 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen,
 • kuunteleminen ja argumentointi,
 • äänenkäyttö.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Sovitaan erikseen.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

Opiskelija osallistuu aktiivisesti yhteiseen oppimisprosessiin ja voi hyödyntää siinä oman alansa kehittyvää asiantuntemusta. Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja tuetaan erilaisia opiskelutapoja.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Kielikeskuksen opintojaksot ja kokeet arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-


Retorik och kommunikation 1 sp

Studieavsnittets kod

 

Studieavsnittets valfrihet

Skolutbildningsspråk svenska: Retorik och kommunikation (Språkcentrum) eller utbildningsprogrammets eget studieavsnitt

Studieavsnittets nivå

Lägre högskoleexamen

Rekommenderad tidpunkt för genomförande av studieavsnittet

Studieavsnittet avläggs under första eller andra studieåret.

Ordnandet av studieavsnitt

Studieavsnittet kan avläggas både på höst- och vårterminen.

Studieavsnittets omfattning i studiepoäng

1 sp

Ansvarig lärare för studieavsnittet

Kielipalvelujen johtaja Seija Korhonen

Studieavsnittets kunskapsmål

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
 • kunna tillämpa argumentationsteknik
 • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
 • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

Studieavsnittets form

Studieavsnittet består av 27 timmar. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Studieavsnittet kräver 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs.

Tidigare studier eller kunskaper

-

Rekommenderade valfria studier

-

Studieavsnittets innehåll

Det centrala innehållet i studieavsnittet är:

 • grunderna i den klassiska retoriken
 • argumentation
 • tal- och presentationsteknik
 • talstruktur
 • olika typer av kommunikation.

Rekommenderad eller obligatorisk litteratur

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

Bedömningsmetoder och kriterier samt bedömningsskala

Studenternas kunskaper utvärderas utifrån de lärandemål som satts upp för studieavsnittet.

Studieavsnitten vid Språkcentrum utvärderas med vitsorden godkänd och underkänd.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är svenska.

Vieras kieli 4 op

Vastuu: Kielikeskus

Viestintä ja kieliosaaminen -kokonaisuus

Toinen kotimainen kieli 3 op

Vastuu: Kielikeskus

Viestintä ja kieliosaaminen -kokonaisuus

Opiskelijan digitaidot: orientaatio 2 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

DIGI-000A

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opiskelun alettua, orientaatiojakson tai I periodin, viimeistään II periodin aikana.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino

9. Opintojakson osaamistavoitteet

 • Tietokoneen käytön perusteet: Opiskelija osaa käyttää tietokonetta, sen oheislaitteita ja hallitsee tiedostojen sekä hakemistojen käytön. Lisäksi hän selviytyy yleisimmistä tietoteknisistä ongelmatilanteista, hallitsee Internetin käytön perusteet ja tuntee verkko-etiketin perusteet.
 • Helsingin yliopiston tietotekninen ympäristö: Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti HY:n tietoteknistä ympäristöä ja sen palveluita. Lisäksi opiskelija tietää, millä HY:n tarjoamilla verkko-opiskelun palveluilla hän voi edistää opiskeluaan.
 • Tiedonhankinta: Opiskelija osaa käyttää HY:n kirjastojen palveluita ja hakea tietoa eri lähteistä. Hän tuntee erilaisia hakutekniikoita, joiden avulla voi tehostaa työskentelyään. Lisäksi tekijänoikeuksiin liittyvät perusteet tulevat opiskelijalle tutuiksi.
 • Tietoturva ja tietosuoja: Opiskelija ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkitykseen opiskelun ja muun toiminnan kannalta. Lisäksi hän osaa vaikuttaa omaan tietoturvaansa tekemiensä valintojen kautta.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luvut 1, 2, 4 ja 5): http://blogs.helsinki.fi/tvt-ajokortti/

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

17. Opetuskieli

suomi, englanti

18. Lisätiedot

-

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot 1 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

DIGI-000B

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin ja se on pakollinen kaikille alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville. Opintojaksosta vastaa opetusteknologiapalvelut.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintojakso suoritetaan DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio -opintojakson suorittamisen jälkeen. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opintovuoden loppuun mennessä.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään vuosittain syys- ja kevätlukukaudella.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

1 op

8. Opintojakson vastaava opettaja

Verkko-opetuksen koordinaattori Päivi Heino

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakson suoritus perustuu verkosta löytyvään itseopiskelumateriaaliin. Opiskelija osoittaa opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen vaadittavat tiedot ja taidot näyttökokeessa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Pakollinen edeltävä opintojakso: DIGI-000A Opiskelijan digitaidot: orientaatio tai vastaava opintojakso muissa koulutusohjelmissa (DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A).

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu tiedon muokkaamisen ja esittämisen perusteisiin.

 14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Näyttökokeessa suoritettava opintojakson itseopiskelumateriaali (luku 3): http://blogs.helsinki.fi/tvt-ajokortti/

15. Oppimista tukevat aktiviteetit

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää vähintään 70 % kokeen maksimipistemäärästä.

17. Opetuskieli

suomi, englanti

18. Lisätiedot

-

Kypsyysnäyte

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Opintosuuntakohtaiset koodit.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Kypsyysnäyte suoritetaan kandidaatin tutkielman yhteydessä.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

Kypsyysnäytteestä ei anneta erillisiä opintopisteitä.

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopisto-opettaja Riitta Juvonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Suorittamalla kypsyysnäytteen koulusivistyksensä kielellä opiskelija osoittaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaisen erinomaisen kielitaidon.

10. Opintojakson toteutus

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kypsyysnäyte kirjoitetaan kandiohjelmissa äidinkielen tai vastaavien opintojen jälkeen.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Kypsyysnäyte on suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu opinnäytteen alaan liittyvä tieteellinen kirjallinen teksti.

Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai saanut koulusivistyksensä ulkomailla, kirjoittaa kypsyysnäytteensä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kypsyysnäytteen hyväksyy suomea tai ruotsia taitava tehtävään nimetty opettaja.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

-

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-


Draama opettaja-oppilas -vuorovaikutuksen tukena 2 op

lisätään käännökset

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK021

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan, luokanopettajan ja kotitalousopettajan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on ensimmäinen opintovuosi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Tapio Toivanen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

 • draamaopetuksen teoreettisia perusteita,
 • kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen merkityksen avoimissa oppiympäristöissä toimiessaan.

Opiskelija osaa

 • jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin,
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuorovaikutustilanteita.

10. Opintojakson suoritustapa

Harjoitustyö ja sen kirjallinen osio.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • perehdytään teoreettisesti ja ryhmämuotoisen toiminnan avulla kouluopetukseen soveltuviin draaman työtapoihin ja toimintamuotoihin,
 • harjoitellaan opettajan vuorovaikutuksellisten valmiuksien omaksumista ja reflektoimista draamaopetuksessa.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 • Toivanen, T. (2015). Lentoon! Draama ja teatteri koulussa (uusittu painos, soveltuvin osin). Helsinki: Sanoma Pro.
 • Ajankohtaisia artikkeleita opettajan ilmoituksen mukaan maks. 20 s.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuvaan kirjalliseen pari- tai pienryhmätehtävään, joka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-


Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK200

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintokokonaisuuden taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintokokonaisuus suoritetaan erityispedagogiikan opintosuunnan ensimmäisenä opiskeluvuotena.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuuden opintoja järjestetään kaikissa periodeissa.

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

25 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Minna Saarinen

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op

Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op

Tuen tarve 5 op

Oppimisen haasteet 5 op

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona arviointi asteikolla 0-5. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

14. Opetuskieli

suomi

 

 

Erityispedagogiikan peruskurssi

Grundkurs i spesialpedagogik

Introduction to Finnish special education

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK201

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Heti opintojen aluksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Syyslukukausi, I periodi.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Minna Saarinen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet
 • on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen
 • hahmottaa erityiskasvatuksen historialliset vaiheet
 • tuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta
 • on tutustunut lukemisvaikeuksiin ja tarkkavaisuuden ongelmiin
 • tuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet

10. Opintojakson toteutus

Luento-opetus, opintokäynnit (4 kpl) + lakitehtävä + luentotentti + kirjatentti

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojakso sisältää

 • erityispedagogiikan ja -kasvatuksen historiaa
 • Suomen erityisopetusjärjestelmän kuvauksen
 • opintokäynnit erityispedagogisiin kohteisiin
 • koulu-, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, UY., Savolainen H. & Vehmas S. (2009,  tai uudempi). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s tai 231 s. 

Koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö. FINLEX-tietokanta, (http://www.finlex.fi/fi/laki/)

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kirjallisuus ja luennot tentitään ja arvioidaan asteikolla 0–5; kirja tentitään monivalintatenttinä ja luennot muunlaisena tenttinä, molemmat oppimisympäristö Moodlessa. Opintokäynnit raportoidaan lyhyesti ja lakitehtävät arvioidaan (hylätty–hyväksytty) oppimisympäristö Moodlessa.

17. Opetuskieli

suomi

Syrjäytyminen ja mielenterveys

Utslagning och mental hälsa

Marginalization and mental health 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK202

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Ensimmäisenä opiskeluvuotena.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Koko lukuvuosi. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti milloin vain.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Minna Saarinen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit
 • ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä
 • on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun
 • ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat, koulukiusaaminen ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä

10. Opintojakson toteutus

Luento-opetus luentotallenteina ja kirjallisuus sekä omatoiminen työskentely. Jakso toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään 

 • lasten- ja nuorisopsykiatriaa
 • koulukiusaamista
 • kriminologian perusteita
 • yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa syrjäytymiseen

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H, Laukkanen, E. ym. (toim.) (2016). Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, n. 600 s. s. 61–112, s. 194–425 ja s. 469–481. Kirja on saatavissa e-kirjana.
Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. (2. uud. painos). PS-kustannus. 165 s.
Haapasalo, J. (2008). Kriminaalipsykologia. PS-kustannus. s. 15–95 ja s. 177–194
Reivinen & Vähäkylä (toim.) (2013). Ketä kiinnostaa – lasten ja nuorten syrjäytyminen. Gaudeamus, s. 7–134 ja s. 226–254.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Oppimistehtävä (hylätty–hyväksytty), kaksi tenttiä (0–5). Opintojakson arvosana muodostuu kahden yksilötentin arvosanan keskiarvon perusteella arviointiasteikolla 0-5.

17. Opetuskieli

suomi

Tuen tarve

Behov av stöd

Special education needs

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK203

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Ensimmäinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti milloin tahansa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Minna Saarinen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten sosiaalityö, päiväkoti ja koulu voivat tukea tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria.

10. Opintojakson toteutus

Suoritetaan tenttinä oppimisympäristö Moodlessa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • tuen tarpeen kirjoa koulussa
 • päivähoitoa lasten ja vanhempien tukena
 • lastensuojelua tuen tarjoajana

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Jahnukainen M. (toim.) (2012). Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (pois lukien Oppimisvaikeudet s. 299–332 ja Perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyö, s. 373-404) 340 s.

Määttä, P. & Rantala, A. (2016.) Tavallisen erityinen lapsi. Onnistuneen yhteistyön arvoitusta ratkomassa. Jyväskylä: PS-kustannus. 2. uud. painos. 312 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Takala, M. (toim.). (2016). Erityispedagogiikka ja kouluikä. Toinen painos. Gaudeamus. 216 s. Kirja saatavana e-kirjana.

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen A. (2010). Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus. 224 s.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

17. Opetuskieli

suomi

Oppimisen haasteet

Svårigheter i inlärning

Learning disabilities

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK204

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Ensimmäinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti milloin tahansa. 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjon
 • tuntee kielellisen erityishäiriön, matematiikan oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin
 • tuntee joko autismiin, kehitysvammaisuuteen tai kuuloon liittyvät oppimisvaikeudet

10. Opintojakson toteutus

Opintojakso suoritetaan yhdellä laajalla tai useammalla suppeammalla opettajan ohjeistamalla kirjallisella tehtävällä (yhteensä n. 20 sivua), joissa edellytetään tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä (mm. lähdeviitteet ja -luettelo). 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • kielellistä erityisvaikeutta
 • matematiikan oppimisvaikeuksia
 • tarkkaavaisuusongelmia
 • lukemisen vaikeuksia
 • autismia, kehitysvammaisuutta tai kuulovammaisuutta/kuurous

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Aro, M., Aro, T., Koponen, T., & Viholainen, H. (2012). Oppimisvaikeudet. Teoksessa M. Jahnukainen (toim.), Lasten erityishuolto ja opetus Suomessa (299–332). Tampere: Vastapaino

Kucian, K. & von Aster, M. (2014). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174, 1–13

Launonen, K. (2007). Vuorovaikutus – kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Kehitysvammaliitto. 176 s.

Peltomaa, K. (2014). ”Opinkohan mä lukemaan?” Lukivaikeuksien tunnistaminen ja kuntouttaminen alkuopetusvaiheessa. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 487, s. 11–43.

Räsänen, P. (2012). Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim, 128(11), 1168–1177

Siiskonen, T. (2010). Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä Studies in Education and Social Sciences 386. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (s.11–69 eli luvut 1.1.–1.5)


Toinen seuraavista:
Dufva, V. & Koivunen, M. (toim.) (2012). ADHD: diagnosointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus. 293 s., soveltuvin osin
tai
Parker, H. C. (2005). The ADHD handbook for schools: effective strategies for identifying and teaching students with attention-deficit/hyperactivity disorder. E-kirja, 260 s., soveltuvin osin.

Yksi seuraavista:
Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS-kustannus. 445 s. tai
Kaski, M., Manninen, A. & Pihko, H. (toim.) (2009). Kehitysvammaisuus. WSOY 378 s.
tai
Takala, M. & Lehtomäki, E. (toim.) (2002). Kieli, kuulo ja oppiminen. Finnlectura. 289 s.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

17. Opetuskieli

suomi

 

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op 

Orientering till pedagogisk forskning

Orientation to Research Work in Education    

2. Opintojakson tunniste (koodi) 

EDUK001

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus 

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe 

Opintojakso suoritetaan ensimmäisen opintovuoden aikana.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella 

Opintojakso järjestetään koulutusohjelman opiskelijoille ensimmäisen opintovuoden I periodissa. 

Studieasnittet ordnas enligt studiestigen.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä   

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja 

Yliopistonlehtori Leila Pehkonen

Forskardoktor Pia Mikander

Lisäksi opintojaksolle osallistuu nimikkotutkijoita (kokeneet ja uudet) tiedekunnan eri painoaloilta.

9. Opintojakson osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.    

10. Opintojakson toteutus

Opintojakso koostuu luento-opetuksesta, siihen nivoutuvasta nimikkotutkijatyöskentelystä, ryhmätyöstä ja ryhmässä toteutettavista kirjallisista tehtävistä. Luennoille ja nimikkotutkijatyöskentelyyn sekä ryhmätyöhön osallistuminen on pakollista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.     

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot 

-

13. Opintojakson sisältö 

Opintojaksolla

 • tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä,
 • tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
 • tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
 • perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (osin, opintojaksosta vastaava opettaja osoittaa) 
  TAI
 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur.

Suositeltava kirjallisuus:

 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 •  Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere. 
 • Opettajan ja nimikkotutkijoiden osoittama oheismateriaali tai mahdollinen eriytyvä materiaali / Annat material enligt forskarnas och föreläsarnas anvisningar

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Ryhmätyöskentely auttaa opiskelijoita omaksumaan opintojakson keskeisiä teemoja yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden tutkimuksellisen kiinnostuksen ja nimikkotutkijan mukaan rakentuvissa pienryhmissä päästään keskustelemaan erilaisista näkemyksistä. Opiskelijat harjaantuvat yhteiseen tiedonmuodostukseen. 

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko   

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin. Arviointi perustuu opintojakson aikana pienryhmissä laadittuihin  oppimistehtäviin, yhteisöllisesti kirjoitettuihin blogiteksteihin sekä tutkijatenttiin.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens deltagande i gruppövningar och genomförda gruppuppgifter samt individuella skriftliga arbeten. 

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

 

ErItyispedagogiikan aineopinnot 40 op

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK210

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Opintokokonaisuus on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille.

4. Opintokokonaisuuden taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintokokonaisuus suoritetaan erityispedagogiikan opintosuunnan toisena ja/tai kolmantena opiskeluvuotena.

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuuden opintoja järjestetään kaikissa periodeissa.

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

40 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Minna Saarinen

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Erityispedagogiikan perusopinnot

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Käyttäytymisen haasteet 5 op

Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op

Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op

Aivot ja oppiminen 5 op

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona arviointi asteikolla 0–5. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

14. Opetuskieli

suomi

 

Käyttäytymisen haasteet

Beteendets utmaningar

Challenges in behaviour 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK211

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Toinen opiskeluvuosi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

I periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Eira Suhonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin
 • osaa ottaa opetuksessaan oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaansa
 • perehtyy erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenee sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä
 • osaa kehittää oppimateriaalia ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä

10. Opintojakson toteutus

Hyväksytty suoritus edellyttää opetukseen osallistumista sekä luentoihin ja kolmeen kirjaan tai artikkeliin perustuvan tentin suorittamista. Reducing Behaviour Problems on pakollinen teos, jonka lisäksi tentitään joko 1) Clough ym. sekä Uusitalo-Malmivaara (toim.) tai Seligman ym., 2) Kazdin tai 3) kaksi luennoitsijan ilmoittamaa artikkelia.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • haasteellisen käyttäytymisen ilmenemismuotoja ja syitä eri ympäristöissä
 • positiivisen pedagogiikan periaatteita ja oppilaan vahvuuksien tunnistamista
 • oppilaan vahvuuksista lähteviä pedagogisia ratkaisuja
 • erilaisia interventioita, joilla vahvistetaan lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Algozzine, R. F., Daunic, A., & Smith, S. W. (2010). Preventing problem behaviors: Schoolwide programs and classroom practices. Thousand Oaks: Corwin Press. 248 s.
Clough, P., Garner, P., Pardeck, J.T., & Yuen, F.K.O. (toim.) (2005). Handbook of emotional & behavioural difficulties. Osat I ja III, sivut 1–102 ja 223–369. London: Sage. 247 s.
Kazdin, A. E. (2013). Behavior modification in applied settings. 5th, 6th, or 7th edition. Long Grave: Waveland Press. 465 s.
Reducing behavior problems in the elementary school classroom, IES practice guide, What works clearinghouse. 87 s. http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/practiceguides/behavior_pg_092308.pdf
Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009, May 27). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.
Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

17. Opetuskieli

suomi

Luki-taidot ja -vaikeudet

Läskunskaper och -svårigheter

Reading skills and reading difficulties

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK212

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Toinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

I periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Ritva Ketonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja luki-vaikeutta ennustavista tekijöistä
 • oppii arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta sekä sujuvuutta
 • oppii miten luetun ymmärtämistä kehitetään ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella
 • on perehtynyt luki-vaikeuden ja tekstinymmärtämisvaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin
 • osaa tukea lukemisen motivaatiota

10. Opintojakson toteutus

Hyväksytty suoritus edellyttää opetukseen osallistumista ja luentoihin ja/tai kirjallisuuteen perustuvan kuulustelun tai esseen suorittamista. 

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksia
 • lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen menetelmiä erityispedagogisesta näkökulmasta
 • lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitystä, valmiuksien ja vaikeuksien arviointia ja taitojen tukemista

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Teos Takala & Kontu (toim.) on pakollinen, jonka lisäksi suoritetaan jokin toinen (yksi teos valinnan mukaan) kirjallisuuslistan teoksista.

Takala, M., & Kontu, E. (2006). Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Palmenia-sarja. Helsinki: Yliopistopaino. 250 s. (uusin painos)
Kamhi, A., & Catts, H. (2012). Language and reading disabilities.3rd edition. Boston: Pearson. Luvut 1-4; 6-7.
Ketonen, R. (2010). Dysleksiariski oppimisen haasteena: fonologisen tietoisuuden interventio ja lukemaan oppiminen. Jyväskylä studies in education, psychology and social research. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41018
Uusitalo-Malmivaara, L. (2009). Lukemisen vaikeuden kuntoutus ensiluokkalaisilla: kolme pedagogista interventiota. Tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos 303. Helsinki: Helsingin yliopisto. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/20042/lukemise.pdf?sequence=1
1-3 artikkelia opintojakson opettajan valinnan mukaan.

Oheiskirjallisuus:
Psykologia 2-3/2011. Teemanumero: Lukivaikeus, sivut 86-157. 71 s.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu tentistä, jossa suoritetaan luennot sekä kirjallisuus. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

17. Opetuskieli

suomi

Matemaattiset oppimisvaikeudet

Matematisk Inlärningssvårigheter

Mathematical learning difficulties

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK213

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Toinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Syyslukukausi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tarkentuu myöhemmin.

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • oppii ymmärtämään matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta
 • syventää osaamistaan matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät)

10. Opintojakson toteutus

Hyväksytty suoritus edellyttää luentoihin ja kirjallisuuteen perustuvan kirjallisuuskuulustelun ja opintojaksolla annettavien omatoimisten tehtävien suorittamista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä
 • keskiössä on ymmärtää matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyviä taustatekijöitä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristön vaikutus).
 • matemaattisiin oppimisvaikeuksiin liittyviä arviointimenetelmiä ja interventiotutkimusta

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Vaihtoehto 1:
Berch, D., & Mazzocco, M.M.M (toim.) (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Baltimore, Paul H. Brookes. 441 s.
JA
Chinn, S. (toim.) (2015). The Routledge international handbook of dyscalculia and mathematical learning difficulties. London: Routledge. 419 s.


Vaihtoehto 2:
Gersten, R., & Newman-Gonchar, R. (toim.) (2011). Understanding RTI in mathematics: Proven methods and applications. Baltimore, Paul H. Brookes. 219 s.
JA
Henry, L. (2012). The development of working memory in children. Los Angeles: Sage. 384 s.

Vaihtoehto 3:
Price, G.R., & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, causes and treatments. Numeracy, 6(1), 1-16.
Jordan, N., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and individual differences, 20(2), 82-88.
LeFevre, J-A., Berrigan, L., Vendetti, C., Kamawar, D., Bisanz, J., Skwarchuk, S-L., & Smith-Chant, B. L. (2013). The role of executive attention in acquisition of mathematical skills for children in grades 2 through 4. Journal of experimental child psychology, 114(2), 243-261.
Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2013). Learning difficulties, academic well-being and educational dropout: A person-centered approach. Learning and individual differences, 31, 1-10.
Toll, S. W.M., & Van Luit, J.E.H. (2012). Early numeracy intervention for low-performing kindergartners. Journal of early intervention, 34(4), 243-264.
Gersten, R., Beckmann, S., Clarke, B., Foegen, A., Marsh, L., Star, J. R., & Witzel, B. (2009). Assisting students struggling with mathematics: Response to Intervention (RtI) for elementary and middle schools (NCEE 2009-4060). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from http://ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/practiceguides/.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. 

17. Opetuskieli

suomi


Aivot ja oppiminen


2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK214

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijoille ja erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville. Valinnainen muille koulutusohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Erityispedagogiikan opintosuunnan opiskelijat: ensimmäinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

III periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi 

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
 • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
 • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
 • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
 • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

10. Opintojakson toteutus

Luennot. Luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva tentti.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään

 • aivojen toiminnan perusperiaatteita
 • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
 • aivojen muovautuvuuden tukemista
 • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
 • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.

Huotilainen, M. & Peltonen, L. (2017). Tunne aivosi. Otava.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

17. Opetuskieli

suomi

 

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvalitativa forskningsmetoder I

Qualitative Research Methods I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK002

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintopolun mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Jaana Pesonen

Professori Mirjam Kalland (ruotsinkielinen toteutus)

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Opiskelija perehtyy laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja harjoittelee laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysiä ja tulkintaa sekä arviointia eli mitä tulikaan tehdyksi. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla. 

10. Opintojakson toteutus

Luennot, harjoitusryhmät ja tutkimusryhmät. 

 Opintojakson tarkoitus on innostaa opiskelijoita laadullisen tutkimuksen soveltamiseen. Opintojaksolla perehdytään laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin kuten tietoon ja tiedon muodostukseen, aineistoon ja analyysiin, kirjoittamiseen, etiikkaan, poliittisuuteen ja yhteiskunnallisuuteen. 

Harjoitusryhmissä harjoitellaan tutkimusryhmässä toimimista. Tutkimusryhmässä keskustellaan, kirjoitetaan, luetaan ja viedään pienimuotoinen tutkimusprosessi läpi.  

Opintojakson toteutus voi vaihdella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavat opinnot: kasvatustieteen perusopinnot ja Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee laadullisia lähestymistapoja ja niitä yhdistäviä keskeisiä teemoja ja osaa soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus 

Pakollinen kirjallisuus: 

 • Denzin N.K. & Lincoln Y.S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. (Sage Handbooks) 4th Edition, Sage Publications.

Suositeltava kirjallisuus:

 •  Opintojaksosta vastaavat opettajat osoittavat suositeltavan lisäkirjallisuuden.


Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur

Obligatorisk litteratur:

 • Fejes, A. & Thornberg, R. (2015). Handbok i kvalitativ analys (andra upplagan). Stockholm: Liber.
 • Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Ahrne, G. & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber.
 • Johansson, B. & Karlsson, M. A. (red.). (2013). Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennot, kirjoittaminen, lukeminen ja ryhmäkeskustelut, tutkimusryhmässä työskentely.

Suoritus kulminoituu reflektiiviseen tutkimuspäiväkirjaan, jossa on kaksi osiota, luentoja koskeva tieteellinen essee sekä tutkimusryhmässä laadittu tutkimusprosessin tarkastelu. 


På svenska: Studieavsnittet ordnas i form av föreläsningar. Individuella och/eller grupparbeten stöder studentens lärande.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja kirjalliseen loppuraporttiin asteikolla 0–5.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens genomförda och godkända skriftliga arbeten och deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvantitativa forskningsmetoder I

 Quantitative Research Methods I

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK003

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintopolun mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Apulaisprofessori Risto Hotulainen

Yliopistonlehtori Reijo Byman

På svenska: Universitetslektor Nina Santavirta

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilastollisen päätöksenteon perusteita. Hän osaa suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen ja tuntee aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Hän osaa kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset.

10. Opintojakson toteutus

Luennot, omatoiminen työskentely, harjoituksiin osallistuminen.

Opintojakson toteutus voi vaihdella.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kasvatustieteen perusopinnot sekä Kohti tutkivaa työtapaa -opintojakso.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy määrällisen tutkimuksen tekoon ja raportointiin. Hän perehtyy keskeisiin tilastollisiin analyysimenetelmiin ja tilastolliseen päättelyyn.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Uusintakuulustelun kirjallisuus

 

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (tredje upplagan). Malmö: Liber Förlag
 • Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. painos. Dubai: Oriental press, 31–130.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi muodostuu luentoihin ja harjoitustehtäviin perustuvasta lopputyöstä tai tentistä asteikolla 0–5. Suoritustavasta päättää kurssin opettaja.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studenten genomföra och godkända uppgifter samt deltagande i gruppövningar.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Kandidaatintutkielma (6 op) ja seminaari (4 op)

Kandidatavhandling och seminarium

Bachelor´s Thesis

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Opintosuuntakohtaiset koodit.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään sekä syyslukukaudella periodeissa I–II että kevätlukukaudella periodeissa III–IV.

Lastentarhaopettajan opintosuunnassa opintojakso järjestetään pääsääntöisesti kolmannen opintovuoden  I ja III periodeissa, sekä tutkintoaan nopeuttaville toisen vuoden III ja kolmannen vuoden I periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

Kandidaatintutkielma 6 op, seminaari 4 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Janne Varjo ja Elina Kontu

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa

 • asettaa tieteenalansa tutkimustehtävän,
 • jäsentää tutkimuskohdetta käsitteellisesti,
 • kasvatustieteellisen tutkimusaineiston hankinnan yleiset periaatteet,
 • tehdä tutkimusmenetelmällisiä valintoja perustellusti ja kriittisesti erityisesti omaa tutkielmaansa varten,
 • analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa,
 • laatia kirjallisen tutkimusraportin,
 • hallita tutkimusprosessia,
 • arvioida kasvatustieteellisiä tutkimuksia,
 • antaa rakentavaa suullista ja kirjallista palautetta muiden opiskelijoiden kanditutkielmista,
 • toimia hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaisesti.

10. Opintojakson toteutus

 • opintojaksoon sisältyy pakollista opiskelijan läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta, ohjausta, opiskelijan itsenäistä työskentelyä sekä opiskelijoiden vertaistyöskentelyä
 • opiskelija laatii kandidaatintutkielman kasvatustieteellisestä tutkimustehtävästä ja saa tutkielman tekemiseen ohjausta kandiseminaarin opettajalta, mahdolliselta tutkijaohjaajalta sekä seminaariryhmän opiskelijoilta
 • kandidaatintutkielma on yksilötyö
 • kandidaatintutkielma voi olla empiirinen tutkimus tai systemaattisesti toteutettu kirjallisuuskatsaus
 • opiskelija keskustelee tiedeyhteisössä omasta sekä toisten opiskelijoiden tutkielmista tutkimusprosessin eri vaiheissa.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kohti tutkivaa työtapaa täytyy olla suoritettuna seminaaria aloittaessa.
Akateemiset tekstitaidot, Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I ja Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I täytyvät olla suoritettuina tai meneillään seminaaria aloittaessa.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opiskelija tekee kandidaatin tutkielman ja osallistuu aktiivisesti seminaarityöskentelyyn.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Opiskelija hakee itse lähdemateriaalin aiheeseen liittyvästä uusimmasta tutkimuksesta

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012). Helsinki: TENK.http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
 • Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S., & Mäntynen, A. (2007). Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Strömqvist, S. (1999 eller nyare upplaga). Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Hallgren & Fallgren.
 • Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.

Rekommenderad litteratur:

 • Christensen, P., & Allison, J. (Red.). (2008). Research with children: Perspectives and practices (2a uppl.). New York: Routledge. Los Angeles: Sage. 
 • Greig, A., Taylor, J., & MacKay, T. (2013). Doing research with children: A practical guide (3e uppl.). Los Angeles: Sage. 
 • Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Seminaarityöskentely, tiedonhankinnan kurssit.

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5. Seminaarin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa ja annettujen tehtävien hyväksyttävää suorittamista.

Kandidaatintutkielman arvioinnissa käytetään tiedekunnan arviointilomaketta (https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY305856). Lomakkeessa on seitsemän arvioinnin kohteena olevaa asiaa osaamistavoitteiden suunnassa, jotka huomioidaan tutkielman arvosanaa määriteltäessä. Lopullinen arvosana ei välttämättä ole osien keskiarvo. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa aiheen vaikeusaste. Jos jokin osista arvioidaan arvosanalla 0, työ ei ole valmis tarkastukseen jätettäväksi.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

  

 

Opettajan Pedagogiset opinnot (opettajasuuntautuminen) 35 op

 

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK220


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Kasvatustieteiden kandiohjelma

Opintokokonaisuus on pakollinen opiskelijoille, joiden tutkintoon kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot.


4. Opintokokonaisuuden taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

perusopinnot


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintokokonaisuus aloitetaan opintosuunnan ensimmäisenä opiskeluvuotena.


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintokokonaisuuden opintoja järjestetään kaikissa periodeissa. Osa opintojaksoista järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

35 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

 


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op.) ovat osa opettajakelpoisuuden tuottavia opintoja ja ne sijoittuvat kasvatustieteiden opinto-ohjelmissa sekä kandiopintoihin (35 op) että maisteriopintoihin (25 op). Aineenopettajiksi opiskelevilla pedagogiset opinnot luetaan osaksi heidän tiedekuntansa maisteriopintoja.

Pedagogiset opinnot suoritettuaan opiskelijalla on opettajan työssä tarvittavien pedagogiset tietojen ja taitojen hyvät perusteet ja hän osaa

- tarkastella kasvatusta sen yhteiskunnallisessa kontekstissa

- suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetusta ja oppimista oppijan ja oppijayhteisön ikäkauteen liittyvät kehitystehtävät, oppimisen mahdollisuudet ja haasteet huomioon ottaen

- kehittää itseään ja työyhteisöään tutkimusperustaisesti

 

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Oppimisen psykologia 5 op

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Suomen kieli koulussa - erityisopetuksen näkökulma 5 op

Matematiikan didaktiikka erityisopettajalle 5 op

Perusopetuksen harjoittelu 10 op

 

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana muodostuu opintojaksojen opintopisteillä painotettuna keskiarvona.

14. Opetuskieli

suomi

 

Oppimisen psykologia 5 op

Lärande och utveckling

Psychology of Learning and Development 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED002

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti. 

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Nina Sajaniemi

På svenska: Universitetslektor Monica Londén

 9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

10. Opintojakson toteutus

Aktivoiva luentokurssi, johon integroidaan ryhmäharjoituksia sekä verkko-oppimista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta,
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä,
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä,
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina,
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden,
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta,
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Suomenkielisen kurssin kirjallisuus:

  • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
  • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus (Soveltuvin osin)
  • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

 

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Woolfolk, A. & Karlberg, M. (2015). Pedagogisk Psykologi. Pearson Education Limited, ISBN: 9780273761891
 • Tetzchner v., S. (2005).  Utvecklingspsykologi: barn och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-02800-8 (utvalda delar)

ELLER

 • Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R. & Wagenaar, W. A. (2014). Atkinson & Hilgard’s Introduction to Psychology (16th edition). Hampshire: Wadsworth Cengage Learning. (utvalda delar)

OCH

 • 2–5 artiklar och annat material enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Case-perustaiset osaamistehtävät, vuorovaikutteinen keskustelu, vertaispalaute, ennakkotehtävät, modernin digitaalisen teknologian käyttö. Ryhmätyötaitojen kehittämiseen harjaantuminen osana OTR-toimintaa.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu aktivoivien tehtävien sekä tapauspohjaisen verkkotentin arvosanan perusteella arviointiasteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kurssin tietojen soveltamista ja käsitteellistämistä. Opiskelijan tulee käyttää kurssin tietoja hyväkseen, kun hän ratkaisee tentissä esitettyjä haasteita ja kysymyksiä. Hän pohtii myös kurssilla oppimiaan tärkeimpiä asioita kurssitehtävien pohjalta. Arvioinnissa palkitaan opiskelijan omien oivalluksien syntymisestä.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 5 op

Stöd för lärande

Support for Learning and Well-being

 (Kirjallisuusmuutos hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 11.12.2018)

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED004

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti periodeissa III ja IV.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Juho Honkasilta

Ruotsinkielisestä opintojaksosta vastaa yliopistonlehtori Minna Törmänen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot

 • oppimisen ja hyvinvoinnin tuesta sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen käytänteistä,
 • oppimisvaikeuksista ja käyttäytymisen häiriöistä, niiden tunnistamisesta ja pedagogisista ratkaisuista varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen,
 • toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa, joissa on erilaisia oppijoita,
 • toimia kiusaamisen ja syrjäyttävän toiminnan ehkäisemiksi,
 • toimia monialaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

10. Opintojakson toteutus

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset keskustelut sekä vertaisarvioidut ennakkotehtävät.

Ruotsinkielinen toteutus: föreläsningar, gruppövningar, studiebesök, muntliga och skriftliga arbeten eller andra uppgifter.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

 • oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen liittyviä teemoja varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aikuisopetuksen konteksteissa (mm. kehitykselliset häiriöt, lukivaikeudet, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt),
 • oppimisen ja koulunkäynnin tuen merkitystä ja mahdollisuuksia eri ikävaiheissa,
 • motivaation, vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä oppimisessa ja hyvinvoinnissa,
 • ympäristön ja toimintakulttuurien muokkaamisen mahdollisuuksia.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

 •  Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-Kustannus.
 •  Ahtola, A. (toim.) 2016. Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. PS-kustannus, e-kirja.
 •  Salmivalli, C. (2016). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja. TAI Repo, L. 2015. Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. PS-kustannus
 •  Salmela-Aro K. & Aunola, K. (2018). Motivaatio ja oppiminen. PS-kustannus e-kirja
 •  Artikkelikokelma, NMI-Bulletin ym. lehdistä

Ruotsinkielinen toteutus:

 • Barow, T. (2013). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
 • Sandström, M.,  Stier, J & Nilsson, L (2014). Inkludering – möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.
 • Jahnukainen, M. (2012). (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino (utom s. 299–332) 404 s.
 • Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen H. & Vehmas S. (2009). Erityispedagogiikan perusteet. WSOY. 221 s.
 • Artiklar och material enligt föreläsarens anvisningar.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Aktivoivat luennot ja vuorovaikutteiset keskustelut sekä vertaisarvioidut ennakkotehtävät.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Tapauspohjainen verkkotentti, arviointi asteikolla 0–5.

Bedömning enligt skalan 0–5. Bedömningen baserar sig på aktivt deltagande, de skriftliga arbeten och utförda kursuppgifter.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsinkielisille opintosuunnille ruotsi

18. Lisätiedot

-

Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op

Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder

Social, Cultural and Philosophical Foundations of Education

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED001

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojakso on pakollinen opiskelijoille, jotka suorittavat opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Järjestetään kerran kevät- ja syyslukukaudella suomeksi ja lisäksi kerran englanniksi ja kerran ruotsiksi.

I ja III periodit.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Heini Paavola

Yliopistonlehtori Jari Salminen

Yliopistonlehtori Eeva-Leena Onnismaa

På svenska: Universitetslektor Jan-Erik Mansikka

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

10. Opintojakson toteutus

Luentokurssi ja siihen liittyvä kirjatentti sekä ryhmäopetus. Luentokurssi on mahdollista korvata kirjatentillä.

Studieavsnittet genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

-

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kirjallisuus osoitetaan seuraavasta luettelosta:

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä, 13–85; 153–175; 186–214; 233–282.
 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.
 • Ryhmissä käsiteltävät kaksi artikkelia (laajuus n. 10 sivua/artikkeli) Artikkelit ovat referee-artikkeleita. Artikkelit ja niihin liittyvät kommentaariohjeet ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Englanninkielinen kirjallisuus:

 • Bailey, R., McCarthy, C., Carr, D. & Barrow, R. (2010). (Eds.) The SAGE Handbook of Philosophy of Education. London, UK: Sage Publications. Available through the University library.
 • Cuban, L. & Tyack, D. (1995). Tinkering toward utopia. A century of public school reform. London, UK: Harvard University Press.
 • Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland. New York, NY: Teachers College Press.
 • In addition, three articles from contemporary journals for the group teaching sessions chosen by the lecturer.

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:

Obligatorisk litteratur

 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
 • Madsen, B. (2006). Socialpedagogik : Integration och inklusion i det moderna samhället. Lund: Studentlitteratur.
 • Sahlberg, Pasi. 2012. Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.
 • Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur
 • I kurslitteraturen ingår därtill 2-5 artiklar eller bokkapitel enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur

 • Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Vierailut, opiskelijan kirjoittamat kommentaarit ja niistä saatava palaute.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kokonaisarvosana muodostuu viisiportaisella asteikolla tenttiarvosanan perusteella.

Ryhmäosuus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända uppgifter samt studentens deltagande i grupparbeten.

17. Opetuskieli

suomi, ruotsi, englanti

18. Lisätiedot

-

Suomen kieli koulussa - erityisopetuksen näkökulmia

Finska i skolan  –  specialpedagogisk synvinkel

Finnish language in the school  –  special educational view

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED0033

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnassa niille opiskelijoille, jotka sisällyttävät tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Ensimmäinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Syyslukukausi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Elina Kontu

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää opetussuunnitelman pohjalta kielikasvatuksen tavoitteet monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa
 • tuntee lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen erityispiirteet ja hänellä on valmiuksia käyttää eri menetelmiä peruslukutaidon alkuopetuksessa
 • kykenee ohjaamaan erilaisten lukemisen tapojen käyttöä
 • hallitsee erilaisia tekstien tuottamisen opetusmenetelmiä ja osaa tukea myönteisen kirjoittajakuvan muodostumista
 • hahmottaa ja osaa arvioida suomea toisena kielenä käyttävän oppilaan kokonaiskielitaitoa
 • ymmärtää kirjallisuuden merkityksen yksilön kannalta ja osana yhteisöllistä monikulttuurisuutta

10. Opintojakson toteutus

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmäopetuksesta, omatoimisista ryhmistä, kirjallisuudesta sekä näihin perustuvista tenteistä. Lisäksi opintoihin sisältyy koulussa toteutettavia tehtäviä. Toiminnasta raportoidaan yhdessä sovittavalla tavalla.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • harjoitellaan tukemaan oppilaiden lukemis- ja kirjoittamisprosessia
 • perehdytään kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen sekä S2-opetuksen erityispiirteisiin
 • pohditaan kirjallisuuden merkitystä kokonaiskehityksen tukena ja harjoitellaan valitsemaan luettavaa ja kehittämään vaihtoehtoisia työtapoja erilaisille oppijaryhmille

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Grünthal, S. & Pentikäinen, J. (2006). Kulmakivi: Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Otava
Lerkkanen, M-K. (2006). Lukemaan oppiminen esi- ja alkuopetuksessa. WSOY.
Mäkinen, M. & Kulju, P. 2010. Miten alkavaa kirjoitustaitoa voitaisiin arvioida sanarakenteen kannalta? Kasvatus 41 (2), 129–142.
Nissilä, L., Martin, M., Vaarala, H. & Kuukka, I. (2006). Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Helsinki: Opetushallitus.
Rastas, A. (toim., 2013). Kaikille lapsille: Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa. SKS.

Lisäksi tai vaihtoehtoisesti luennoitsijan valitsemia ajankohtaisia artikkeleita kieli- ja kirjallisuuskasvatuksesta, esimerkiksi seuraavista:
Alho, I. & Kauppinen, A. 2009. Käyttökielioppi. Helsinki: SKS. (Soveltuvin osin.)
Latomaa, S. 2010. ”Hänellä ei ole kieltä missä hän voisi elää” − kirjallisuus kielipolitiikan ilmentäjänä. Teoksessa Eila Rantonen (toim.) Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa. Tampere: Tampere University Press, 40−68.
Linna, H. 2004. Luokat lukemaan! Tammi. (Osin, esim. s. 19–35, 65–78.)
Myllyntausta, S. & Routarinne, S. (2013). Sanahanat auki. Ideoita ja innostusta kirjoittamiseen. Jyväskylä: PS-kustannus. (Osin, esim. s. 13–40.)

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu tenttien ja kirjallisten töiden arviointiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

17. Opetuskieli

suomi

Matematiikan didaktiikka erityisopettajalle

Matematik didaktik för speciallärarstuderande

Mathematics for special educator students 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

PED0051

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnassa niille opiskelijoille, jotka sisällyttävät tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Heti opintojen aluksi, ensimmäinen opiskeluvuosi

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Syyslukukausi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tarkentuu myöhemmin.

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää matemaattisen käsitteenmuodostuksen perusteita
 • hallitsee matematiikan tietoja ja taitoja voidakseen monipuolisesti tukea oppilaita heidän oppimisprosessissaan sekä alakoulun että yläkoulun matematiikassa

10. Opintojakson toteutus

Opintojakso koostuu luennoista, ryhmäopetuksesta, omatoimisista ryhmistä, kirjallisuudesta sekä näihin perustuvista tenteistä. Lisäksi opintoihin sisältyy koulussa toteutettavia tehtäviä. Toiminnasta raportoidaan yhdessä sovittavalla tavalla.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • syvennetään matematiikan tietoja didaktisesta näkökulmasta
 • harjoitellaan oppilaiden käsitteenmuodostusprosessin eri vaiheiden tukemista: matematiikan keskeisten sisältöjen havainnollistaminen, matemaattisen ratkaisuprosessin sanallistaminen ja abstraktin matematiikan hallinta

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Räsänen, P. & Joutsenlahti, J. (toim.) (2015). Matematiikan opetus ja oppiminen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti (max 150 sivua).
Lisäksi luennoitsijan valitsemia ajankohtaisia artikkeleita matematiikan opetuksesta ja oppimisesta (max 50 sivua).

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Arviointi perustuu tenttien ja kirjallisten töiden arviointiin. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

17. Opetuskieli

suomi

Perusopetuksen harjoittelu

Praktik inom grundläggande utbildning

Teaching practice in basic education

2. Opintojakson tunniste (koodi)

EDUK223

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnassa niille opiskelijoille, jotka sisällyttävät tutkintoihinsa opettajan pedagogiset opinnot.

4. Opintojakson taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
perusopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Toinen tai kolmas opiskeluvuosi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

II tai IV periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

10 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Eira Suhonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Tietää perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista johdetut kunta- ja koulukohtaiset suunnitelmat ja haluaa toimia niiden ja opettajan yleisten ammattieettisten ohjeiden mukaisesti.
 • Opiskelija saa valmiuksia opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin luokilla 1-9.
 • Tunnistaa oppilaiden opiskeluun liittyvät yksilölliset tuen tarpeet ja pyrkii työssään käyttämään oppimista ja kuntoutusta tukevia työtapoja, opetusmateriaaleja ja -välineitä.
 • Osaa suunnitella opetustyön ja kuntoutuksen oppilaasta saatavan tiedon, teoreettisen tiedon ja hyvien käytänteiden edellyttämällä tavalla sekä osaa arvioida oppilaiden edistymistä luotettavalla ja oppilasta kunnioittavalla tavalla.
 • Haluaa toimia oppimisympäristön, työyhteisön aktiivisena ja kehitysmyönteisenä jäsenenä ja yhdessä työyhteisön muiden toimijoiden kanssa huolehtii oppimisympäristön turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
 • Arvostaa opettajan työtä ja ammattitaitoa sekä asettaa itselle oman työn laadun arviointiin perustuvia ammatillisia kehittämistavoitteita.

10. Opintojakson toteutus

Harjoittelun aktiivinen suorittaminen, osallistuminen ryhmänohjauksiin ja kirjallisuuteen, harjoittelusta laaditaan raportti

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • Opiskelija syventyy harjoittelukoulun kasvatus- ja opetuskulttuuriin, opetus- ja kasvatustyöhön, yhteistyöverkostoihin, oppilas- ja opiskelijahuoltoon, oppimisympäristön turvallisuutta edistäviin suunnitelmiin sekä harjoittelukoulun johtamiskulttuuriin.
 • Opiskelija perehtyy ryhmä- tai opiskelijakohtaisiin kuntoutus- ja oppimissuunnitelmiin sekä osallistuu aktiivisesti harjoittelunohjaajan ohjauksessa opetusryhmänsä tai yksittäisen oppilaan tai opiskelijan opetukseen ja kuntoutukseen.
 • Harjoittelun aikana opiskelija laatii ohjattuna käytettävissä olevan tiedon perustalta joko ryhmäkohtaisen tai yksilökohtaisen opetuksen suunnitelman, ehdotuksen käytännön toteuttamiseksi sekä ehdotuksen toimenpiteiden tuloksellisuuden arvioinnista.
 • Opiskelija harjoittelee arvioimaan monipuolisesti omaa opettajuuttaan sekä harjoittelunaikaista toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta erityispedagogisissa opinnoissa hankitun teoreettisen tiedon sekä harjoitteluissa hankitun työkokemuksen perustalta.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Ajankohtainen kirjallisuus ja artikkelit

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Harjoittelun kokonaisuus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

17. Opetuskieli

suomi

 

Työelämäopinnot asiantuntijasuuntautumisessa 10 op

 

Kasvatustieteilijän toimintakentät

EDUK314, yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnan opintojakso

Kehittämistyö asiantuntijasuuntautumisessa

Utvecklingsarbete för specialister

Development work for experts

2. Opintojakson tunniste (koodi)

 EDUK216

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Pakollinen erityispedagogiikan opintosuunnan asiantuntijasuuntautumisessa opiskeleville.

4. Opintojakson taso

alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
aineopinnot

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Toinen opiskeluvuosi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Koko lukuvuosi. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti milloin vain. Suositellaan suoritettavan samaan aikaan kuin EDUK314 Kasvatustieteilijän toimintakentät (kevätlukukausi).

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Yliopistonlehtori Henri Pesonen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • kykenee pienimuotoiseen kehittämistyöhön ja ongelmanasetteluun.
 • osaa soveltaa tutkimustietoa työn kehittämisen näkökulmasta.
 • on saanut valmiuksia erityispedagogiikan tutkimuskirjallisuuden käyttämiseen kehittämisen välineenä.
 • osaa haastatella erityispedagogiikan kentän asiantuntijoita ja koota siitä reflektiivisen raportin.

10. Opintojakson toteutus

Opintojakso koostuu erityispedagogiikan asiantuntijahaastattelusta ja sen pohjalta kootusta raportista.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan erityispedagogiikan perusopinnot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

13. Opintojakson sisältö

Opintojaksolla

 • tarkastellaan erityispedagogisen tutkimustiedon ja käytännöstä nousseiden tarpeiden yhdistämistä.
 • perehdytään erityispedagogiikan toimintakäytänteiden reflektointiin ja uusien toimintakäytänteiden rakentamiseen.
 • tutustutaan haastattelun suunnitteluun osana erityispedagogisten toimintakäytänteiden seuruuta ja alan kehittämistä.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, https://www.european-agency.org/agency-projects

Ohjaajan kanssa sovittu muu kirjallisuus

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

17. Opetuskieli

suomi

 

Erityispedagogiikan valinnainen aineopintokokonaisuus 35 op

2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

EDUK2101

3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Kasvatustieteiden kandiohjelma, erityispedagogiikan opintosuunta
Opintokokonaisuus on tarjolla muiden opintosuuntien opiskelijoille.

4. Opintokokonaisuuden taso

kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
Aineopinnot

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

35 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Tutkijatohtori Minna Saarinen

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Aineopinnoissa opiskelija syventää perusopinnoissa oppimaansa. Hän ymmärtää, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Opiskelija ymmärtää haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja oppii puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Opiskelija saa tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Hän oppii käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi. Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohtii tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Opiskelija syventää valmiuksiaan sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Hän saa valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

 Erityispedagogiikan perusopinnot

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Käyttäytymisen haasteet 5 op

Luki-taidot ja -vaikeudet 5 op

Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op

Aivot ja oppiminen 5 op

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

Seminaarityö 5 op

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan siihen kuuluvien opintojaksojen opintopistemäärällä painotettuna keskiarvona arviointi asteikolla 0–5. Arvosanaa laskettaessa ei huomioida hyväksytty/hylätty -arvioituja opintojaksoja.

14. Opetuskieli

Suomi

Seminaarityö 5 op

Seminariearbete

Seminar Work

2. Opintojakson tunniste (koodi)

Opintosuuntakohtaiset koodit.

3. Opintojakson pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa kasvatustieteiden kandiohjelma.

Opintojakso on pakollinen erityispedagogiikan, kotitaloustieteen sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen valinnaisen aineopintokokonaisuuden suorittaville opiskelijoille.

4. Opintojakson taso

Alempi korkeakoulututkinto (EQF-taso 6).

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/-vaihe

Suoritus opintopolun mukaisesti.

6. Opintojakson järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella

Opintosuuntien opintopolkujen mukaisesti.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Opintojaksosta vastaa oppiaineen yliopistonlehtori.

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja ymmärtää tieteenalansa (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) tutkimusprosesseja, niihin liittyviä menetelmiä sekä alan kirjallisuutta.

10. Opintojakson toteutus

Opintosuuntakohtaiset toteutukset.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suoritettavan valinnaisen opintokokonaisuuden tieteenalan (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) perusopinnot. Lisäksi suositellaan, että valinnaisen aineopintokonaisuuden (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) tutkimusmenetelmäopinnot on suoritettu.  

Erityispedagogiikan valinnaista opintokokonaisuutta suorittavilta edellytetään kaikkien aineopintojaksojen suorittamista ennen seminaariin osallistumista.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

-

13. Opintojakson sisältö

Opiskelija perehtyy tieteenalansa (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) tutkimusprosessiin, alan kirjallisuuteen, tutkimuksiin ja menetelmiin. Hän syventää ja soveltaa aiemmin oppimaansa ja harjoittelee tieteellistä argumentointia. Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn sekä tekee tutkimustehtävään perustuvan kirjallisuuskatsauksen tai käsiteanalyysin. Seminaareissa käsitellään opiskelijoiden töihin ja aihealueisiin liittyvää tutkimusta ja kirjallisuutta.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Soveltuvin osin:

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

-

16. Arviointimenetelmät ja -kriteerit sekä arvosteluasteikko

Seminaarityö arvioidaan asteikolla 0–5. Opiskelija osoittaa seminaarityössään hallitsevansa tieteenalansa (erityispedagogiikka, kotitaloustiede tai kasvatustiede) argumentaatiota sekä tuntevansa alan tutkimusta ja kirjallisuutta.

17. Opetuskieli

suomi

18. Lisätiedot

-

 • No labels