Child pages
  • Tiltu ja R-ohjelmisto + Tiltu II viikko-ohjelmat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiltu ja R-ohjelmisto + Tiltu II kurssien viikko-ohjelmat

  • Tämä taulukko on tiivistelmä kurssien teemoista.
  • Lue kurssien kotisivut taustaksi: Tiltu ja R-ohjelmisto, Tiltu II
  • Kurssien toiminnan yksityiskohdat harjoitustehtävineen ja malliratkaisuineen ovat Tiltu ja R-ohjelmisto kurssin  Moodlessa ja  Tiltu II kurssin Moodlessa
  • Moodle-alueet ovat kurssin työskentelypaikkoja.

 

viikko

tehtävien julkaisu, pvm

laskuharjoitusten teema

Taustalukemistona on kirja Sheldon Ross, Introductory statistics, 3. painos (e-kirja HY:n kirjastossa), jonka lukujen (merkitty taulukkoon) kautta käydään läpi tilastotieteen peruskäsitteet

R-tehtävien teema

Taulukossa on viikoittaiset R-ohjelmiston alkeiden teemat Moodlessa ilmestyvässä monisteessa. Tehtävät liittyvät osittain laskuharjoitustehtäviin, mutta ovat enimmäkseen erillisiä R:n alkeita opettavia tehtäviä. Tehtävät palautetaan R-koodina.

muiden tehtävien teemat

Näiden tehtävien tarkoituksena on kasvattaa yleissivistystä tilastotieteestä.

 
  1. 8.9.2016

Ross 3 - 4.4
varianssi, keskihajonta, korrelaatio
todennäköisyyslaskennnan peruskäsitteet

 

skalaarimuuttujat
vektorit ja matriisit - laskuoperaatiot

- 
2. 15.9

Ross 4.5 - 4.7
ehdollinen todennäköisyys, Bayesin teoreema

R:n tietotyypit, tilastolliset funktiot,
simulointi ja jakaumafunktiot

- 
3. 22.9

Ross 5.3 - 5.5
diskreetit satunnaismuuttujat

ristiintaulukointi

Google Scholarin avulla Bayesin teoreemasta eri yhteyksissä

referaatti artikkelista: Are our brains Bayesian

 
4. 29.9

Ross 6
normaalijakautuneet satunnaismuuttujat, standardinormaalijakauma, kertymäfunktio

aineiston lataaminen tiedostosta,
jakaumafunktiot

Google Scholarin avulla selityksiä käsitteelle Big data

video: Suhdannekäänteiden ennustaminen

 
5.  6.10

Ross 7
keskeinen raja-arvolause

omien funktioiden luominen,
nimetyt argumentit ja oletusarvot argumenteille

referaatti: Big data, kiistelyä  Significance lehdessä

video: Tilastollinen koneoppiminen

 
6. 13.10

Ross 8
populaatiokeskiarvon, -keskihajonnan ja -osuuksien estimointi ootosten avulla sekä estimaattien luottamusvälien määrittäminen

koodin osien toistaminen,
for-silmukka, sapply(), apply()

video: Rokotusten ja infektiotautien tilastotiedettä

video: Tilastotiede luonnonvarojen arvioinnin ja hallinnan apuna

 
     
  1. 3.11.2016

Ross 9

tilastollinen hypoteesien testaus
nollahypoteesin, merkitsevyystason, P-arvon käsitteet
t-testi

Tiltu II kurssilla ei anneta erillisiä R tehtäviä. R:stä on kuitenkin paljon apua useiden tehtävien ratkaisemisessa. Kaikki tehtävät on mahdollista ratkaista myös ilman R-ohjelmistoa eli "käsin laskemalla", tai hyödyntäen jotain muuta ohjelmistoa.teemat lisätään viikoittain kurssin kuluessa 
2. 10.11

Ross 10
kahden populaation vertaaminen

-  
3. 17.11

Ross 11
varianssianalyysi

-  
4. 24.11

Ross 11
lineaarinen regressio

-  
5.  1.12

Ross 12
lineaarinen regressio jatkuu

-  
6.  8.12 -  
  • No labels