History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2016

Tavoitteet ja yleiskuvaus

Tavoitteena on perehtyä sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin. Kurssi on suunnattu tilastotieteen sivuaineopiskelijoille ja se koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta pelkän luentokurssin voi suorittaa esimerkiksi osana tilastotieteen perusopintoja. Harjoitukset ovat alla mainittujen sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineiden järjestämiä ja suunnattu vain heidän omille opiskelijoilleen.

Luentokurssi (78450, Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op)

Luentokurssi esittelee surveyaineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin. Luentokurssi koostuu neljästä osasta:

 • Osa 1: Survey-aineiston keruu ja käsittely
 • Osa 2: Faktorianalyysi ja survey-aineiston tiivistäminen
 • Osa 3: Regressioanalyysi
 • Osa 4: Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

Opettajat ovat Sosiaalitieteiden laitoksen tilastotieteen oppiaineesta:

Kaikkien osallistujien on ilmoittauduttava luentokurssille Oodissa (koodi 78450).

 

Kevään 2016 luentokurssi toteutetaan rakenteellisesti uudella tavalla. Pääpaino on aiempaa enemmän itsenäisellä opiskelulla, jota täydennetään keskustelumuotoisilla lähiopetuskerroilla (yksi kutakin kurssin osaa kohti). On tärkeää perehtyä kunkin osan sisältöihin aina ENNEN osan lähiopetuskertaa! Siihen kannattaa varata riittävästi aikaa (useita tunteja).

Kurssilla käytetään Moodlea (avain jaetaan kurssin alussa) ja hyödynnetään vuoden 2015 kurssien materiaaleja ja luentotaltiointeja.

Kurssikokeen lisäksi lähiopetuskertoja on vain viitenä tiistaina klo 14-16 (Unioninkatu 40, Metsätalo, sali 1):

 • 19.1: aloitustilaisuus
 • 26.1: ei kokoontumista (osan 1 itsenäistä opiskelua; vastaavasti osien 2-4 kohdalla ENNEN lähitapaamisia!)
 • 2.2: osan 1 lähitapaaminen (Maria Valaste)
 • 9.2: osan 2 lähitapaaminen (Kimmo Vehkalahti)
 • 16.2: osan 3 lähitapaaminen (Pekka Pere)
 • 23.2: osan 4 lähitapaaminen (Jyrki Möttönen)

Kurssikoe järjestetään tiistaina 1.3 klo 14:00-16 (Fabianinkatu 33, päärakennus, sali 1). Uusintamahdollisuus on tiedekuntatentissä 16.4.2016, johon ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa tiedekunnan määräämän aikataulun mukaisesti.

Kurssi järjestetään myös Avoimen yliopiston kesäopetuksena. Tarkemmat tiedot Avoimen yliopiston sivuilta.Harjoitukset

Erillisiä (oppiaineesta riippuen pakollisia tai valinnaisia) tietokoneharjoituksia kurssin aiheiden ympäriltä järjestävät seuraavat Sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineet (suluissa harjoitusten vastuu-/yhteyshenkilö(t)):

 • Sosiaalipsykologia (Ari Haukkala, yliopistonlehtori)
 • Sosiaalityö (yhteiset harjoitukset yhteiskuntapolitiikan kanssa, yht.hlö Karoliina Korhonen, opintopäällikkö)
 • Sosiologia (Anne Kouvonen, yliopistonlehtori, Fanny Kilpi, tutkija, Outi Sirniö, tutkija)
 • Viestintä (Janne Matikainen, tutkija ja Petro Poutanen, tutkija)
 • Yhteiskuntapolitiikka (Arho Toikka, tutkija)

(info) Harjoituksiin voivat osallistua vain ao. oppiaineiden omat pääaineopiskelijat.

 

 • No labels