Child pages
 • På svenska
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Allmänt

RDA (Resource Description and Access) är en katalogiseringsstandard som styr beskrivningen av biblioteksmaterial genom att fastställa vilka dataelement som ska beskrivas och vad som ska anges i en beskrivning. RDA är mångsidigare än de nuvarande ISBD-katalogiseringsreglerna och omfattar även anvisningar om sökelement.

Aktuellt

 • Nationalbiblioteket har gjort ett avtal med ALA (American Library Association) om att publicera en finskspråkig översättning av RDA på onlinetjänsten RDA Toolkit.
 • Den finska översättngingen av RDA publiceras i slutet av år 2015.
 • RDA tas i bruk i Finland (av bl.a. Nationalbiblioteket) fr.o.m. början av 2016.
 • Skolningstillfällen om RDA arrangeras för biblioteksfältet under hösten 2015.
 • Frågor om RDA i Finland kan ställas till RDA-gruppen: kuvailusaannot-posti AT helsinki.fi

Övergången till RDA i Finland

 • På Nationalbiblioteket fattades år 2011 ett beslut om en övergång till RDA-katalogiseringsregler.
 • RDA tas i bruk på Nationalbiblioteket i januari 2016.
 • Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä ger en nationell rekommendation om implementeringen av RDA.
 • Melinda-biblioteken besluter under åren 2014-15 om en tidsplan gällande övergången till RDA.
 • De övriga biblioteken gör sina övergångsplaner med hänsyn till bl.a. system- och formatlösningar.

RDA Toolkit

RDA-standarden är tillgänglig via den avgiftsbelagda onlinetjänsten RDA Toolkit: http://www.rdatoolkit.org/

Varför RDA?

Med hjälp av RDA kan metadata för biblioteksmaterial utnyttjas bättre och mångsidigare än tidigare. RDA bygger på begreppsmodellen FRBR (Functional Requirement for Bibliographic Record - funktionella krav på bibliografiska poster) som lägger tyngdpunkt på de primära bibliografiska entiteterna (verk, uttryck, manifestation och exemplar) och relationerna mellan dem. FRBR-modellen ger förutsättningar för att strukturera bibliotekens beskrivande metadata till datamodeller med länkad data. Öppna länkad data ökar synligheten för biblioteksmetadata på webbens sökmaskiner. Detta främjar i sin tur bibliotekens status som stöttepelare för informationssök.

Mer om FRBR (den svenska översättningen av IFLA-rapporten, gjord av Svensk biblioteksförening).

RDA underlättar informationssök

RDA är anpassad till informationssökarens behov. Varje element i RDA har analyserats utgående från de krav som en användare kan tänkas ställa vid informationssök (att hitta, identifiera, välja och få tillgång till material eller resurser). RDA-reglerna omfattar en entitet-relationsmodell. Enligt modellen inkluderar en resursbeskrivning möjligast många gemensamma och oföränderliga nivåer (entiteter med beskrivande attribut) som står i en relation till övriga entiteter. Därav namnet entitet-relationsmodellen. Metadataproduktionen blir mer ekonomisk då olika beskrivningsnivåer kan länkas med varandra och gjorda katalogposter kan utnyttjas i en allt större grad. RDA stöder klustring (gruppering) av bibliografiska poster för att visa relationer mellan de olika entiteterna.

RDA passar olika resurser

RDA är ett flexibelt regelverk som uppdateras ständigt. RDA är anpassad för att beskriva en mångfald av biblioteksresursser (inklusive olika e-resurser) och för att beakta informationssökarens varierande behov. Vissa sektioner av RDA (t.ex. de som behandlar personer, familjer och institutioner) kan utnyttjas av övriga minnesorganisationer som t.ex. arkiv och museer. RDA har tagits i bruk i flera anglo-amerikanska länder och den tas i bruk år 2015 inom den tyskspråkiga bibliotekssektorn. Fler länder kommer att ta RDA i bruk under de kommande åren, bl.a. Finland. På Kungliga Biblioteket i Sverige gjordes år 2012 ett principbeslut om en svensk progression till RDA, men tidplanen är inte fastslagen.

Ett internationellt regelverk

RDA är ett internationellt regelverk som utnyttjar länkad data och främjar bruket av internationella metadatareserver (exempelvis lexikon, identifikationssystem, datamodeller), en produktion av språkneutral metadata och fungerande informationssök över språk- och nationsgränser. Regelverket RDA kan utnyttjas bättre i framtiden då bibliotekssystemen utvecklas. Katalogiseringen sker då med bibliotekssystem och beskrivningsformat som utnyttjar möjligheterna med länkad data. I dagens biblioteksvärld stöder RDA en mer innehållscentrerad betoning på materialet och en gradvis övergång till en mer användbar biblioteksmetada.

Nationellt samarbete

De expertgrupper som arbetar med den finska översättningen och uppdateringen av RDA, med att sammanställa skolningsmaterial om RDA, samt med att utarbeta nationella riktlinjer angående regelanpassningar för RDA:

 • Kansallinen kirjastoaineiston kuvailun ohjausryhmä
 • Kumea (Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä)
 • Expertnätverket för innehållsbeskrivning
 • Luumu (Musiikin asiantuntijaryhmä)

Medlemmarna i expertgrupperna för informationen vidare till sina egna bibliotek eller bibliotekssektorer.

Internationellt samarbete

Nationalbiblioteket fungerar aktivt i internationella nätverk som utvecklar RDA

 • Eurig (European RDA Interest Group)
 • JSCn (Joint Steering Committee for development of RDA) alatyöryhmissä

 

Dessa informationssidor uppehålls av RDA-gruppen på Nationalbiblioteket. 

 • No labels