Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I) 000/06 (medietyp) = någon av koderna a eller t OCH
II) 000/07 (bibliografisk nivå) ej innehåller någon av koderna b, i eller s (för dessa se Fortlöpande resurser).

...

18-21 Illustrationer i resursen (= 006/01-04)
Högst fyra koder, den första i pos. 18. Icke använda positioner fylls med blanktecken. Innebörden i tillämpad kodning skall stämma med innehållet i fält 300 ‡b

...

a Illustrationer finns, men typen specificeras ej.
Används även när mer specifik illustrationskod ej önskas eller finns tillgänglig. Koden får även användas bredvid mer speciella koder.

b Minst en karta förekommer som illustration.

c Minst ett porträtt förekommer som illustration

d Minst ett diagram förekommer som illustration.
Avser grafiska diagram (kurvor, stapeldiagram etc.). Övriga förs till kod "a".

...

j Minst en genealogisk tabell förekommer som illustration.
Vanlig tabell med annat innehåll förs till kod "a".

...

m Minst en ljudinspelning förekommer som illustration.
Avser i regel ljudinspelningar som bifogats i pärmficka eller på annat sätt.

o Minst ett fotografi förekommer som illustration.
Används endast när man vill framhäva att det är fotografier. I övriga fall används "a".

...

|||| Illustrationer kodas ej.

22 Målgrupp för resursen (= 006/05)

...

b Förskola/Lågstadium

c Mellan-/Högstadium.

d Gymnasiestadiet och motsvarande

...

24-27 Resursens innehållsmässiga karaktär (= 006/07-10)
Högst fyra koder i alfabetisk ordning, avseende resursens innehåll eller karaktär. Vänsterställda med avslutande blanktecken. Innebörden bör stämma med klartext särskilt i fält 245 och anmärkningsavsnittet (se t. ex. kod "b").|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

# Innehåll specificeras ej
Tillsammans med avslutande tecken blir resultatet fyra blanktecken.

...

i Index till andra publikationer.
Även ordindex, se kod "d".

...

w Domstolsutslag
Avser texter i utslag från domstolar och andra juridiska organ.

y Årsbok

z Fördragy Årsbok

2 Offprints
Avser publikation ursprungligen utgiven som artikel/kapitel i monografi eller seriell resurs, och som även utgivits separat. Inkluderar pre- och postprints. Endast definierad för monografiska resurser.

...

6 Tecknad serie / Serieroman

|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

28 Offentlig resurs (= 006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

...

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter.
Exempel: Kommunförbund

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

...

1 Resursen härrör från konferens
Hit förs utgåvor, även som preprints, av minst två bidrag till en konferens. Observera att resurser med titel "Symposium" ej behöver gå tillbaka på ett verkligt möte. Utskottsförhör och liknande händelser betraktas ej som konferens.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

...

32 Icke definierad position (= 006/15)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

33 Litterär genre för i resursen ingående verk (= 006/16)
Anger om skönlitterärt verk förekommer och kan med bokstavskoder även ange skönlitterär genre.

...

c Resursen är en biografi över mer än en individ.
Exempel: Biografiskt lexikon

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.