Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Sinikka Luokkanen (Hämeen AMK:n kirjasto) ja Tommi Jauhiainen (Kansalliskirjasto) esittelevät UKJ-valmisteluraporttia.

...