Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets.
T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller interna publikationer avsedda för anställda inom en viss organisation.

g Allmän
Används (i stället för #) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

...

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.
Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

...

24-27 Resursens innehållsmässiga karaktär (= 006/07-10)
Högst fyra koder i alfabetisk ordning, avseende resursens innehåll eller karaktär. Vänsterställda med avslutande blanktecken. Innebörden bör stämma med klartext särskilt i fält 245 och anmärkningsavsnittet (se t. ex. kod "b").

...

a Sammanfattning(ar) av andra verk.
Anges ej när resursen innehåller en abstract till sitt eget innehåll.

b Bibliografi
Anges endast när förekomst av bibliografi redovisas i posten, ev. i fält 504. Förekomst av käll- och litteraturförteckning kodas selektivt efter tillämpningsregler. Vid konflikt med kod "n" används ej kod "b" (se nedan).

...

28 Offentlig resurs (= 006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

...

29 Konferenspublikation (= 006/12)
Avser att ange att resursen är knuten till en konferens som helhet.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

30 Festskrift (= 006/13)
Anger om resursen är en festskrift eller ej

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

31 Index (= 006/14)
Anger om resursen har ett sak- eller personindex till sin egen löpande framställning.

...

32 Icke definierad position (= 006/15)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|)

33 Litterär genre för i resursen ingående verk (= 006/16)
Anger om skönlitterärt verk förekommer och kan med bokstavskoder även ange skönlitterär genre.

...

34 Resursen innehåller eller utgörs av biografiskt material (= 006/17)
Avser att redovisa om objektet innehåller biografisk information.

...