Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.

Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution som fältet tillhör (R)

...