Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Kansallisen ISBN-keskuksen julkaisulle antama tunnus. Ks. Suomen ISBN-keskus. Kenttään voi sisältyä saatavuustietoja ja peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus. Muut kuvailun kohteeseen liittyvät ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan (esim. sidotun ja nidotun laitoksen tunnukset erikseen, koko teoksen tai teoksen osan tunnukset erikseen).

Nummer som nationellt ISBN-central Nummer som den nationella ISBN-centralen har tilldelat en publikation. Se Finlands ISBN-central. I fältet kan ingå anskaffningsvillkor och makulerat eller ogiltigt ISBN. Andra ISBN som hör samman med beskrivningsobjektet kan anges, då fältet upprepas upprepas (t.ex. inbunden och häftad upplagans nummer separata, hela verkets och ett del av verkets nummer separata).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR) Obligatoriskt om tillämpligt.

Selittävät tiedot, kuten tieto kustantajasta tai sidosasusta, merkitään kaarisulkeisiin voimassa olevan tunnuksen jälkeen. Etuteksti ISBN ja väliviivat voidaan luoda näyttöön.

Förklarande informationer som information om Förklaringar om förlag eller bindningstyp anges inom parenteser efter giltigt nummerparentes efter det giltiga numret. Texten ISBN och bindestreck kan skapas på skärm.

c Anskaffningsvillkor (NR) Hit även pris.

Selittävät tiedot merkitään kaarisulkeisiin hinnan ja/tai saatavuustietojen jälkeen.

Förklarande informationer anges inom parenteser efter pris Förklaringar om pris och/eller anskaffningsvillkor anges inom parentes.

z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter.

Selittävät tiedot merkitään kaarisulkeisiin perutun tai virheellisen tunnuksen jälkeen. Etuteksti Virh. ISBN tms. ja väliviivat voidaan luoda näyttöön.

Förklarande informationer anges med parenteser efter Förklaringar om makulerat eller ogiltigt ISBN . Texten ogiltig ISBN eller dylik och bindestreck kan skapas på skärmanges inom parentes.

6 Länkning (NR)Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

020 ## ‡a 951-861-386-9 (sid.) ‡z 951-861-384-2 (virh.)

...