Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Databas- eller systemspecifika fält

Här beskrivs fält som tagits i bruk i Voyager-systemet eller i de allmänna bibliotekens databaser. Fälten eller delfälten innehåller nummer 9. d.v.s. de kan fritt användas i MARC 21. Fälten finns inte i det egentliga finskspråkiga MARC 21 -formatet.