Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

019 - FINUC ID-nummer (NR)

ID-nummmer för utländsk periodika som anskaffats till Finland och registrerats i samkatalogen Finuc-S. ID-numret inleds med bokstäverna fs skrivna med gemener, därpå följer sex siffror.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Finuc-ID (NR)