Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

...

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resuren i fälten 1XX/245.

...