Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)

Källhänvisning till resursens bibliografiska beskrivning, recension, abstrakt eller index.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Täckningsgrad
Anger på vilken plats i informationskällan  informationskällan resursen presenteras. För fortlöpande resurser anger indikatorn abstrakts- eller registerdatabasens täckningsgrad. Indikatorns värde kan i bägge fallen användas för att skapa en lämplig standardfras.

0 Okänd
Täckningsgraden är odefinierad.

1 Fullständig
Abstrakt/registerdatabasen täcker alla artiklar i en fortlöpande publikation och/eller alla nummer i varje volym.

2 Selektiv
Abstrakt/registerdatabasen täcker en del av artiklarna i en fortlöpande resurs.

3 Referensens plats anges inte

4 Referensens plats anges

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Titel på citerande verk (NR)

...

3 Del av verket som avses (NR)

6 Länkning (NR)
 8 Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

510 4# ‡a Monrepos : muistojen puutarha / Eeva Ruoff, ‡c s. 113-114

...