Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

384 - Tonart för musikaliskt verk (

...

R)

Fältet kan i bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA (Resource Description and Access) användas för att komplettera eller precisera de tonhöjdsrelationer som etablerar det musikaliska verkets eller uttryckets specifika tonart som tonalt centrum. Uppgiften kan användas för att särskilja annars likalydande verk- eller uttryckstitlar.

...

# Odefinierad

Delfält

a Tonart (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...