Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Resursernas egenskaper kan beskrivas med koder i fält 007 (Koder för fysiska bäraregenskaper) och 008 (Mediespecifika koder). Fält 340 kan upprepas för varje delfält ‡3

...