Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

035 - Unikt nummer i annat system (R)

Muu kontrollinumero kuin se, joka on kentässä 001 (Tietueen kontrollinumero), kentässä 010 (Library of Congress kontrollinumero) tai kentässä 016 (Kansallisbibliografian kontrollinumero).

Ett annat kontrollnummer än det som är angett i fält 001 (Postens kontrollnummer), fält 010 (LC-nummer) eller fält 016 (Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt systemNationalbibliografin).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Systemnummer (NR)
Numret genereras maskinellt vid postimport från annan instans, och bildas av innehållet i den importerade postens 003 (ursprunglig systemkod; inom parentes) - om sådan finns - och 001 (ursprungligt BibID). Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations, se Organisationer.

z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)

6 Länkning (NR)
Ks Se Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Ks Se Kontroll- och länkdelfält. Kontrolliosakentät

Exempel

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

...