Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

016 - Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)

Unikt nummer getts av någon annan nationellbibliografisk organisation än Library of Congress.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nationalbibliografisk instans

...

2 Nationalbibliografisk instans (NR)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...