Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

110 - Huvuduppslag - Institutionsnamn (NR)

Institutionsnamn som huvuduppslag i bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

...

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (NRR)

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext.

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NRR)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

...

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost 0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R) 
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för namnform eller term (NR)
Se Name and Title Authority Source Codes.

4 Funktionskod Relation (R)
MARC-kod som beskiver relationen mellan person och verk. Se MARC 21 Funktionskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

110 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Sähkömekaniikan laboratorio.

...

110 2# ‡a Tasavallan Presidentti (musikgruppensemble)

110 2# ‡a Metallica, ‡e exek artist.

110 2#‡a Maailman luonnonsäätiö.‡bSuomen rahasto.

...