Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

76X-78X - Länkfält

I fälten 760-78X anges uppgifter om andra bibliografiska resurser som sammanhänger med den aktuella resursen. Varje länkfält beskriver olika relationer i posten mellan den resurs som beskrivs i katalogposten och länkmålet. Det finns tre typer av relationer: 1) relationsinformationen kan hjälpa användaren att fortsätta informationssökningen utan att den sammanhängande resursen hämtas fram fysiskt . (t.ex. en tidigare publikation i en fortlöpande utgåva, eller en översättning av den beskrivna resursen.); 2) länkmålet måste tas fram fysiskt för att man skall kunna använda den resurs som beskrivs i katalogposten  katalogposten (delobjekt till en moderpublikation, t.ex. ett tidskriftsnummer som innehåller en viss artikel); 3) länkmålet är en del av en större helhet (t.ex. enskilda fotografier, som ingår i en samling av grafiska resurser). Ändamålet med länkfälten är att möjliggöra skapandet av standardfraser  standardfraser i de katalogposter där de skapats, samt att med hjälp av bibliotekssystemet länka samman katalogposter som hör ihop, och/eller göra informationssökning med hjälp av dessa.