Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

53X-59X - Anmärkningar

I fälten 53X-58X anges mer specifika bibliografiska anmärkningar. En betydande del av anmärkningsfälten gäller uppgifter som hänger samman med arkivering och uppföljning av resursen.