Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

007 - (O) Multimedia

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

00 Bärartyp

o Multimedia

01 Särskild bärarbeteckning

...