Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

1XX - Huvuduppslag

1XX-fälten innehåller namn och uniforma titlar som blir huvuduppslag i den bibliografiska posten. Förutom indikatorerna och delfälten är alla fält för namn och uniforma titlar desamma i fälten för huvuduppslag (100-130), ämnesord (600-630), biuppslag (700-730) och biuppslag för serier (800-830).