Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

  • Variabla datafält innehåller variabla datafält strukturerade med hjälp av indikatorer och delfält.
    • indikatorer 
    • delfält
Typografiska tecken

# Blanktecken

‡ Delfältsmärke

/ Används i fasta fälten till exempel Leader/06.

| Fyllnadstecken. Används i fasta fälten Leader och 008.

...