Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

008 - Mediespecifika koder -- Allmänt (NR)

Fältet har 40 positioner (00-39) i vilka man kan ange information om katalogposten i kodform. Koderna kan användas vid informationssökning och informationsbearbetning.

Dataelementens betydelse definieras utgående från deras positioner. Odefinierade positioner innehåller ett blanktecken (#). I alla definierade positioner måste det finnas en kod; i vissa av positionerna i fält 008 kan det vara ett fyllnadstecken (|). Fyllnadstecken kan användas i vissa positioner, då den katalogiserande organisationen inte kodar dem.

Fyllnadstecken får inte användas i positionerna 00-05 (Datum då posten upprättades) i fält 008. Användningen av fyllnadstecken rekommenderas inte heller för position 07-10 (Första/Enda utgivningsår), 15-17 (Utgivningsland/-plats) och inte heller i positionen avsedd för format (antingen position 23 eller 29, beroende av medietyp) i fält 008.

Position 00-17 och 35-39 definieras på samma sätt för alla medietyper. Definitionerna för position 18-34 har gjorts av varandra oberoende, även om positioner som motsvarar varandra är desamma för flera medietyper.

Här följer en beskrivning över position 00-17 och 35-39, som är gemensamma för alla medietyper, och sedan en beskrivning över position 18-34 för sju olika medietyper (Monografisk resurs (BK),Elektronisk resurs (CF), Fortlöpande resurs (CR), Kartografisk resurs (MP), Musikalisk resurs (MU), Blandad resurs (MX) och Grafisk resurs (VM)).