Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avser fält 008, position 18-34, för monografiska textresurser, alltså i poster där båda av följande villkor är uppfyllda:

I) 000/06 (medietyp) = någon av koderna a, t. eller t OCH
II) 000/07 (bibliografisk nivå) ej innehåller någon av koderna b, i , eller s (för dessa se Fortlöpande reusrserresurser).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller någon av koderna a, eller t (textresurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

18-21 Illustrationer i resursen (= 006/01-04)
Högst fyra koder, den första i pos. 18. Icke använda positioner fylls med blanktecken. Innebörden i tillämpad kodning skall stämma med innehållet i fält 300 #bAakkosjärjestyksessä voidaan tallentaa neljä eri koodia, jotka ilmaisevat minkä tyyppistä kuvitusta kuvailun kohteeseen sisältyy. Jos tallennetaan vähemmän kuin neljä koodia, koodit tasataan vasemmalle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on tyhjä (#). Koodien täytyy olla yhtäpitäviä osakentässä 300 ‡b annettujen tietojen kanssa.

Samma på svenska. Behövs ej!

|||| Illustrationer kodas ej.

# Även pos. 19-21, skall innehålla blanktecken. Om någon av positionerna innehåller verklig kod eller blanktecken, skall övriga positioner innehålla blanktecken, ej fyllnadstecken.

Ei kuvitusta

Inga illustrationer

a Illustrationer finns, men typen specificeras ej.
Används även när mer specifik illustrationskod ej önskas eller finns tillgänglig. Koden får även användas bredvid mer speciella koder.

b Minst en karta förekommer som illustration.

c Minst ett porträtt förekommer som illustration

d Minst ett diagram förekommer som illustration.
Avser grafiska diagram (kurvor, stapeldiagram etc.). Övriga förs till kod "a".

...

j Minst en genealogisk tabell förekommer som illustration.
Vanlig tabell med annat innehåll förs till kod "a".

...

m Minst en ljudinspelning förekommer som illustration.
Avser i regel ljudinspelningar som bifogats i pärmficka eller på annat sätt.

Koskee äänitteitä, jotka on liitetty esim. kansitaskuun.

Samma på svenska. Onödigt!

Käytetään, kun kentässä 300 esiintyy seuraavia termejä: äänilevy, äänisilmukkakasetti, ääninauhakela, äänikasetti, rulla, äänilieriö. Aiemmin käytettiin aina kun kentässä 300 esiintyi mikä tahansa fono-alkuinen termi.

Används då följande termer finns i fält 300: grammofonskiva, äänisilmukkakasetti, magnetband, ljudkassett, rulle,  ljudcylinder. (Fortsättningen onödig)

o Minst ett fotografi förekommer som illustration.
Används endast när man vill framhäva att det är fotografier. I övriga fall används "a".

p Minst en illumination förekommer

|||| Illustrationer kodas ej

22 Målgrupp för resursen (= 006/05)

...

b Förskola/Lågstadium

c Mellan-/Högstadium.

d Gymnasiestadiet och motsvarande

...

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets.Esim. selkokirjat, tietyn laitteen käyttäjille tarkoitetut ohjeet tai jonkin organisaation työntekijöille tarkoitettu sisäinen materiaali.
T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller internt material avsett för interna publikationer avsedda för anställda inom en viss organisation.

g Allmän
Används (i stället för #) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

j Barn och ungdomar till ca 16 års ålder.
Används särskilt för skönlitterära resurser i stället för någon av de specifika koderna a--d när speciell kodning av stadium ej är möjlig eller önskvärd.

...

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation

f Taktil utgåva
Fält 007 för mikromedium taktila resurser (pos. 00 = f)  skapas vid behov.

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.
Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

...

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form.
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form).
Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

24-27 Resursens innehållsmässiga karaktär (= 006/07-10)
Högst fyra koder i alfabetisk ordning, avseende resursens innehåll eller karaktär. Vänsterställda med avslutande blanktecken. Innebörden bör stämma med klartext särskilt i fält 245 och anmärkningsavsnittet (se t. ex. kod "b").|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

# Innehåll specificeras ej.
Tillsammans med avslutande tecken blir resultatet fyra blanktecken.

a Sammanfattning(ar) av andra verk.
Anges ej när resursen innehåller en abstract till sitt eget innehåll.

b Bibliografi
Anges endast när förekomst av bibliografi redovisas i posten, ev. i fält 504. Förekomst av käll- och litteraturförteckning kodas selektivt efter tillämpningsregler. Vid konflikt med kod "n" används ej kod "b" (se nedan).

...

i Index till andra publikationer.
Även ordindex, se kod "d".

...

k Diskografi
Anges endast när förekomst av diskografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För diskografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

l Lagar och författningar.
Lagtext, myndigheters författningar och andra normerande juridiska texter.

m Akademisk avhandling
Alla typer av monografier som färdigställts för att motsvara kraven för en akademisk examen eller kompetens. Posten skall även innehålla dissertationsanmärkning i fält 502.

n Litteraturöversikt
Bibliografin som naturligt måste ingå kodas ej särskilt, se kod "b" ovan.

o Recension
Objektet är eller innehåller uteslutande recension(er) av verk eller händelser. Bidragspost (000/07 = a eller b) avseende recension skall innehålla länkfält till såväl värdpublikationen (773) som det/de recenserade objektet/n (787). Se fält 773.

p Programmerad text

q Filmografi
Anges endast när förekomst av filmografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För filmografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

...

w Domstolsutslag
Avser texter i utslag från domstolar och andra juridiska organ.

y Årsbok

z Fördragy Årsbok

2 Offprints
Avser publikation ursprungligen utgiven som artikel/kapitel i monografi eller seriell resurs, och som även utgivits separat. Inkluderar pre- och postprints. Endast definierad för monografiska resurser.

...

6 Tecknad serie / Serieroman

|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

28 Offentlig resurs (= 006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ.

a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat.
Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter.
Exempel: Kommunförbund

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ.
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

i Resursen härrör från ett internationellt organ.
Exempel: Förenta Nationerna

l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning.
Exempel: Kommun

m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser.
Exempel: Länsförbund

o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges.

s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län.

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej.
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

29 Konferenspublikation (= 006/12)
Avser att ange att resursen är knuten till en konferens som helhet.

0 Resursen härrör ej från konferens.
Hit förs även utgåva av ett enstaka bidrag till en konferens.

1 Resursen härrör från konferens.
Hit förs utgåvor, även som preprints, av minst två bidrag till en konferens. Observera att resurser med titel "Symposium" ej behöver gå tillbaka på ett verkligt möte. Utskottsförhör och liknande händelser betraktas ej som konferens.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

30 Festskrift (= 006/13)
Anger om resursen är en festskrift eller ej

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

31 Index (= 006/14)
Anger om resursen har ett sak- eller personindex till sin egen löpande framställning.

...

32 Icke definierad position (= 006/15)

Sisältää tyhjämerkin (#) tai täyttömerkin (|)

Innehåller blanktecken (#) eller utfyllnadstecken fyllnadstecken (|).

33 Litterär genre för i resursen ingående verk (= 006/16)
Anger om skönlitterärt verk förekommer och kan med bokstavskoder även ange skönlitterär genre.

...

34 Resursen innehåller eller utgörs av biografiskt material (= 006/17)
Avser att redovisa om objektet innehåller biografisk information.

...

c Resursen är en biografi över mer än en individ.
Exempel: Biografiskt lexikon

d Resursen innehåller biografisk information.
Exempel: Brevutgåva med en inledande biografi (008/33 :"i" ; 008/34 : "d").

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.