Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

001-006 Kontrollfält

Fält 001-006 innehåller kontrollnummer och kodinformation som används i hanteringen av MARC-posterna. Varje fält har en egen fältkod i registret och dataelementens betydelse definieras utgående från deras position. I de fasta fälten finns vare sig indikatorer eller delfältskoder.