Child pages
  • Alcohol study

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In neuropsychological and neurophysiological studies divergence between individuals is great. In twin study, these differences can be minimized by comparing each twin pair so that the effect from genotypes and childhood can be scientifically controlled. This is the reason why the study requires both twin pairs with similar and dissimilar alcohol use.

Neuropsykologisissa ja neurofysiologisissa tutkimuksissa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Kaksostutkimuksella pyritään vähentämään näiden erojen vaikutusta siten, että vertailemme kaksosparin tuloksia toisiinsa, jolloin perimän ja lapsuuden ja nuoruuden erilaisten tekijöiden vaikutusta voidaan paremmin tieteellisesti hallita. Sen vuoksi tutkimukseen pyydetään kaksospareja, jotka eroavat toisistaan alkoholin käytön suhteen ja myös sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista. Tutkimukseen kutsuttavien henkilöiden alkoholin käyttö edustaa väestössä yleistä alkoholin käytön jakaumaa.

EEG-tutkimuksen tarkoitus

EEG:llä mitataan aivotoiminnan jännitevasteita, jotka liittyvät tarkkaavaisuuteen ja lyhytkestoisen muistin toimintaan. Tutkimusten mukaan jännitevasteet ovat herkkiä alkoholin suurkulutuksen vaikutuksille. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten vähäinen alkoholin käyttö vaikuttaa jännitevasteisiin. Näin saadaan tarkkaa tietoa alkoholin vaikutuksista aivotoimintaan.

Luottamuksellisuus

Kaikki tutkimuksen osioiden tulokset ovat täysin luottamuksellisia eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain tässä tutkimuk-sessa mainittuihin tarkoituksiin. Henkilökohtaisten tutkimusten tuloksia ei an-neta perheenjäsenille eikä toiselle kaksosparille. Tutkimuksen voit halutessasi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.

Tutkijat

Haastattelijoina tässä tutkimuksessa toimivat THM Mari Siltala ja esh, valt.yo Katarina Karhu. Neuropsykologisista testauksista vastaa psykologi Annamari Tuulio-Henriksson. Muina testaajina toimivat psyk.maist Eero Vuoksimaa ja psyk.yo Henri Lehtinen. EEG-mittauksista vastaa psykologian tohtori Jyrki Ahveninen ja hänen työryhmänsäThe alcohol use of people in the study represents normal distribution of alcohol use in Finland.

Purpose of EEG study

Electroencephalography (EEG) is used to measure brain's voltage response related to attentiveness and function of short-term memory. According to previous studies voltage responses are very sensitive to the effects of large scale consumption of alcohol. This study is seeking to find out how minor use of alcohol effects the voltage responses of brains. This method gives precise information about the effects of alcohol in brains.