Child pages
  • Alcohol study

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In neuropsychological and in neurophysiological studies divergence between individuals is great. Twin study . In twin study, these differences can be minimized by comparing each twin pair so that the effect from genotypes and childhood can be scientifically controlled. This is the reason why the study requires both twin pairs with similar and dissimilar alcohol use.

Neuropsykologisissa ja neurofysiologisissa tutkimuksissa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Kaksostutkimuksella pyritään vähentämään näiden erojen vaikutusta siten, että vertailemme kaksosparin tuloksia toisiinsa, jolloin perimän ja lapsuuden ja nuoruuden erilaisten tekijöiden vaikutusta voidaan paremmin tieteellisesti hallita. Sen vuoksi tutkimukseen pyydetään kaksospareja, jotka eroavat toisistaan alkoholin käytön suhteen ja myös sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista. Tutkimukseen kutsuttavien henkilöiden alkoholin käyttö edustaa väestössä yleistä alkoholin käytön jakaumaa.

...