Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Oulun yliopiston kirjaston osahanke

Section
Column
width70%
Panel
bgColor#FFFFFF
borderWidth3
borderStyledotted

Hankkeen jäsenet:

Tapio Ryhänen, Ville Varjonen, Matti Varanka

Julkaisutoiminnan prosessien ja tietojärjestelmien kehittäminen, mallinnus ja dokumentointi

Oulun yliopiston kirjaston Jultika-julkaisutietokantaa (http://herkules.oulu.fi/) käytetetään Oulun yliopiston julkaisujen (Acta Universitatis Ouluensis -sarjojen ja muiden Oulun yliopiston julkaisemisen sarjojen) elektroniseen julkaisemiseen, tallentamiseen ja jakeluun. Nykyisen julkaisujärjestelmän elinkaari on päättymässä ja järjestelmä korvataan yleisesti käytössä olevilla julkaisuarkisto-ohjelmistoilla (esim. Dspace). Nämä järjestelmät mahdollistavat Oulun yliopistojen julkaisujen julkaisemisen ja jakelun myös kirjaston ulkopuolella. Yliopiston eri yksiköt voivat halutessaan julkaista omia julkaisujaan itse, kuitenkin käyttäen yhteistä, keskitettyä järjestelmäratkaisua.

 Järjestelmä on mahdollista kehittää myös varsinaiseksi julkaisuarkistoksi, johon yliopiston henkilökunta voi halutessaan tallentaa kaikki omat julkaisunsa ja tekijänoikeussopimusten sallimissa rajoissa myös jakaa niitä elektronisessa muodossa.

Oulun yliopiston sisäisen hankkeen puitteissa luodaan ja pilotoidaan aidosti toimivia paikallistason ratkaisuja, jotka dokumentoidaan ja tarjotaan mallitapauksina muiden organisaatioiden käyttöön. Uuden julkaisujärjestelmän mallinnus ja dokumentointi toteutetaan osana kansallista hanketta.

Column
width30%
Panel
bgColor#FFFFFF
borderWidth3
borderStyledotted

Oulun wiki:
Oulun wiki
Oulun hankkeen etenemistä voi parhaiten seurata sen omasta wikistä.

Panel
bgColor#FFFFFF
borderWidth3
borderStyledotted


Livesearch
spaceKeyjark
Hakusanan katkaisu *-merkillä