Child pages
  • Kaikki kurssit
204 more child pages

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Analyysi I
Analyysi II
Analyysin peruskurssi
Johdatus yliopistomatematiikkaan
Matemaattisen analyysin jatkokurssi
Matemaattisen analyysin kurssi
Matematiikka tutuksi

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Algebra I
Analyysin harjoitustyö
Differentiaaliyhtälöt I
Differentiaaliyhtälöt II
Elements of set theory, fall 2009
Johdatus diskreettiin matematiikkaan
Johdatus lukuteoriaan
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Joukko-opin alkeet
Kandidaatintutkielma
Kombinatoriikka
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II
Logiikka I
Lukualueet
Matematiikan historia
Matematiikan LuK-seminaari
Matematiikan menetelmäkurssi
Mitta ja integraali
Ryhmäteoreettinen näkökulma Rubikin kuutioon
Solmuteoriaa kombinatorisesti
Topologia I
Vektorianalyysi
Verkot

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titlePerusopinnot
borderStylesolid

Data-analyysi Osa 1 2
Data-analyysi R-ohjelmistolla
Introduction to Statistics
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Minustako tilastotieteilijä?
Second Course in Statistics
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa
Tilastotieteen johdantokurssi Osa 1 2
Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2)
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAineopinnotborderStylesolid

Elementary Bayesian Analysis
Genetic Analysis and Molecular Evolution
Introduction to Bayesian methods and WinBUGS
Lineaariset mallit
Lineaaristen mallien sovellukset
Monimuuttujamenetelmät
Nonparametric Statistics
Otanta-aineistojen analyysi
Otantamenetelmät
Pienalue-estimointi
Software Tools
Statistical Genetics
Survey-metodiikka
Tilastotieteen proseminaari
Tilastollinen päättely
Tilastolliset tietosuojamenetelmät
Todennäköisyyslaskenta

...

Section
Column
width40%

Matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAlgebra ja topologia
borderStylesolid

Alexander-Spanier cohomology
Algebra II
Algebrallinen topologia I
Algebrallinen topologia II
Analyyttinen lukuteoria
Equivariant Alexander-Spanier cohomology for actions of profinite groups
Galois'n teoria
Homologiateoriaa konkreettisesti
Homotopiateoria
Introduction to Algebraic Topology
Johdatus ääretönulotteiseen topologiaan
Klassiset ryhmät
Lukuteoria
Ryhmäteoria
Solmuteoriaa topologisesti
Topologia II
Topologia III
Topologiset transformaatioryhmät I
Topologiset transformaatioryhmät II
Transformaatioryhmät

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAnalyysiborderStylesolid

Analyysiä Dirichlet'n sarjoille
Baire Category and Probabilistic Methods in Analysis
Currents and varifolds
Differentiaalilaskenta Banachin avaruuksissa
Fourier-analyysi
Fourier transforms of measures
Funktioavaruudet
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Funktionaalianalyysi II
Funktioteoria I
Funktioteoria II
Funktioteoria III
Geometrinen mittateoria
Hardy Spaces and Functions of Bounded Mean Oscillation
Harmonic measure
Harmoniset kuvaukset I
Harmoniset kuvaukset II
Hilbertin avaruuden operaattorit I
Hyperreaaliluvut
Introduction to differential forms
Johdatus differentiaaligeometriaan
Johdatus Kleinin ryhmiin
Johdatusta konformigeometriaan ja kvasikonformikuvauksiin
Kompleksianalyysi I
Kvasisäännölliset kuvaukset
Martingaalit ja harmoninen analyysi
Metristen avaruuksien differentioituvat struktuurit
Normialgebrat
Operator Algebras
Operator Theory
Painotetut epäyhtälöt
Random Fourier series, Gaussian free fields and related topics
Reaalianalyysi I
Reaalianalyysi II
Riemannin geometria
Spektraaliteoria
Topologiset vektoriavaruudet I
Topologiset vektoriavaruudet II

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen fysiikka
borderStylesolid

Introduction to conformal field theory
Introduction to Hopf algebras and representations
Johdatus matemaattiseen fysiikkaan
Lien algebrat
Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatemaattinen logiikka
borderStylesolid

Advanced Set Theory
Aksiomaattinen joukko-oppi
Dependence logic
Laskettavuuden teoria
Malliteoria
Matemaattinen logiikka
Ramseyn teoria
Second order logic
Vaativuusteoria
Verkkoteoria
Äärellisten mallien teoria

Soveltava matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Johdatus sovellusprojekteihin
Matematiikan sovellusprojektit

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiomatematiikkasolid

Adaptiivinen dynamiikka
Evolution and the theory of games
Introduction to Mathematical Biology
Matemaattinen mallintaminen
Mathematical methods in biology part 1 2 3 4
Modelling of fluctuating populations
Spatial models in ecology and evolution
Stochastic population models
Tartuntatautien matematiikka

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleSoveltava analyysi
borderStylesolid

Analyysi kvaternioilla ja Cliffordin algebroissa
Approksimointi splineillä
Calderónin ongelma
Functions of several complex variables
Impedanssitomografian perusteet
Integraaliyhtälöt
Inverse Scattering - The Time Dependent Approach
Johdatus inversio-ongelmiin
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt II
Sirontateoria

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleStokastiikkasolid

Informaatioteoria
Informaatioteorian jatkokurssi
Johdatus suurten poikkeamien teoriaan
Levy processes
Malliavin-laskenta
Stochastic particle systems
Stokastinen analyysi
Stokastiset prosessit
Todennäköisyysteoria
Todennäköisyysteorian jatkokurssi
Äärimmäisten ilmiöiden teoriaa

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleTietokoneavusteinen matematiikkasolid

Introduction to MATLAB
Johdatus numeriikkaan
Numeeriset menetelmät ja C-kieli

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleVakuutus- ja finanssimatematiikkaborderStylesolid

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi
Henkivakuutusmatematiikka
Johdatus finanssimatematiikkaan
Johdatus matemaattiseen rahoitusteoriaan
Matemaattinen taloustiede
Rahoitusteoria
Riskiteoria
Riskiteorian jatkokurssi
Sijoitustoiminnan matematiikka
Tariffiteoria

Matematiikan aineenopettaja

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid

Geometria
Johdatus GeoGebraan
Koulumatematiikan peruskäsitteitä
Matematiikan opetuslaboratorio
Matematiikka ja koulumatematiikka
Opettajalinjan peruskurssi
Pro gradu - seminaari

Column
width40%

Tilastotiede

Panel
borderStyle
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleYleinen tilastotiedesolid

Aikasarja-analyysin kurssi
Bayesian theory with applications
Causal analysis
Computational Methods in Statistics
Ei-parametriset ja robustit menetelmät
Frekvenssidata ja epälineaarinen monimuuttuja-analyysi
Generalized linear models
Johdatus R-ohjelmiston käyttöön
Laskentaintensiiviset tilastolliset menetelmät
Lineaaristen mallien sovellukset
Markovian modelling and Bayesian learning
Molecular genetics reading group
Proseminaari
Robustit regressiomenetelmät
Seminar: Neuroinformatics
Tilastollisen päättelyn jatkokurssi Osa 1 Osa 2
Tilastotieteilijän ohjelmistotyökaluja
Topics in Survey Methodology and Survey Analysis
WinBUGS OpenBUGS with applications
Yleistetyt lineaariset mallit Osa 1 Osa 2

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleAikasarja-analyysi ja ekonometriaborderStylesolid

Ekonometria
Epästationaariset aikasarjat
Moniulotteiset aikasarjat
Regressioanalyysin jatkokurssi
Regressioanalyysin teorian jatkokurssi
Stationaariset aikasarjat

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleBiometria
borderStylesolid

Alueittaisten aineistojen spatiaalinen analyysi
Analysis of infectious disease data
Bayesian paradigm in genetic bioinformatics
Epidemiologiset tutkimusmenetelmät
Epidemiologian tilastolliset tutkimusmenetelmät
Event-history analysis
Hierarchical models
Phylogenetic data analysis
Practical course on phylogenetic analysis
Satunnaistetut ja havainnoivat tutkimukset
Seminar on statistical methods in bioinformatics
Sequence evolution and analysis
Spatiaaliset pisteprosessit
Statistical Methods for Association Mapping
Statistical methods in genetic epidemiology and gene mapping
Statistical methods in genetics
Statistical methods in medicine and epidemiology
Stochastic modelling
Tapahtumahistoriamallien sovelluksia

Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleYhteiskuntatilastotiedeborderStylesolid

Imputointimenetelmien kurssi ja workshop
Imputointimenetelmät
Mittaaminen ja tilastollisen tiedon keruu
Painotusmenetelmät surveyssä
Pienalue-estimointi
Survey-metodiikka
Survey-seminaari
Symbolinen data-analyysi

...