Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN SISÄLLYTETTÄVÄT OPINNOT

Tunniste

Laajuus op

Ryhmittely

Sisältyvyys

Valintasääntö

Vastaavat opintojaksot

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso
FYS2025
OpintojaksoValinnainen

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus
FYS4100
OpintokokonaisuusValinnainen

Ulkomailla suoritettu opintojakso
FYS4024
OpintojaksoValinnainen

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus
FYS4200
OpintokokonaisuusValinnainen

Muualla suoritettuja opintoja
FYS4026
OpintojaksoValinnainen
Note

HUOM! Tutkintorakenne päivitetty 12.12.2019. Jos haluat kommentoida suunnitelmia, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralaan (hanna-mari.peurala@helsinki.fi)!

Linkit:

Ohjelman tutkintorakenne, OPS 2020-2023 (päivitetty 12.12.2019):

View file
nameWIKI_OPS_kuvaus_fystiet.pdf
height250

Table of Contents
maxLevel4

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman opetussuunnitelma 2020-2023:

...

Koulutusohjelman tutkintorakenne

Opintokokonaisuudet

Opintojaksot

...

Tunniste

(oodi)

...

Laajuus op

(oodi)

...

Ryhmittely

Kokonaisuus/väliotsikko/valintaryhmä

(Sisu)

...

Sisältyvyyden laji:

Pakollinen/vaihtoehtoinen/valinnainen

(oodi)

...

Valintasääntö

suorita kaikki / suorita tietty op-määrä, /suorita tietty kpl-määrä

(Sisu)

...

Vastaavat opintojaksot

Tunniste (oodi)

...

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN KANDIOHJELMA

...

180 op

...

Koulutusohjelman yhteiset opinnot

...

25 op

...

Opintokokonaisuus

...

Työelämä ja asiantuntijuus

...

10 op

...

Väliotsikko

...

Pakollinen

...

Pakollinen

...

Fysikaalisiin tieteisiin perehtyminen

...

Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä

...

Työelämätaidot II - Akateeminen kirjoittaminen

...

Kerro tähtieteestä (Työelämätaidot II)

...

Vaihtoehtoinen

...

Fyysikkona työelämässä

...

Harjoittelu (LuK-tutkinto)

...

Työelämäportfolio

...

Urasuunnittelu

...

TVT-opinnot ja opiskelutaidot 

...

Pakollinen

...

Opiskelutaidot I

...

Opiskelutaidot II

...

Opiskelijan digitaidot

...

Opiskelijan digitaidot: orientaatio

...

LateX-kurssi

...

Viestintä ja kieliosaaminen

...

Äidinkieli

...

Väliotsikko

...

Pakollinen

...

Suorita äidinkielen opinnot suomeksi tai ruotsiksi. Suorituskieli riippuu koulusivistyskielestä.   

...

Äidinkieli (tutkielmaseminaari)

...

Opintojakso

...

Pakollinen

...

Toinen kotimainen kieli

...

3 op

...

Väliotsikko

...

Pakollinen

...

Suorita toisen kotimaisen kielen opinnot 3 op suomeksi tai ruotsiksi. Kieli valitaan koulusivistyskielen mukaan.

...

Vaihtoehtoinen

...

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, ruotsi

...

Avancerad svenska, Universum nu (CEFR B2)

...

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito, suomi

...

Vieras kieli

...

4 op

...

Väliotsikko

...

Pakollinen

...

Suorita vieraan kielen opinnot 4 op. Englannin kielessä  edellytetään CEFR-tasoa B2, muissa kielissä B1.

...

Vaihtoehtoinen

...

Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (CEFR B2)

...

Academic and Professional Communication in English 1 

...

Academic and Professional Communication in English 2

...

Academic and Professional Communication in English Exemption Test (CEFR B2)

...

Vaihtoehtoiset kielet (CEFR B1)

...

4 op

...

Muihin opintoihin integroidut osat

...

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

...

Valtakunnallinen kandipalaute

...

Yliopiston oma opiskelijapalaute

...

Tieteenalan yhteiset opinnot

...

50 op

...

Väliotsikko

...

Vaihtoehtoinen

...

Fysiikka, perusopinnot

...

25 op

...

Opintokokonaisuus

...

Vaihtoehtoinen

...

Vuorovaikutukset ja kappaleet

...

FYS1001

...

5 op

...

Opintojakso

...

Pakollinen

...

Vuorovaikutukset ja aine

...

FYS1002

...

5 op

...

Opintojakso

...

Pakollinen

...

Sähkömagnetismi

...

FYS1003

...

5 op

...

Opintojakso

...

Pakollinen

...

Säteilykentät ja fotonit

...

FYS1004

...

5 op

...

Opintojakso

...

Pakollinen

...

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I

...

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II

...

Fysik, grundstudier

...

Växelverkningar och kroppar

...

Växelverkningar och materia

...

Elektromagnetism

...

Strålningsfält och fotoner

...

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I

...

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten II

...

Pakollinen

...

Matemaattiset ja laskennalliset menetelmät, opintokokonaisuus

...

Matemaattiset apuneuvot I

...

Matemaattiset apuneuvot II

...

Matemaattiset apuneuvot III

...

Tieteellinen laskenta I

...

Havaintojen tilastollinen käsittely

...

Opintosuunnan opinnot 

...

Fysiikan opintosuunta

...

Suorita

1)  Fysiikan opintosuunnan aineopinnot  66-76 op,

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op ja

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.

...

Pakollinen

...

Fysiikka, aineopinnot

...

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

...

Kandidaatin tutkielma, fysiikan opintosuunta

...

Kypsyysnäyte LuK

...

Termodynamiikan kurssipaketti

...

Termofysiikan perusteet

...

Termodynaamiset potentiaalit

...

Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

...

Kvanttifysiikan perusteet

...

Suhteellisuusteorian perusteet

...

Aineen rakenteen kurssipaketti

...

Kvanttifysiikan sovelluksia  - Atomit ja molekyylit

...

Kvanttifysiikan sovelluksia  - Tiivis aine ja alkeishiukkaset

...

Kokeellisen fysiikan kurssipaketti

...

Fysiikan mittausmenetelmät

...

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I

...

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II

...

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 

...

Valinnainen

...

Vapaavalintainen muun koulutusohjelman opintokokonaisuus

...

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

LuK valinnaiset opinnot

...

Fysiikan laaja-alaisen kandin opintosuunta

...

Suorita

1)  Fysiikan laaja-alaisen kandin opintosuunnan aineopinnot  36-61 op,

2)  kaksi vaihtoehtoista toisen koulutusohjelman tarjoamaa opintokokonaisuutta 15 op tai 25 op,

3)  yksi vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana  aineopintojen kokonaisuutta (1)

4)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.

...

Pakollinen

...

Fysiikka (laaja-alainen kandi), aineopinnot

...

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

...

Kandidaatin tutkielma, laaja-alaisen fysiikan opintosuunta

...

Kypsyysnäyte LuK

...

Termodynamiikan kurssipaketti

...

Termofysiikan perusteet

...

Termodynaamiset potentiaalit

...

Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

...

Kvanttifysiikan perusteet

...

Suhteellisuusteorian perusteet

...

Aineen rakenteen kurssipaketti

...

Kvanttifysiikan sovelluksia - Atomit ja molekyylit

...

Kvanttifysiikan sovelluksia - Tiivis aine ja alkeishiukkaset

...

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

...

Vaihtoehtoinen

...

Vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus 1: Kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai geotieteet

...

Suorita 15 tai 25 op laajuinen opintokokonaisuus kemiassa, matematiikassa, tietojenkäsittelytieteessä tai geotieteissä siten, että vaihtoehtoiset kokonaisuudet on suoritettu eri aineissa.

...

Vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus 2: Kemia, matematiikka, tietojenkäsittelytiede tai geotieteet

...

Valinnainen

...

Vapaavalintainen muun koulutusohjelman opintokokonaisuus

...

0 op tai

15 tai 25 op

...

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

Vaihtoehtoinen

...

LuK valinnaiset opinnot

...

Valinnainen

...

Teoreettisen fysiikan opintosuunta

...

Suorita

1)  Teoreettisen fysiikan opintosuunnan aineopinnot  81-96 op,

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 9 op.

...

Pakollinen

...

Teoreettinen fysiikka, aineopinnot

...

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

...

Kandidaatin tutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta

...

Kypsyysnäyte LuK

...

Termodynamiikan kurssipaketti

...

Termofysiikan perusteet

...

Termodynaamiset potentiaalit

...

Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

...

Kvanttifysiikan perusteet

...

Suhteellisuusteorian perusteet

...

Fysiikan matemaattisten menetelmien kurssipaketti

...

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ia

...

Fysiikan matemaattiset menetelmät Ib

...

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa

...

Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb

...

Klassisen fysiikan teorian kurssipaketti

...

Mekaniikka

...

Statistinen mekaniikka

...

Elektrodynamiikka I

...

Elektrodynamiikka II

...

Kvanttifysiikan kurssipaketti

...

Kvanttimekaniikka I

...

Kvanttistatistiikka

...

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti 

...

Valinnainen

...

Valinnainen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus

...

Suorita yksi 15 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

LuK valinnaiset opinnot

...

Tähtitieteen opintosuunta

...

Suorita

1)  Tähtitieteen opintosuunnan aineopinnot  86-96 op,  

2)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 19 op.

...

Pakollinen

...

Tähtitiede, aineopinnot

...

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

...

Kandidaatin tutkielma, tähtitieteen opintosuunta

...

Kypsyysnäyte LuK

...

Astrofysiikan perusteet kurssipaketti

...

Tähtitieteen perusteet I

...

Tähtitieteen perusteet II

...

Johdatus avaruusplasmafysiikkaan

...

Havaitsevan astrofysiikan perusteet kurssipaketti

...

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I

...

Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II

...

Teoreettisen astrofysiikan kurssipaketti

...

Astrofysiikan peruskurssi I

...

Astrofysiikan peruskurssi II

...

Mekaniikka

...

Taivaanmekaniikka

...

Astrofysiikan kohteet kurssipaketti

...

Aurinkokunnan fysiikka

...

Galaksit ja kosmologia

...

Linnunradan rakenne

...

Tähtien rakenne ja kehitys

...

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

...

Valinnainen

...

LuK valinnaiset opinnot

...

Suorita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 180 op, enintään 19 op. 

Voit suorittaa myös ulkomailla suoritetun opintokokonaisuuden FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetun kokonaisuuden FYS4100.

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

Meteorologian opintosuunta

...

Suorita

1)  Meteorologian opintosuunnan aineopinnot  66-91 op,  

2)  vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)  ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 24 op.

...

Pakollinen

...

Meteorologia, aineopinnot

...

Kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte

...

Kandidaatin tutkielma, meteorologian opintosuunta

...

Kypsyysnäyte LuK

...

Termodynamiikan kurssipaketti

...

Termofysiikan perusteet

...

Termodynaamiset potentiaalit

...

Modernin fysiikan perusteet  kurssipaketti

...

Kvanttifysiikan perusteet

...

Suhteellisuusteorian perusteet

...

Kokeellisen fysiikan kurssipaketti

...

Fysiikan mittausmenetelmät

...

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt I

...

Fysiikan aineopintojen laboratoriotyöt II

...

Meteorologian kUlurssipaketti

...

Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet

...

Ilmakehän termodynamiikka

...

Ilmakehän virtausdynamiikan perusteet

...

Klimatologian perusteet

...

Fysikaalinen klimatologia

...

Valinnainen

...

Valinnainen toisen koulutusohjelman opintokokonaisuus

...

0 op tai

...

15 tai 25 op

...

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana aineopintojen kokonaisuutta.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

LuK valinnaiset opinnot

...

Fysikens studieinriktning

...

Suorita

1)  Ämnesstudier i fysik studieinriktning 46-86 op

2)   yksi vaihtoehtoinen toisen koulutusohjelman tarjoamaa opintokokonaisuutta 15 op tai 25 op. Tätä kokonaisuutta ei tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut fysiikan valinnaisten aineopintojen kurssipaketin osana  aineopintojen kokonaisuutta (1)

3)   yksi vapaavalintainen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus 15 op tai 25 op.

4)   ja vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy, enintään 29 op.

...

Pakollinen

...

Fysik, ämnesstudier

...

Kandidatavhandling och mognadsprov

...

Kandidatavhandling, fysik studieinriktning

...

Mognadsprov NaK

...

Termodynamikens kurspaket

...

Termofysikens grunder

...

Termodynamiska potentialer

...

Moderna fysikens grunder kurspaket

...

Kvantfysikens grunder

...

Relativitetsteorins grunder

...

Materiens struktur kurspaket

...

Kvantfysikens tillämpningar - Atomer och molekyler

...

Kvantfysikens tillämpningar - Det fasta tillståndet och elementarpartiklar

...

Annat kurspaket i fysikaliska vetenskaper

...

Valbara kurspaket i fysikaliska vetenskaper

...

Vaihtoehtoinen

...

Studiehelhet i kemi, datavetenskap, matematik eller geovetenskaper

...

0 op tai 15 tai 25 op

...

Valinnainen

...

Studiehelhet i övrigt program

...

Suorita yksi 15 tai 25 op laajuinen toisen koulutusohjelman tarjoama opintokokonaisuus.

Voit korvata opintokokonaisuuden myös ulkomailla suoritetulla opintokokonaisuudella FYS4200 tai toisessa korkeakoulussa suoritetulla kokonaisuudella FYS4100.

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

NaK valbara studier

...

Fysikaalisten tieteiden valinnaisiin aineopintoihin kuuluvat opintojaksot:

...

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN VALINNAISTEN AINEOPINTOJEN KURSSIPAKETTI

...

Tunniste

...

Laajuus op

...

Ryhmittely

...

Sisältyvyys

...

Vastaavat opintojaksot

...

Fysikaalisten tieteiden valinnaisten aineopintojen kurssipaketti

...

Kaikki edellä listatut aineopintotasoiset kurssit (FYS2-alkuiset)

...

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman vastuulla olevat kurssit:

...

Aerosolifysiikka I

...

Air Quality in a Changing World

...

Siirtoilmiöt

...

Virtausilmiöt

...

Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset

...

Meritieteen peruskurssi

...

Hydrologian peruskurssi

...

Kiinteän maan geofysiikan peruskurssi

...

Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia 

...

Materialfysikens grunder

...

Cosmology I

...

Elektroniikka I

...

Introduction to nanoscience

...

Fundamentals of materials science

...

Tieteellinen laskenta II

...

Atmosfärvetenskap nu

...

Mekaniikan jatkokurssi

...

Kvanttilaskenta

...

Physical basis of computing

...

Maisteriohjelmien vastuulla olevat kurssit:

...

Climate.now

...

Boundary Layer Physics

...

Numerical Meteorology I

...

Geophysics of Snow and Ice

...

Oceanography of the Baltic Sea

...

Plasma Physics

...

Open problems in modern astrophysics

...

Introduction to Particle Physics I

...

Solid state continuum mechanics I

...

Nanophysics and nanochemistry

...

Kurssipakettiin sisällytettävät kurssit:

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso

...

Ulkomailla suoritettu opintojakso

...

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman tarjoamat kurssit vapaasti valittaviin opintoihin:

...

LUK VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

...

Tunniste

...

Laajuus op

...

Ryhmittely

...

Sisältyvyys

...

Vastaavat opintojaksot

...

Valinnainen 

...

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman tarjoamat kurssit:

...

Maailmankaikkeus nyt

...

Universum nu

...

Universe now

...

Johdatus astrobiologiaan

...

Naturvetenskap nu I

...

Naturvetenskaper nu II

...

Nutida fysikens grunder

...

Vapaasti valittaviin opintoihin sisällytettävät kurssit:

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso

...

Ulkomailla suoritettu opintojakso

...

Muualla suoritettuja opintoja

...

Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman käytössä olevat opintojaksot sisällytettäville opinnoille:

...

FYSIKAALISTEN TIETEIDEN SISÄLLYTETTÄVÄT OPINNOT

...

Tunniste

...

Laajuus op

...

Ryhmittely

...

Sisältyvyys

...

Vastaavat opintojaksot

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso

...

Toisessa korkeakoulussa suoritettu opintokokonaisuus

...

Ulkomailla suoritettu opintojakso

...

Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

...

Muualla suoritettuja opintoja

...