Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

1. Opintojakson nimi

Kvanttistatistiikka

Kvantstatistik

Quantum Statistics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2019

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 537005 Kvanttistatistiikka , 10 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


-suoritusajankohtaa voidaan suositella esim. tiettyjen opintojaksojen suorittamisen jälkeen

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


-järjestetään kevät- tai syyslukukaudella, tai molemmilla
-mainitaan, mikäli opintojaksoa ei järjestetä joka vuosi
-periodi

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Kurssin suorittanut opiskelija hallitsee kvanttimekaanisten systeemien statistisen käsittelyn perusteet ja ymmärtää rajankäynnin klassisiin systeemeihin. Hän hallitsee kvanttimekaanisen ensembleteorian ja faasiavaruuden käsitteet, osaa johtaa bosoni- ja fermionistatistiikat, sekä ymmärtää bosoni- ja fermionisysteemien tärkeimmät statistiset ominaisuudet.

10. Opintojakso toteutus


Kurssi suoritetaan joko arvosteltavaksi palautettavilla laskuharjoituksilla ja kurssikokeella tai vaihtoehtoisesti tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


Kurssilla oletetaan, että opiskelija on suorittanut kurssit

FYS2015 Statistinen mekaniikka, FYS2018 Kvanttimekaniikka I, FYS2012 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIa, FYS2013 Fysiikan matemaattiset menetelmät IIb sekä näiden kurssien edellyttämät edeltävät opinnot.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


Samanaikaisesti suoritettavaksi soveltuu mainiosti kurssi TCM303 Quantum Mechanics IIb, ja kurssin jälkeen suoritettavaksi esim. TCM311 Quantum Field Theory I ja TCM312 Quantum Field Theory II.

13. Opintojakson sisältö


Kvanttimekaniikan formalismin kertausta

Kvanttimekaaniset joukot ja tasapainojakaumat

Ideaaliset tasapainojärjestelmät

Bose-Einstein- ja Fermi-Dirac-statistiikat

Bosoni- ja fermionijärjestelmien fysiikkaa

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


Kurssin oppikirja on Jouko Aponen ja Juha Honkonen: Statistinen fysiikka (Limes ry, 2000). Suositeltavaa kirjallisuutta ovat lisäksi:

  • R. Bowler ja M. Sanchez: Introductory Statistical Mechanics, Clarendon Press, 1999
  • K. Huang: Statistical Mechanics, Wiley, 1987
  • L.D. Landau ja E.M. Lifshitz: Statistical Physics, Pergamon, 1980


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


Viikottaiset luennot, opiskelijan itsenäinen työskentely sekä viikoittain palautettavat laskuharjoitukset. Laskuharjoitukset palautetaan assistenteille jotka pisteyttävät ne. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Arvosanan määräytyminen (Fysiikan perusopetuksen pelisäännöt).

17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti