Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Ks Tutkielman kirjoitusprosessin päätteeksi ja ohjaajan tukemana opiskelija osaa:

 • Tuottaa itsenäinen kirjallinen tieteellisen työ ja osoittaa ymmärrystä tieteellisen kirjoittamisen menettelytavoista.
 • Määritellä tutkimusaihe ja muodostaa relevantti tutkimuskysymys.
 • Sopia itsenäisen työn tekemisen aikataulu ja pitää siitä kiinni.
 • Etsiä ja valita työn kannalta keskeinen tieteellinen kirjallisuus ja viitata siihen oikein.
 • Hyödyntää lähdemateriaalia tarkoituksenmukaisesti.
 • Tunnistaa tieteellinen termistö sekä käsitteet ja käyttää niitä asianmukaisesti.
 • Osaa kirjoittaa tieteellistä asiatekstiä, jonka on samasta oppiaineesta kandidaatintutkinnon suorittaneelle vaivatta ymmärrettävissä.
 • Havainnollistaa tutkimustuloksiaan esimerkiksi graafisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Vertailla ja analysoida viitattujen artikkelien tutkimustuloksia. Jos opiskelijan työ sisältää omia tutkimustuloksia, myös kommentoida niiden merkitystä suhteessa julkaistuihin tuloksiin.
 • Muodostaa johtopäätökset tutkielman tulosten pohjalta.


Katso lisäksi osaamismatriisi arviointiperusteissa sivulla LuK-tutkielma.


10. Opintojakso toteutus

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

...