Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

700 - LISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T)
Kenttää käytetään toisen ja kolmannen yhteisvastuullisen tekijän merkitsemiseen, kun ensimmäinen yhteisvastuullinen tekijä on merkitty kenttään 100. Kaikissa muissa kentissä esiintyvistä henkilönimistä voidaan tehdä lisäkirjaus kenttään 700. Kenttää voidaan toistaa.

Kentän pakollisuus koskee toista ja kolmatta yhteisvastuullista tekijää tai yhtä muuta tekijää.

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan henkilön vastuullisuus liittyy kentän 100 päävastuulliseen henkilöön. Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

 • 0 = Lisäkirjaus toisesta tai kolmannesta päävastuullisesta tekijästä. Nämä tekijät näkyvät yleensä
  osakentässä 245 ‡d tai 248 ‡d.
 • 1 = Kaikki muut henkilötekijyyteen liittyvät lisäkirjaukset.

‡a - Osakenttään ‡a merkitään henkilön nimi.

Alias
alias70X-75X

Section
borderfalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

16. Lisäkirjauskentät (70X-75X)

Info

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen hakutietoihin (ks. Hakutiedot. Helsinki, 1991).


Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

700 710 711 720 730 740 751 752 753 754


Anchor
700
700
700 - LISÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI (T)

Henkilön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Henkilön kuvailu

‡a - Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai

...

etunimien ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä

...

käytetään vain

...

etukirjaimia,

...

kirjainten väliin tulee tyhjälyönti. Etukirjaimen perään tulee piste.

...

‡d - Aikamääreillä tarkoitetaan henkilön syntymä- ja kuolinvuotta. Suomalaisten henkilöiden syntymä- ja

...

kuolinvuodet sisällytetään auktoriteettitietokanta Asterin tietueisiin, joten ne tulevat olemaan myös Melindan (ja sitä kautta paikallistietokantojen) käytettävissä. Jos joku henkilö valittaa vuosien näkymisestä, laitetaan ko. henkilön elinvuodet näkymättömiin. Tietosuojavaltuutettu ryhtyy toimenpiteisiin vasta, jos joku tekee erikseen valituksen hänelle. Tietosuojavaltuutetun reagoinnin perusteella päätetään, minkälaisiin toimenpiteisiin kirjastoissa ryhdytään. Ulkomaisten henkilöiden syntymä- ja kuolinvuosia voidaan käyttää, koska ne ovat näkyvissä useissa ulkomaisissa tietokannoissa.

‡c - Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä. Osakenttään tallennetaan tietoja esim. henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä. Sukunimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740. Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.

‡i - Suhdetta kuvaava ilmaus, esim. mukaelma, perustana oleva teos, eri versio. Poimittujen tietueiden i-osakenttää ei tarvitse kääntää suomeksi.

Esim.
700 1# i
Perustuu teokseen: a Kivi, Aleksis, 1834-1872, e kirjoittaja. t Nummisuutarit.

...

700 1# i Parodia teoksesta: a Carroll, Lewis, 1832-1898, e kirjoittaja. t Alice's adventures in Wonderland.

‡e -  Osakenttään ‡e merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä

...

.  Käytettäviä funktioita löytyy Metatietosanastosta.

Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä funktioita saa käyttää.

‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto, käytetään Fennicassa, mutta kirjastotasolla ei tarvitse käyttää.

‡0 -osakentät poimituissa tietueissa: 0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Jos tunnisteen edellä on kaarisuluissa organisaation koodi tai tunnisteen lähde, esim. (isni), 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa, muut poistetaan. Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, isni säilytetään 0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Poimituista suomalaisista nimistä poistetaan 0-osakentät. Suomalaiset nimet tarkistetaan Asterista.

‡4 - Funktiokoodi, ei suositella käytettäväksi. 

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)


Anchor
710
710
710 - LISÄKIRJAUS - YHTEISÖNNIMI (T) 

Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta kohdasta Yhteisön tyyppi.
Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen tietueen identifioinnin kannalta.

1.

...

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan yhteisön vastuullisuus liittyy kentän 110 päävastuulliseen yhteisöön Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

 • 0 = Lisäkirjaus toisesta tai kolmannesta päävastuullisesta yhteisöstä.
 • 1 = Kaikki muut yhteisötekijyyteen liittyvät lisäkirjaukset.

indikaattori - Nimikirjauksen muoto

 • 0 - Nimen osien järjestys käänteinen
 • 1 - Hallintoalueen nimi
 • 2 - Nimen osien järjestys suora

 2. indikaattori - Lisäkirjauksen tyyppi

 • # - Tieto puuttuu
 • 2 - Analyyttinen kirjaus, lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.

‡a - Yhteisön nimet kirjoitetaan kuten ko. yhteisö katsoo ne kirjoitettavaksi. Yleensä suomalaisten yhteisöjen nimissä käytetään isoa kirjainta vain nimen alussa. HUOM! Yhteisön nimen alussa ei voi käyttää artikkelia.

...

Esim.

...

Itä-Suomen yliopisto, Keuruun lukio, Sibelius-

...

Akatemia, Suomen Akatemia, Suomen Pankki, Suomen Punainen Risti

...

, Åbo Akademi

...

. Englanninkielisessä yhteisön nimessä jokainen merkitsevä sana aloitetaan isolla kirjaimella.

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡n-‡c - Yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 110. Täsmentävät tiedot merkitään osakenttiin ‡n-‡c. Tällöin yhteisön nimi on aina osakentässä ‡a, kokouksen nimi osakentässä ‡b.

‡n - Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d - Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

...

Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä.

Kun kysymyksessä on valtionhallinnon hierarkinen suhde, valtio tallennetaan ‡a-osakenttään.  Ks. Hakutiedot luku 24.16

‡b - Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.

‡g - Tiedot, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennetaan myös kenttään 740. Kaikkia yhtenäistetyn nimekkeen osakenttiä voidaan käyttää tekijä-nimeke-kirjauksissa.

‡e -

...

  Osakenttään ‡e merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava funktiomerkintä

...

.  Käytettäviä funktioita löytyy Metatietosanastosta.

Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä funktioita saa käyttää.

‡0 -osakentät poimituissa tietueissa: 0-osakenttä sisältää henkilönnimen, asiasanan yms. auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron. ID-numero on vastaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standarditunniste kuten International Standard Name Identifier (ISNI). Jos tunnisteen edellä on kaarisuluissa organisaation koodi tai tunnisteen lähde, esim. (isni), 0-osakentät säilytetään poimituissa tietueissa, muut poistetaan. Jos a-osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, isni säilytetään 0-osakentässä, mutta organisaatiokoodin sisältävä 0-osakenttä poistetaan. Poimituista suomalaisista nimistä poistetaan 0-osakentät. Suomalaiset nimet tarkistetaan Asterista.

‡4 - Funktiokoodi, ei suositella käytettäväksi. 

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)Anchor
711
711
711 - LISÄKIRJAUS - KOKOUKSEN NIMI (T) 

Kenttää 711 käytetään

...

kokousten ym. ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien tallentamiseen.

Lisäkirjaus

...

kokouksen nimestä tehdään ainakin seuraavissa tapauksissa:

 • päänimeke tai rinnakkaisnimeke on yleisnimeke

...

 • kokouksen nimi tai

...

 • kokouksen nimen lyhenne sisältyy päänimekkeeseen

Kenttä on pakollinen vähimmäistasolla vain silloin, kun tieto on tarpeen

...

julkaisun identifioinnin kannalta.

Indikaattorit:

1. indikaattori  - Nimikirjauksen muoto

2. indikaattoria käytetään ilmaisemaan, miten lisäkirjauksen kohteena olevan kongressin vastuullisuus liittyy kentän 111 päävastuulliseen kongressiin. Tarkoituksena on saavuttaa yhtäpitävyys kuvailun ja lisäkirjausten välillä eritasoisissa tulosteissa. 2. indikaattorin arvot määräytyvät seuraavasti:

...

 • 0 - Nimen osien järjestys käänteinen
 • 1 - Hallintoalueen nimi
 • 2 - Nimen osien järjestys suora


2. indikaattori - Lisäkirjauksen tyyppi

 • # - Tieto puuttuu
 • 2 - Analyyttinen kirjaus, lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen.

‡a - Lisäkirjaukseksi tallennetaan kokouksen virallinen nimi. Englanninkielisessä kokouksen nimessä jokainen merkitsevä sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella

...

.

‡n -

...

Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.

‡d -

...

Kokouksen aika merkitään pelkällä vuosiluvulla.

‡t - Osakenttää käytetään tekijä-nimeke -tyyppisten lisäkirjausten nimekettä varten. Jos nimekkeestä halutaan erikseen lisäkirjaus tai indeksoitava nimeke, se tallennettaan myös kenttään 740.

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)


Anchor
720
720
720 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMI (T)

Kenttää 720 käytetään sellaisten tekijyyteen liittyvien nimien tallentamiseen, jotka syntyvät konvertoitaessa tietueita MARC21-Fin formaattiin sellaisista formaateista, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

550 (MARC21-Fin) --> 720:
Kenttään merkitään julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.

Elektra-tietokannassa kuvittaja ja kääntäjä (MARC21-Finin 725 & 726) on konvertoitu tähän.

Kenttää ei suositella käytettäväksi, vaan auktorisoimattomatkin nimet merkitään kenttiin 700/710.


Anchor
730
730
730 - LISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)

Kenttää 730 käytetään anonyymeistä ja tekijättömistä teoksista. Jos teoksella on tekijä, tehdään tekijä-nimeke-kirjaus kenttään 700 ja nimekelisäkirjaus kenttään 740.


Anchor
740
740
740 - LISÄKIRJAUS - KONTROLLOIMATON NIMEKE (T)

...


Jatkuvien julkaisujen rinnakkais-, variantti-, tai kansinimekkeet merkitään kenttään 246.

...

Tähän kenttään merkitään analyyttiset nimekelisäkirjaukset, kuten 505-kentän nimekkeet ja yhteisnimekkeettömän teoksen nimekkeet.

Esim.

245 10 ‡a Valitut teokset / ‡c Aino Kallas.
505 0# ‡a Katinka Rabe ; Barbara von Tisenhusen ; Reigin pappi ; Sudenmorsian ; Kertomuksia.
740 02 ‡a Katinka Rabe.
740 02 ‡a Barbara von Tisenhusen.
740 02 ‡a Reigin pappi.
740 02 ‡a Sudenmorsian.
740 02 ‡a Kertomuksia.


Anchor
751
751
751 - LISÄKIRJAUS - MAANTIETEELLINEN NIMI (T)


Anchor
752
752
752 - LISÄKIRJAUS - HIERARKKINEN PAIKAN NIMI (T)


Anchor
753
753
753 - JÄRJESTELMÄKOHTAISET YKSITYISKOHDAT (T)


Anchor
754
754
754 - LISÄKIRJAUS - TAKSONOMINEN TUNNISTUS (T)