Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
borderfalse


Column
width30%

Haku sovellusohjeesta

Livesearch
spaceKeyMARC21
id1

Sisällysluettelo

Children Display
pageMARC 21 -sovellusohje (ISBD)

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä


Column
width70%


Excerpt

ISBD

11. Fyysisen kuvailun jne. kentät (3XX)

Info

Nämä kentät liittyvät kuvailusääntöjen alueeseen 0, alueeseen 3 ja alueeseen 5 ja alueeseen 7


Info

MARC 21 ; Suomeksi ; Svenska ; (Full)

300 306 307 310 321 336 337 338 340 342 343 344 345 346 347 348 351 352 355 357 362 363 365 366 370 377 380 381 382 383 384 385 386 388


Anchor
300
300
300 - ULKOASUTIEDOT (T)    

Kentässä kuvaillaan luetteloinnin kohteen fyysiset ominaisuudet: laajuus/kesto, mitat yms. yksityiskohdat ja liiteaineistot. Kenttää ei tavallisesti käytetä osakohteissa.

‡a -  Aineiston erityismääre merkitään osakenttään ‡a kun kuvaillaan kartta-aineistoa, musiikkia, visuaalista aineistoa tai elektronista aineistoa. Kuvailun kohteen fyysisten yksiköiden lukumäärä merkitään arabialaisin numeroin erityismääreen eteen. Moniviestimien kunkin viestintyypin erityismääreet erotetaan toisistaan pilkulla.  Laajuuden lisämääritykset tarkoittavat erityismääreessä kerrottua yksiköiden lukumäärää tarkempaa erittelyä, esim. arkkia, lehteä, kuvaa, minuuttia, osaa, palaa tai sivumäärää.  Tämä erittely merkitään kaarisulkuihin erityismääreen jälkeen

Yksiosaisia painettuja tekstijulkaisuja kuvailtaessa voidaan aineiston erityismääreen sijaan merkitä osien määrä ja tyyppi, käytännössä sivumäärä.  Ellei julkaisussa ole sivunumerointia, sivut voidaan laskea tai arvioida nimiösivusta tai sen vastineesta alkaen viimeiselle sivulle tai muita kommentteja sisältäville sivuille (esim. selostusteksti, sisällysluettelo jne.) saakka. Lopussa olevia tyhjiä sivuja ja mainossivuja ei lasketa mukaan. Laskettujen sivujen lukumäärä merkitään hakasulkeisiin.

Sivumäärän ilmoittamisen erityistapauksia:

  • Jos PDF-julkaisuun ei ole laitettu sivunumeroita, laitetaan se, minkä PDF-lukuohjelma ilmoittaa. Vähintään sivumäärän päänumerointijakso merkitään. Kun erityismäärettä on käytetty, laajuus tai kesto merkitään sulkuihin.  Muulloin laitetaan julkaisun viimeksi numeroitu sivu.
  • Kun luetteloidaan kopiota, jossa sivut on pienennetty, merkitään alkuperäisen sivumäärä kenttään 300 ja huomautukseen, että sivut on pienennetty

Kirjastoaineiston kuvailusääntöjen mukaan erityismääreinä voidaan käyttää soveltuvia termejä.  Meillä suositeltavia erityismääreitä (lista ei ole täysin kattava):

nuottijulkaisut: johtoääni, kuoropartituuri, laulunopas, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianopartituuri, pienoispartituuri, soitonopas, soolonuotti, sävelmäkokoelma, sävelmänuotti, teorianopas, stemma (ent. ääni)

äänitteet: CD-äänilevy, MD-äänilevy, äänilevy, äänikela, C-kasetti, DAT-kasetti, DCC-kasetti, SACD/CD-äänilevy, SACD-äänilevy, DVD-äänilevy

videotallenteet: DVD-videolevy, laservideolevy, videokasetti, Blu-ray-videolevy

verkkolehdet, verkkokirjat: verkkojulkaisu

Ks. lisää Metatietosanastosta.

Äänitteen kokonaiskesto merkitään julkaisussa ilmoitetulla tarkkuudella. Jos kokonaiskestoa ei ole merkitty julkaisuun, kesto voidaan 1) laskea yhteen julkaisussa ilmoitetuista teosten tai raitojen kestoista, 2) ottaa esim. CD-soittimen laskurista, 3) arvioida. Kokonaiskesto ilmoitetaan muodossa "45 min 10 s" tai tarvittaessa arvioinneissa esim. "n. 30 min". Jos julkaisu koostuu esim. useammasta levystä, kenttään merkitään levykohtaiset kokonaiskestot pilkulla erotettuina.  Äänikirjoissa suositellaan levykohtaisten kestojen sijaan kokonaiskestoa muodossa "4 t 30 min".  Elokuvien kesto merkitään aineistolle ominaiseen tapaan minuutteina, esim. "65 min".  Eräissä tietokannoissa kesto on merkitty muodossa 45'10 - tätä ei suositella.

Esimerkkejä (nuottijulkaisut)

300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (22 s.)
300 ## ‡a 1 soitonopas (vi, 310 s.)
300 ## ‡a 1 soolonuotti ([36] s.)
300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 s.)

Esimerkkejä (äänitteet)

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (34 min)
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (53 min 38 s, 66 min 1 s)
300 ## ‡a 1 C-kasetti (n. 30 min)

Esimerkki (videotallenteet)

300 ## ‡a 1 videokasetti.

Esimerkki (moniviestin)

300 ## ‡a 1 soitonopas (99 s.), 1 CD-äänilevy (61 min 44 s)

Esimerkki (verkkokirja)

300 ## ‡a 1 verkkojulkaisu (656 s.)

‡b- Kenttään voidaan merkitä esim. kuvitus, soittonopeus, äänen laatu ja äänikanavien määrä. Äänilevyn kierrosnopeus merkitään vain, jos se on muu kuin 33 1/3 kierr/min.

Esimerkkejä  

300 ## ‡a 111 s. : ‡b kuv.
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (47 min 7 s, 52 min 1 s) : ‡b DDD.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (61 min 32 s) : ‡b SACD, monikanavaääni.
300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (174 min) : ‡b monikanavaääni, stereo.
300 ## ‡a 1 äänilevy : ‡b 78 kierr./min.

‡c Julkaisun selän korkeus voidaan merkitä. Jos julkaisun leveys on suurempi kuin sen korkeus, merkitään myös leveys. Tiedot ilmaistaan senttimetreinä, millimetreinä tai tuumina; voi sisältää tarkentavaa tietoa suluissa.

Esimerkkejä

300 ## ‡a 116 s. ; ‡c 28 cm.
300 ## ‡a 1 partituuri (5 s.) ; ‡c 21 x 30 cm.

‡eLiiteaineisto tarkoittaa mitä tahansa kuvailun kohteesta fyysisesti erillään olevaa osaa, joka ilmestyy samaan aikaan kuvailun kohteen kanssa ja on tarkoitettu käytettäväksi kuvailun kohteen kanssa. Kenttä voi sisältää liiteaineiston kuvailua suluissa.

Nuottijulkaisussa kenttään merkitään irrallisten stemmojen lukumäärä. Äänitteissä merkitään tieto kansitekstiä laajemmasta liitteestä.

300 ## ‡a 271 s. : ‡b kuv. ; ‡c 21 cm + ‡e 1 hinnasto.

300 ## ‡a 1 partituuri (5 s.) ; ‡c 21 x 30 cm + ‡e 3 stemmaa (4, 2, 2 s.)
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (72 min 12 s) + ‡e esiteliite.
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79 min 14 s, 63 min 21 s) : ‡b DDD + ‡e esite- ja librettoliite (78 s.)


Anchor
306
306
306 - KESTO (ET) 

Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat teoksen keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit (tt) merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit (mm) merkitään kahtena nollana.

Musiikkiäänitteissä teoksen kesto pyritään merkitsemään aina koodimuotoisena. Ensisijaisena lähteenä käytetään julkaisussa ilmoitettuja tietoja. Tarvittaessa teoksen keston voi tarkistaa esim. CD-soittimen näytön avulla.

Nuottijulkaisuissa kesto merkitään vain, jos se löytyy julkaisusta.

505- ja 7XX-kentissä luetteloitujen teosten kestoja ei ilmaista 306-kentässä.

Äänitteen kokonaiskesto merkitään tähän vain, jos äänitteellä on yksi teos.

Esimerkkejä

306 ## ‡a 000433

306 ## ‡a 011242

306 ## ‡a 001000
(esim. nuottijulkaisussa merkintä "n. 10 minuuttia")

300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79'14, 63'21) : ‡b DDD.
306 ## ‡a 022235
(julkaisussa vain yksi teos, esim. ooppera, 306-kenttä emotietueessa)


Anchor
307
307
307 - KÄYTTÖAJAT JNE. (T)


Anchor
310
310
310 - NYKYINEN ILMESTYMISTIHEYS (ET)

Suositellaan käytettäväksi. 


Anchor
321
321
321 - AIKAISEMPI ILMESTYMISTIHEYS (T)

Suositellaan käytettäväksi.


Anchor
336
336
336 - SISÄLTÖTYYPPI (T)       Pakollinen

Kenttään merkitään yhdellä tai useammalla termillä aineiston pääasiallinen sisältötyyppi (jos aineistolla on yksi hallitseva sisältötyyppi) tai sisältötyypit (jos aineisto muodostuu useasta samanarvoisesta sisältötyypistä). Lisäksi merkitään tarvittavat sisältötyypin tarkenteet.

Jokaista 336-kenttää kohti tulee tietueessa olla mediatyypin ilmaiseva 337-kenttä. Jos mediatyypin ilmaisevia 337-kenttiä on useampia kuin yksi, 336-kenttää toistetaan ja 336- ja 337-kentät linkitetään toisiinsa ‡8-osakentän avulla.

‡a - Sisältötyyppi

Yhteen mediatyyppiin liittyvät sisältötyypit merkitään aakkosjärjestyksessä toistamalla ‡a-osakenttää. Viimeistä lukuun ottamatta jokaisen ‡a-osakentän loppuun merkitään piste.

Sisältötyypin ilmaisevan termin jälkeen merkitään sulkeisiin mahdolliset sisältötyypin tarkenteet.

Sisältötyyppitermit:
Data, Esine, Kuva, Liike, Musiikki, Puhe, Teksti, Tietokoneohjelma, Ääni, Määrittelemätön sisältötyyppi

Poikkeustapauksissa, kun aineisto muodostuu kolmesta tai useammasta samanarvoisesta sisältötyypistä, voidaan sisältötyyppien luettelemisen sijasta käyttää ilmausta ”Useita sisältötyyppejä”. Tätä ei kuitenkaan suositella (konvertoidussa aineistossa termi voi esiintyä).

Sisältötyypin tarkenteilla määritellään tarkemmin luetteloitavan aineiston tyyppi, liikkeen mukanaolo tai puuttuminen, ulottuvuudet ja/tai millä aisteilla aineisto on tarkoitettu vastaanotettavaksi.

Tarkenteita käytetään niin paljon kuin on tarpeen sisällön erottamiseksi muista mahdollisista samaan sisältötyyppiin lukeutuvista sisällöistä. Tarkennetta ”katseltava” ei pääsääntöisesti käytetä suomalaisessa kuvailussa.

Sisältötyypin tarkenteet merkitään sisältötyypin jälkeen sulkeissa. Tarkenteet merkitään siinä järjestyksessä kuin ne esitetään Kirjastoaineistojen kuvailusäännöissä. Samaan sisältötyyppiin liittyvät tarkenteet erotetaan toisistaan välimerkityksellä tyhjämerkki, puolipiste, tyhjämerkki.

Sisältötyypin tarkennetermit:
esitetty, kartografinen, notatoitu, liikkuva, still, kaksiulotteinen, kolmiulotteinen, kuunneltava, maisteltava, haisteltava, katseltava

Esimerkkejä

‡a Teksti
‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)

‡8 - Linkki- ja järjestysnumero
Jos sisältö- ja mediatyyppikokonaisuuksia on useita, osakentän avulla linkitetään toisiinsa liittyvät 336- ja 337-kentät.

Mikäli osakenttä ‡8 tallennetaan, on se kentän 336 ensimmäinen osakenttä.

Osakenttään ‡8 merkitään1) linkkinumero (sama numero toisiinsa linkitettävissä 336- ja 337-kentissä), 2) järjestysnumero (336-kenttässä numero 1 ja 337-kentässä numero 2) sekä 3) koodi x (yleinen järjestäminen). Järjestysnumeron edellä on piste ja koodin x edellä kenoviiva.

Malli:
336 ## ‡8 1.1\x ‡a ...
336 ## ‡8 2.1\x ‡a ...
337 ## ‡8 1.2\x ‡a ...
337 ## ‡8 2.2\x ‡a ...

Esimerkit: katso kentän 337 yhteydestä.

Ks. tarkempi ohjeistus sisältötyypistä sekä kuvailusääntöteksti


Anchor
337
337
337 - MEDIATYYPPI (T)    Pakollinen 

Kenttään merkitään luetteloinnin kohteen käyttöön liittyvä mediatyyppi. Sen avulla ilmaistaan, onko luetteloinnin kohde tarkoitettu käytettäväksi jollakin erillisellä laitteella tai välineellä.

Jokaista 337-kenttää kohti tulee tietueessa olla sisältötyypin ilmaiseva 336-kenttä. Mikäli kenttiä toistetaan, ne linkitetään toisiinsa ‡8-osakentän avulla.

Kentässä käytettävät termit löytyvät Metatietosanastosta kohdasta Mediatyyppi

‡a - Mediatyyppi

Luetteloinnin kohteen pääasiallinen tai hallitseva mediatyyppi merkitään. Mikäli tällaista ei voida määritellä, merkitään kaikki merkittävät mediatyypit. Termiä "useita välittäviä laitteita" ei käytetä (konvertoidussa aineistossa termi voi esiintyä).

Jokainen mediatyyppi tallennetaan omaan 337-kenttäänsä.

Mediatyyppitermit:
audio, elektroninen, heijastettava, mikromuoto, mikroskooppinen, stereografinen, video, ei välittävää laitetta, määrittelemätön välittävä laite

Esimerkkejä

‡a ei välittävää laitetta
‡a audio
‡a video
‡a elektroninen

‡8 - Linkki- ja järjestysnumero
Jos sisältö- ja mediatyyppikokonaisuuksia on useita, osakentän avulla linkitetään toisiinsa liittyvät 336- ja 337-kentät. Mikäli osakenttä ‡8 tallennetaan, on se kentän 337 ensimmäinen osakenttä.

Osakenttään ‡8 merkitään 1) linkkinumero (sama numero toisiinsa linkitettävissä 336- ja 337-kentissä), 2) järjestysnumero (336-kentässä numero 1 ja 337-kentässä numero 2) ja 3) koodi x (yleinen järjestäminen). Järjestysnumeron edellä on piste ja koodin x edellä kenoviiva.

Malli:
336 ## ‡8 1.1\x ‡a ...
336 ## ‡8 2.1\x ‡a ...
337 ## ‡8 1.2\x ‡a ...
337 ## ‡8 2.2\x ‡a ...

Ks. tarkempi ohjeistus mediatyypistä sekä kuvailusääntöteksti

Esimerkkejä 336- ja 337-kenttien käytöstä lähinnä musiikkiaineistossa

1. ÄÄNITTEET

Musiikkia sisältävä CD-äänilevy:
100 1# ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Grand Chopin : ‡b works for piano and orchestra.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (56’46) + ‡e tekstiliite.
336 ## ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡a audio

Musiikkia ja puhetta sisältävä äänite:
100 1# ‡a Ruonansuu, Jope, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Työnnä kännykkä hanuriin.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (38'58)
336 ## ‡a Musiikki (esitetty). ‡a Puhe
337 ## ‡a audio

Sisältö sekä perinteisenä CD-audiona että mp3:na:
110 2# ‡a Konvehdinmussuttajat, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Älä mussuta!.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy.
336 ## ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡a audio
500 ## ‡a Sisältää kappaleet myös MP3-tiedostoina.

2. NUOTTIJULKAISUT

Painettu nuottijulkaisu:
245 00 ‡a 101 suomirockin klassikkoa / ‡c toimitus Ari Leskelä.
300 ## ‡a 1 sävelmäkokoelma (251 s.) ; ‡c 25 cm.
336 ## ‡a Musiikki (notatoitu)
337 ## ‡a ei välittävää laitetta

Verkko- tai muu elektroninen nuottijulkaisu:
100 1# ‡a Tenor, Jimi, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Better than ever.
336 ## ‡a Musiikki (notatoitu)
337 ## ‡a elektroninen

3. USEASTA AINEISTOTYYPISTÄ KOOSTUVAT AINEISTOT
Jos useasta aineistotyypistä koostuvassa julkaisussa mikään aineistotyyppi ei ole selvästi muita keskeisempi (ns. moniviestimet), merkitään sisältö- ja mediatyypit näistä kaikista. Koska aineistotyyppien merkittävyyden arviointi on usein tulkinnanvaraista, suositellaan, että rajatapaukset käsitellään moniviestiminä.

CD-äänilevy ja musiikkivideoita sisältävä DVD-levy + tekstiliite:
110 2# ‡a Popeda, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a 30-vuotinen sota 1977--2007.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74'15), 1 DVD-levy (78'28) + ‡e tekstiliite (10 s.)
336 ## ‡8 1.1\x ‡a Musiikki (esitetty)
336 ## ‡8 2.1\x ‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡8 1.2\x ‡a audio
337 ## ‡8 2.2\x ‡a video

Soitonopas, CD-äänilevy ja DVD-levy:
100 1# ‡aMartín, Juan.
245 10 ‡a Solos flamencos / ‡c Juan Martín.
300 ## ‡a 1 soitonopas (160 s.), 1 CD-äänilevy, 1 DVD-levy.
336 ## ‡8 1.1\x ‡a Musiikki (notatoitu). ‡a Teksti
336 ## ‡8 2.1\x ‡a Musiikki (esitetty)
336 ## ‡8 3.1\x ‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡8 1.2\x ‡a ei välittävää laitetta
337 ## ‡8 2.2\x ‡a audio
337 ## ‡8 3.2\x ‡a video
500 ## ‡a Flamenco-kitaran soitonopas akustisen kitaran soiton muuten hyvin hallitseville. Kitaranuotit ovat sekä normaalinuotteina että tabulatuureina. Liitteenä CD-levy, jolla Martín soittaa kappaleet, sekä 94 minuutin pituinen DVD-levy.

4. DualDisc (Kansalliskirjaston esimerkki):
100 0# ‡a Ninja, ‡d 1982- ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Fashion.
300 ## ‡a 1 CD-DVD-levy (3'07, 3'09)
336 ## ‡8 1.1\x ‡a Musiikki (esitetty)
336 ## ‡8 2.1\x ‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡8 1.2\x ‡a audio
337 ## ‡8 2.2\x ‡a video
500 ## ‡a DualDisc.
505 0# ‡a CD-puoli: 1 kappale, DVD-puoli: 1 musiikkivideo.

5. Elektroninen aineisto: DVD-ROM (Kansalliskirjaston esimerkki):
110 2# ‡a Camena, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a 2007-2008.
300 ## ‡a 1 optinen levy (DVD-ROM)
336 ## ‡a Kuva (still ; kaksiulotteinen). ‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡a elektroninen
505 0# ‡a Valokuvat: MKC Tampereella 1.-6.7.2007, Camēna Llangollenissa 9.-14.7.2008 ; videot: Llangollenin kisaesitykset (FLA- ja WMA-video) ; audio: Llangollenin seka- ja naiskuorokisat (mp3) ; ohjelmistot: Adobe Flash Player, WinAmp.

6. Enhanced CD (Kansalliskirjaston esimerkki):
100 1# ‡a Pohjola, Mika, ‡d 1971- ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Leivonen lumimyrskyssä : ‡b celebrating the music of Toivo Kärki / ‡c Mika Pohjola, Henrik Lamberg, Sanni Orasmaa, Eeppi Ursin.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (68'22)
336 ## ‡8 1.1\x ‡a Musiikki (esitetty)
336 ## ‡8 2.1\x ‡a Musiikki (esitetty). ‡a Puhe. ‡a Teksti
337 ## ‡8 1.2\x ‡a audio
337 ## ‡8 2.2\x ‡a elektroninen
500 ‡a Enhanced CD -levy: sisältää CD Digital Audio - ja CD-ROM-osiot.
505 0# ‡a CD Digital Audio -osio: 15 kappaletta, 5 haastattelua
505 0# ‡a CD-ROM-osio: 11 kappaletta, 5 haastattelua, tietoja levyn pääesiintyjistä ja -tekijöistä, linkkejä verkkosivuille, yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi.

7. Osakohteet:
Noudatetaan samoja periaatteita kuin emotietueissa.

Huom. videotallenteet

CD-levyllä oleva musiikkivideo, jonka toisto vaatii tietokonetta:
100 1# ‡a Holopainen, Tuomas, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Nemo.
336 ## ‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡a elektroninen

DVD-levyllä oleva musiikkivideo:
100 1# ‡a Neumann, ‡d 1959- ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Aino.
336 ## ‡a Kuva (liikkuva ; kaksiulotteinen). ‡a Musiikki (esitetty)
337 ## ‡a video


Anchor
338
338
338 - TALLENNETYYPPI (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
340
340
340 - FYYSINEN VÄLINE (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
342
342
342 - MAANTIETEELLISTÄ TILAA KOSKEVA REFERENSSI (T)


Anchor
343
343
343 - TASOKOORDINAATIT (T)


Anchor
344
344
344 - ÄÄNEN OMINAISUUDET (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
345
345
345 - LIIKKUVAN KUVAN HEIJASTAMISOMINAISUUDET (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
346
346
346 - VIDEOTALLENTEEN OMINAISUUDET (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
347
347
347 - DIGITAALISEN TIEDOSTON OMINAISUUDET (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
348
348
348 - NUOTTIAINEISTON MUOTO (T)

RDA-kenttä.


Anchor
351
351
351 - AINEISTON JÄRJESTYSPERIAATTEET (T)


Anchor
352
352
352 - DIGITAALINEN GRAAFINEN ESITYS (T)


Anchor
355
355
355 - SALASSAPITOASTE (T)

Suositellaan otettavaksi käyttöön (erityisesti vapaakappaleaineistossa).


Anchor
357
357
357 - TEKIJÄN/TUOTTAJAN MÄÄRÄYKSET JAKELUSTA (ET)


Anchor
362
362
362 - NUMEROINTITIEDOT (T)

Kenttään tallennetaan tiedot jatkuvan julkaisun ensimmäisen ja viimeisen vihkon numeroista ja/tai katevuosista. Tieto voi olla vuosikertakohtainen, juoksevaan numerointiin tai päiväykseen perustuva.

‡a - Kun jatkuvan julkaisun numeroinnissa otetaan käyttöön uusi numerointijakso, vaikkei päänimeke muutu, merkitään sekä ensimmäisen että toisen jakson mukainen numerointi samaan osakenttään. Tarpeelliset välimerkit kirjoitetaan itse. Kun jatkuvalla julkaisulla on kaksi eri numerointitapaa, esim. sekä vuosikertakohtainen että jatkuva numerointi merkitään vaihtoehtoinen numerointitapa myös osakenttään ‡a kaarisulkeisiin.


Anchor
363
363
363 - NORMALISOITU PÄIVÄYSMERKINTÖ (T)


Anchor
365
365
365 - KAUPPAHINTA (T)


Anchor
366
366
366 - KAUPALLINEN SAATAVUUS (T)

Suositellaan käytettäväksi. Kentässä ilmoitetaan ennakkotiedot, loppuunmyydyt teokset sekä ilmestymättä jääneet teokset. 

‡e - Huomautus, esim. 'Ennakkotieto', 'Loppuunmyyty', 'Ei ilmesty'.

‡g - Päivä, josta lähtien kuvailun kohde on ollut loppuunmyyty muodossa vvvvkkpp.


Anchor
370
370
370 - PAIKKAMERKINTÖ (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
377
377
377 - KIELIMERKINTÖ (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
380
380
380 - TEOKSEN MUOTO (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
381
381
381 - TEOKSEN TAI EKSPRESSION MUUT ERITYISPIIRTEET (T)

RDA-kenttä.


Anchor
382
382
382 - ESITYSKOKOONPANO (T)

RDA-kenttä. MARC21-Fin-formaatin soitinkokoonpanohuomautus 527 konvertoitiin MARC 21:n kenttään 500 alkutekstillä "Soitinnus:". Kenttä 382 ehti mukaan Finmarc-konversioihin, ja tuli siis käyttöön heti konversioiden jälkeen yleisissä kirjastoissa.  

Kenttää käytetään samassa merkityksessä kuin aikaisemmissa formaateissa. Kukin soitin merkitään omaan a-osakenttäänsä.

Esim.

382 01 ‡a Viulu ‡a piano


Anchor
383
383
383 - MUSIIKKITEOKSEN NUMEROINTIMERKINTÖ (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
384
384
384 - SÄVELLAJI (T)

RDA-kenttä.


Anchor
385
385
385 - KOHDERYHMÄN OMINAISUUDET (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
386
386
386 - TEKIJÄN OMINAISUUDET (T)

RDA-kenttä. 


Anchor
388
388
388 - LUOMISAIKA (T)

RDA-kenttä. ...