Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Matematiikan ja tilastotieen laitoksen opintosivualue

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width40%


Panel
borderColor#8C8A87
bgColor#eeeeee
titleBGColor#cccccc
borderStylesolid
titleMatematiikan koulutusohjelma

Luonnontieteiden kandidaatti
Pääaineopinnot
Sivuaineopinnot
Muut opinnot
Filosofian maisteri
Pääaineopinnot
Sivuaineopinnot
Muut opinnot
Jatkotutkinnot matematiikassa
Note
titleHUOM!

Nämä tutkintovaatimukset koskevat kaikkia 1.8.2010 tai sen jälkeen aloittaneita opiskelijoita. Aiemmin opintonsa aloittaneet voivat noudattaa näitä tai aloitusvuonnaan voimassa olleita nykyisen tutkintoasetuksen mukaisia tutkintovaatimuksia.

...

a) 57520 Algebran ja topologian linja (Sören Illman)

57102 Reaalianalyysi I, 6 op.

...

Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että syventävien opintojen laajuus on vähintään 90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

b) 57521 Analyysin linja (Pertti Mattila ja Hans-Olav Tylli)

57102 Reaalianalyysi I, 6 op.

...

c) 57522 Matemaattisen fysiikan linja (Antti Kupiainen)

57102 Reaalianalyysi I, 6 op.

...

d) 57523 Matemaattisen logiikan linja (Jouko Väänänen)

57067 Matemaattinen logiikka, 10 op.

...

Valinnaisia syventäviä kursseja niin, että syventävien opintojen laajuus on vähintään 90 op. Laitoksen kotisivuilla on suosituksia erikoistumislinjan pääaineopintoihin sisällytettävistä valinnaisista kursseista.

57530 MATEMATIIKAN AINEENOPETTAJAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (VÄHINTÄÄN 70 OP

...

)

57133 Geometria, 10 op

57610 Pro gradu -tutkielma, kypsyysnäyte ja pro graduun liittyvä erikoistumiskurssi 57131 Opettajalinjan peruskurssi, 12 op, yhteensä 40 op.

...

a) 57540 Biomatematiikan linja (Mats Gyllenberg)

57393 Matemaattinen mallintaminen/Mathematical modelling, 10 op

...

b) 57541 Soveltavan analyysin linja (Lassi Päivärinta)

57241 Funktionaalianalyysin peruskurssi, 10 op
57244 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt, 10 op

...

c) 57542 Stokastiikan linja (Esa Nummelin)

57431 Todennäköisyysteoria, 8-10 op

...

d) 57543 Tietokoneavusteisen matematiikan linja (Mika Seppälä)

57354 Numeeriset menetelmät ja C-kieli, 10 op

...

e) 57547 Tilastollisen koneoppimisen linja (Jukka Corander)

582638 Unsupervised Machine Learning 4-6 op

...

f) 57544 Vakuutus- ja finanssimatematiikan linja (Harri Nyrhinen)

57431 Todennäköisyysteoria, 8-10 op

...