Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

583 - Anmärkning - Åtgärd (R)

Information om bearbetning, hänvisning och uppbevaring av resursen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

...

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Standardterminologi som beskriver åtgärden.

b Identifikation (R)
Kod eller definition som anger en viss åtgärd i samband med den tidpunkt som anges i delfält ‡c.

c Tidpunkt (R)
Konkret klockslag, datum eller år för en åtgärd.

d Tidsintervall (R)
Tidsintervall som inte kan uttryckas med en konkret tidpunkt.

e Händelse som utlöser åtgärd (R)

f Laglig grund för åtgärd (R)
Förordningar, föreskrifter, rapportrar eller lagar (i fulltext eller som citat), som åtgärderna grundar sig på.

h Ansvarig instans (R)
Person, organisation eller myndighet som ansvarar för åtgärderna.

i Metod (R)
Metod eller teknik för åtgärdens förverkligande.

j Plats (R)
Uppgifter om den plats där det beskrivna resurser kan ses.

k Person eller institution som åtgärdar (R)

...

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Till exempel URL eller URN som gör det möjligt att nå den elektroniska resursen.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Källa (NR)
Koden tas från en förteckning, se Resource Action Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

...